Tag Archives: straff

Skillnaden mellan straff i detta liv och i nästa

 

Skillnaden mellan straff i detta liv och i nästa

Källa: Shaheed Muhammed Baqir al Sadr

[16:61] Om Gud [genast] skulle straffa människorna för det onda de gör skulle Han inte lämna en enda levande varelse på
[jorden]. Men Han beviljar dem en frist till en tidpunkt [som Han har] utsatt. De kan inte förkorta fristen och, när den
har löpt ut, kan de inte förlänga den, ens med ett ögonblick.

[35:45] Om Gud [med en gång] skulle straffa människorna så som de förtjänar, skulle Han inte lämna en enda levande varelse
kvar på [jorden]; men Han ger dem uppskov till en [av Honom] fastställd tidpunkt. Och när denna frist har löpt ut [skall de
få erfara att] Gud inte förlorar någon av Sina tjänare ur sikte.

I dessa verser sägs det att om Allah ville döma folk under sitt liv, så skulle Han förstöra allt levande och så skulle Han
inte lämna ett levande väsen på jorden. Detta är lite problematiskt, vi vet ju att inte alla människor är orättvisa, vi har
ibland dem profeter, imamer och deras ställföreträdare. Skulle denna generalla förstörelse även drabba Profeterna, Imamerna
och de rättrogna? Denna problematik har lett folk till att ifrågasätta ofelbarheten hos Imamerna och Profeterna, utifrån
dessa två verser.

Faktum är att dessa två verser inte talar om vare sig straff i denna värld eller i nästa. De talar om konsekvenserna av
orättvisa handlingar som begås av folk. Konsekvenserna stannar inte i ett ont samhälle utan drabbar alla i det samhället,
oberoende av deras personligheter eller beteende. När judarna dömdes till att gå vilse i öknen, så drabbade detta inte
enbart de onda och upproriska, det drabbade även Profeten Moses (a.s) som var den renaste av själar och som modigt stod
emot Faraos tyranni. Moses (a.s) var tvungen att dela sitt folks straff, då han också var tvungen att gå med dem i öknen.

När muslimerna inte lydde Allahs befallning att följa Imamerna, fick onda som goda, se sig straffade i form av män som
Muawiya och Yazid, som mördade dem, skändade dem, stal deras egendomar. Katastrofen drabbade alla, onda som goda. Även den
ofelbare Imam al Hussain (a.s), Profetens älskade barnbarn, som var den mest troende och mest rättvisa på jorden, mördades
med sina 72 anhängare i Kerbala. Detta bekräftar tesen att när ett straff drabbar ett samhälle eller ett folk, så drabbar
det inte enbart de orättvisa. Det är därför Koranen säger:

[8:25] Och var på er vakt mot frestelser till det onda, som sannerligen inte ansätter bara de orättfärdiga bland er; och
tänk på att Gud straffar med stränghet.

Samtidigt säger Koranen på ett annat ställe:

[35:18] PÅ INGEN bärare av bördor skall läggas en annans börda;

Ja, i nästa värld kommer enbart de onda att straffas. Dock är denna världs straff mera omfattande och drabbar brottslingen
och den oskyldige lika mycket. Ett annat exempel:

[17:76] Med sina skrämselmetoder var de på väg att driva bort dig från [ditt] land; hade de lyckats, skulle de inte ha fått
bli kvar [där] efter din avfärd mer än en kort tid.

Denna vers klargör grundprincipen, att ”Vår lag, ändras”. Med andra ord, Allah bekräftar att sättet han behandlade
föregående profeter, gäller än, för Hans lag, förändras aldrig. Han säger att Meckaborna vill plåga Profeten (saw) för att
fördriva honom, för de kunde inte mörda honom, allt för att tysta honom och för att stoppa hans budskap. Så de ville göra
sig av med honom genom att få honom att lämna staden.

Man ser att när de lyckades få ut Profeten (saw) från Mecka, så drabbades bara de själva av straffet, i form av att de förlorade sin makt och att deras maktcentrum blev maktcentrum för Islam. Det är därför versen klart och tydligt talar om att vår metod inte ändras, ett annat exempel är denna vers:

[3:137] FÖRE ER tid har [andra] seder och levnadsmönster varit förhärskande [och i sin tur avlöst dem som tidigare rådde]. Gå därför ut i världen och se [spåren som visar] hur slutet blev för dem som påstod att sanningen är lögn.

Denna vers tar fasta på historiens gång och historiens förlopp och uppmanar folk att följa sanningen och att titta på historiska händelser och att lära sig en läxa från dem och att ta reda på hur det gick för dem som kom före.

[6:34] Profeter före dig har kallats lögnare och de bar alla anklagelser och förolämpningar med jämnmod, till dess Vår hjälp nådde dem; ingen kan rubba eller tumma på Guds löften. Och du har redan fått veta något om [de föregående] budbärarnas öden.

Denna vers uppmuntrar den heliga Profeten (saw), och berättar om vad folk före honom fick uppleva och förklarar att i hans fall så gäller en lag och en norm som även var giltig under föregående profeters tid. Såsom de föregående profteterna fick hjälp så kommer även han få hjälp och så kommer han segra, så längde han uppfyller samma villkor som föregående profeter och deras fall. Dessa villkorär tålamod, uthållighet osv. Seger kan enbart uppnås genom dessa drag.

Fritt översatt av Bahlool skriven av Sayyed Muhammad Baqer As-sadr (ra)

Liknande inlägg:

Hur du botar depressioner

Hur du botar depressioner

En Sahih Hadith (1) från Imam al Sadiq (a.s) om hur man botar depressioner.

Min far (2) har återberättat till oss, han sade: Saad bin Abd Allah (3) har berättat till oss från Ayub bin Nuh (4) från Muhammed bin Abi Umayr (5) från Muthanna bin al Walid al Hannat (6) från Abi Basir (7) som sade:

Al Sadiq (a.s) sade till mig, blir du ledsen, oroar dig och lider? Jag sade ja vid Allah! Han (a.s) sade: När det händer dig, minns då döden, din ensamhet i din grav, tårarna som rinner nedanför dina kinder, ledarnas brytande, maskarna som äter från ditt kött, din olycka och din skiljande från världen. För det kommer att få dig att göra goda dåd och kommer avhålla dig från många av de frestelserna i världen (8)

 

Engelska och källa:

Here is a aḥīḥ (Authentic)[1] ḥadīth from Imām al-Ṣādiq (عليه السلام) on how to cure depression.

 

حدثنا أبي (رحمه الله)، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن مثنى بن الوليد الحناط، عن أبي بصير،

My father[2] (رحمة الله عليه) has narrated to us, he said: Sa`ad b. `Abd Allāh[3] has narrated to us from Ayūb b. Nūḥ[4] from Muḥammad b. Abī `Umayr[5] from Muthanna b. al-Walīd al-Ḥannāṭ[6] from Abī Baṣīr[7] said,

 

قَالَ قَالَ لِيَ الصَّادِقُ ع أَ مَا تَحْزَنُ أَ مَا تَهْتَمُّ أَ مَا تَأْلَمُ قُلْتُ بَلَى وَ اللَّهِ قَالَ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْكَ فَاذْكُرِ الْمَوْتَ وَ وَحْدَتَكَ فِي قَبْرِكَ وَ سَيَلَانَ عَيْنَيْكَ عَلَى خَدَّيْكَ وَ تَقَطُّعَ أَوْصَالِكَ وَ أَكْلَ الدُّودِ مِنْ لَحْمِكَ وَ بَلَاءَكَ وَ انْقِطَاعَكَ عَنِ الدُّنْيَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَحُثُّكَ عَلَى الْعَمَلِ وَ يَرْدَعُكَ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الدُّنْيَا

al-Ṣādiq (عليه السلام) said to me, ‘Do you become sad, worry, and suffer?’ I said: ‘Yes, by Allāh!’ He (AS) said: ‘When that (happens) to you, then remember death, your loneliness in your grave, the flowing of your eyes on your cheeks, the breaking of your joints, the worms eating from your flesh, your misfortunes, and your separation from the world. For that is what prompts you to do (good) actions, and deters you from many of the desires of the world’[8]

 

 

Bibliography

 

al-Ḥillī. al-Khulāṣah al-`Aqwāl. 1st ed. 1 vols. Qum: , Dār al-Dukhā’ir, 1411.

al-Kashī. Ikhtiyār Ma`arifah al-Rijāl. Ed. Dr. Ḥasan al-Muṣṭafawī. Mashhad: Mu’assasah al-Nashr fī Jāmi`ah, 1390.

al-Najafī, Hādī. Mawsū`ah Aḥādīth Ahl al-Bayt. 1st. 12 vols. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-`Arabī, 1423/2002.

al-Najāshī. Rijāl. Ed. Musa al-Shabiri al-Zanjani. 5. 1 vols. Qum: Mu’assasah al-Nashr al-Islāmī, 1416.

al-Ṭūsī. al-Fihrist. Najaf: al-Maktabah al-Raḍawiyyah, n.d.

—. al-Rijāl. 1st. Qum: Mu’assasah al-Nashr al-Islāmī, 1415.
______________________________________
[1] Hādī al-Najafī has said this ḥadīth has a Ṣaḥīḥ Isnād (authentic chain of narrators). (See: Hādī al-Najafī, Mawsū`ah Aḥādīth Ahl al-Bayt, vol. 4, pg. 23)

[2] Abū al-Ḥasan, `Alī b. al-Ḥussayn b. Bābuwayh, father of al-Ṣadūq, is thiqah (trustworthy)according to al-Najāshī (See: al-Najāshī, al-Rijāl, pg. 261, person # 684), al-Ṭūsī (See: al-Ṭūsī, al-Fihrist, pg. 273, person # 393 & al-Ṭūsī, al-Rijāl, pg. 432, person # 6191), and al-Ḥillī (See: al-Ḥillī,al-Khulāṣah, pg. 94, person # 20).

[3] Sa`ad b. `Abd Allāh b. al-`Asharī al-Qummī is thiqah according to al-Najāshī and al-Ṭūsī (See: al-Najāshī, Rijāl, pg. 178, person # 467; al-Ṭūsī, al-Rijāl, pg. 427, person # 6141; al-Ṭūsī, al-Fihrist, pg. 75, person # 306).

[4] Ayūb b. Nūḥ b. Darrāj is thiqah according to al-Najāshī (See: al-Najāshī, al-Rijāl, pg. 102, person # 254), according to al-Ṭūsī (See: al-Ṭūsī, al-Fihrist, pg. 43, person # 59; ; al-Ṭūsī, al-Rijāl,pg. 352, person # 5214).

[5] Muḥammad b. Abī `Umayr is thiqah (trustworthy) according to al-Najāshī (See: al-Najāshī,al-Rijāl, pg. 326, person # 887), al-Ṭūsī (See: al-Ṭūsī, al-Fihrist, pg. 404, person # 618 & al-Ṭūsī,al-Rijāl, pg. 265, person # 5413), and al-Ḥillī (See: al-Ḥillī’s al-Khulāṣah, pg. 140, person #16).

[6] Muthanna b. Walīd al-Ḥannāṭ is thiqah (trustworthy) or praised per the statements of Ibn Faḍḍāl in al-Kashī’s al-Rijāl (See: al-Kashī, Ikhtyār Ma`arifah al-Rijāl, pg. 338, saying # 623)

[7] Abū Baṣīr is Yaḥya b. al-Qāsim al-Asadī, he is thiqah according to al-Najāshī (See: al-Najāshī,al-Rijāl, pg. 441, person # 1187)

[8] al-Ṣadūq, al-Amālī, Majlis # 55, pg. 435, ḥadīth # 2

Liknande inlägg:

Helvetets eldar för kvinnor som är olydiga

Hazrat Ali (A.S.) as saying that he and Hazrat Fatima (A.S.) once visited the Holy Prophet (Peace be upon him) and found him in tears.

They asked him the cause and he replied,

”O All the night that I went for Meraj (Ascension) I saw some women of my Ummah who were being so severely punished that I became concerned for them and started crying.

l saw a woman who had been hung by her breasts. Then I saw a second woman who was eating her own flesh and fire raged below her.

A third woman was hanging by her tongue and boiling water was being poured down her throat.

A fourth was bent double, hand and feet tied together, snakes and scorpions crawling all over her.

A fifth was deaf, dumb and blind, enclosed in a cage of fire, her brains oozing out of holes in her skull. Her body was breaking to pieces due to leprosy.

Another was hung by her feet, inside and over.

Yet another woman’s body was being shredded to pieces by scissors made of fire.

One woman had a head of a pig and a body of a donkey and was being given several kinds of punishments.

Another had the face of a dog, fire was entering her body from her behinds and coming out of her mouth and the angels were giving her a beating with iron rods.”

Hazrat Fatima (A.S.) then inquired of her father (Peace be upon him)

”tell me, what had these women done?” He (Peace be upon him) replied,

”Listen, beloved one, she who was hanging by her breasts used to deny her husband his rightful pleasure.

The one hanging by her feet used to go out of her house without her husband’s permission.

The one eating her own flesh used to beautify her and show her body to men other then her husband.

The one who was tied hands and feet together, with snakes and scorpions on her, never used to care about the filthy and unclean, or ‘Najaasat and was not careful about bathing regularly after menses, intercourse etc, thus taking her prayers lightly.

The deaf, dumb and blind used to bear children through adultery but would claim they were her husband’s.

The one whose body was being cut by scissors made of fire never took care of her Hijab in front of Na-Mahrams (men other than those allowed to see her).

The one whose body was being burned and who was eating her own intestines used to provide other women to men for sex.

The one with the face of a pig and body of a donkey was backbiter and a liar.

And the one with the face of a dog, with fire entering from her behinds and coming out of her face, was a jealous woman.”

Then the Prophet (Peace be upon him) said,

”Sorrowful is the plight of the woman who makes her husband angry and happiness awaits her who makes him happy.”

Ref:
This is quoted in the book ‘Roahe Rehan’ from the book ‘Kaafi’; Journey to the unseen world.

Liknande inlägg:

Barzakh – Världen mellan världarna

Barzakh

Tillståndet mellan denna värld och nästa

Betydelsen av ordet Barzakh är slöja eller förhänge som skiljer två saker åt och som inte tillåter dem att mötas. Som exempel kan man ta den del av havet som skiljer söt och salt vatten åt. Tekniskt sett är Barzakh ett rike som hålls av Universums Herre som en mellanting mellan denna värld och nästa och som har sina egna gränser.

Efter man kommit in i Barzakh så känner man inte av fysiska smärtor som huvudvärk, tandvärk och liknande smärtor. Dessa lidanden utgör grunderna för den materialla världen men i Barzakh är det de abstrakta sinnena som berörs.
Det kan inte heller kallas för nästa liv, eftersom i nästa liv finns bara mörker för syndaren och enbart ljus för de lydiga. Man frågade Imamen a.s om hur länge Barzakh kommer bestå, han svarade:

”Det är från det ögonblick man dör tills den dagen alla resar sig från sina gravar och får liv igen. (Bihar al Anwar)

Den heliga Koranen säger:

”Bakom dem är Barzakh till domedagen.”

Avbild i spegeln med två villkor

De lärda har jämfört kroppen i Barzakh med vad man ser i avbilden av ens spegelbild. Det finns dock 2 skillnader, 1) Bilden är inte bara en avbild 2) Denna kropp känner och har sinnen. Denna kropp är verklig och förstår saker och känner av saker.

Ett av exemplen är samma dröm vi har, däri vi reser långa sträckor på några mikrosekunder. Vi når på ett ögonblick till den heliga Mecka eller heliga Mashad och alla andra ställen. Vi hör och ser folk där och även talar vi där men allt sådant görs inte av våra kroppsliga organ inte bara detta utan högre och finare saker som olika sorters smaklig mat och vackra ansikten och underbara lukter och attraktiva sånger allt det är tillgängligt för Misali kroppen. Saker som inte går att föreställa sig här. Allt detta kan man hitta i Barzakh och själen kan njuta av dessa saker i sina allegoriska kroppar (Misali) (Wa Laa..Aale Imran 169).

 

Graden av påverkan

I jämförelse med denna värld, så är Barzakhs specialiteter dess effektivetet.De frukter och de sötsaker och de nöjen vi njuter av i denna värld är i jämförelse med Barzakh som en droppe i havet. Smakerna där borta är obeskrivbara, om man bara fick se delar av Hoorul Ain (himmelska Houri) så skulle de förblända hela världens ögon. Om hela denna skönhet skulle ses så skulle det överglänsa Solens ljus. Sann skönhet finns enbart där. De Gudomliga orden är:

Inna…Amala (Koranen sura Kahf: 7) Som betyder:
Vi har gjort vad som finns på jorden som dyrkan men det är skönhet som är ett test eller prövning. Tanken är att skilja mellan barnet och en stor person för att genom detta se vem som blir galen efter dessa barnsliga leksaker (materiella världen) och dem som inte bryr sig om dessa leksaker. Sann njutning ligger i sann skönhet och i att försöka nå dessa.

 

Evig njutning i Barzakh

Här i denna värld är inget evigt eller bestående men i Barzakh är det tvärtom där varar njutningen länge. Skönhet försvinner, mat smakar gott enbart sålänge det är i munnen, några få enstaka moment. Samma gäller giftermål och njutningen som par har med varandra, maten och frukterna varar inte heller länge. De ruttnar efter en tid och blir värdelösa. Inget ruttnar eller blir sämre i Barzakh för världen där beror inte på materia. Där varar allt för evigt.

 

Barzakh är i slöjan av denna värld

Vissa kan undra hur kan en så stor värld som Barzakh befinna sig. Vår hjärna kan inte greppa konceptet. Vi kan bara säga att Barzakh är i en slöja dold för oss. Den går inte att se med våra ögon. Många hadither tar upp detta. Exempelvis:
Denna värld, vår värld med dess stora landmassor och himlar om det skulle jämföras med Barzakh, är det som en liten prick i en stor skog. Så länge man lever i denna värld, är han som en silkmask eller som ett ofött barn i en mammas mage, när han dör, så blir han fri.

I denna materiella värld finns tid och rum men det finns det inte i Barzakh.

 

 

Barzakh har cirklat runt denna värld

Om ett barn i magen får reda på att det finns en stor värld utanför magen som inte går att beskriva och som är stort, så kommer det inte kunna förstå. Samma kan sägas om vår värld och Barzakh då våra ögon, våra fysiska ögon, inte kan förstå den värld som är dold för våra ögon.

Allah säger i Koranen: Fa laa…YaMaloon (Surah Sajdah: 17) som betyder:
Ingen känner till de saker som tillhandhålls åt personen, som kan kyla ned ens ögon. Detta är den belöning för de goda dåd man gjort i denna värld. Barzakh kan sägas ha cirklat runt och lagt sig över vår fysiska nuvarande värld såsom denna värld har cirklat runt och lagt sig över barnets värld i mammans mage.

 

Koranens beskrivning av belöning och straff i Barzakh

An Naaru azaab (Surah Momineen 40:46) som betyder:


De kommer slängas i elden på morgonen och på kvällen och när Domedagen infaller (kommer det beordras) straffa Faraos folk med det hårdaste straffet.

Detta är en av de verser i Koranen som tar upp straffet i Barzakh. Detta stycket talar om de av Faraos folk, som dog när de drunknade i Nilen. Sedan denna dag förs de regelrätt till elden på morgonen och på kvällen. Detta kommer fortgå till Domedagen, efter det kommer de få det hårdaste av straff.

Imam Jafar al Sadiq (a.s) sade

att det inte finns någon morgon eller kväll i nästa liv att det här straffet talar om straffet i Barzakh.

 

Den heliga Profeten (saw) sade:

Om den döde är en av dem som ska till helvetet så visas honom hans plats i helvetet på morgonen och på kvällen i hans grav (Barzakh tiden). Om han är en av dem som ska vara i Paradiset så kommer han eller hon att visas deras palats i paradiset och kommer få veta att detta är din framtida plats i nästa liv.

 

Barzakh kommer finnas kvar till Domedagen

Hattama Yub Asoon (Surah Mumineen vers 99-100) som betyder:


Så mycket att när döden kommer till de otrogna så kommer de säga oh min Herre skicka mig tillbaka så jag kan göra goda dåd för att kompensera för vad jag lämnat efter mig. Som svar kommer han få höra:
Aldrig (att du kan återgå). Han säger en fruktlös sak och efter dem är Barzakh till den dagen när folk kommer resas upp och samlas ihopa.

Detta visar klart att man har ett liv efter döden och före Domedagen. Det är mellan dessa två som Barzakh finns.

Källa:
Excerpt from “The Hereafter (Ma’aad)” by Ayatullah Dastghaib Shiraazi

Liknande inlägg:

Imam Zainul Abiddin’s (as) beteende mot sin värsta fiende

Imam Zainul Abiddin’s (as) beteende mot sin värsta fiende

Abd al-Malik ibn Marwan, fete Ommayyidska kalifen, dog 86 i Hijra, efter att ha varit tyrann för 21 år. Hans son Al walid ibn Abd al Malik, efterträdde honom. Al Walid ville skipa rättvisa, för att lugna folket. Han gjorde allt för att få Medinas medborgare, att älska honom, särskilt då det var en av de två heliga städerna för muslimerna.

Han sparkade Hisham bin Ismail, svärfadern till Abdul Malik, som var en hemsk och elak guvernör, i Medina. Hans förtryck var så svårt, att han hatades av alla grupper i samhället. Han hade låtit piska Saeed bin Museeb, en känd och respekterad hadithförmedlare, 60 gånger. Han fick ta på sig en rå och enkel rock, medan han satt på en kamel och paraderades genom staden. Han hade förvägrat att ge sitt trohetslöfte till guvernören. Vidare hade guvernören gjort sig känd för att ha angripit och skadat Ahlul Bayt, särskilt Imam Zain al Abidin a.s

Al Walid sparkade Hisham och anställde istället Umar ibn Abdul Aziz, hans unga kusin, som var populär för att han var ärlig och rättvis. Umar ibn abdul Aziz bestämde att Hisham bin Ismail skulle föras inför Marwans hus, och vem som än hade klagomål mot honom, skulle få rättvisa.
Folk kom, i massor, hela grupper, och förbannade honom och använde sig av svårdomar mot honom. Hisham bin Ismail var särskilt rädd för Imam Sajjad a.s, för honom hade han behandlat särskilt illa. Han var säker på att han skulle få plikta med livet, bara Imam Zain Al Abidin kom och berättade om hur illa han och hans heliga familj hade blivit behandlade.

Dock Imam Zain ul Abidin a.s hade berättat för sina anhängare, shiiterna: ”Vår karaktär, handlar inte om att sparka på dem som ligger nere. Inte heller tar vi vår hämnd mot fienden när de har fallit och är svaga. Vår karaktär handlar om att hjälpa de fattiga och behövande.”

När Imam Sajjad a.s och hans anhängare närmade sig Hisham, blev Hisham kritvit i ansiktet och förväntade sig att bli mördad vilken sekund som helst. Dock tvärtemot hans förväntningar, betedde sig Sajjad a.s enligt den islamiska prinicpen, att en muslim ska hjälpa en muslim som är i nöd.

”Salam Alaykum.” Efter att ha hälsat på honom, erbjöd Imamen a.s honom:
Om det finns något jag kan göra för dig? Jag är beredd att hjälpa dig med allt du behöver.

Efter detta slutade Medinas folk att straffa Hisham.

Moral:

Vem av oss skulle kunna förlåta våra fiender? Vem skulle inte ta tillfället i akt att ta hämnd på någon som sårat oss eller skadat oss?

Liknande inlägg:

Wahabis are funny…

Skrattar gott åt dessa idioter..Min arabiska är kass men jag kom fram till det här:

A wahabi youth asks, why is our electricity shut down every night, as we are one of the richest countries in the world. The wahabi cleric explains that its because the leader of Saudi Arabia, wants to remind you of the grave

Liknande inlägg:

Bravery

Condoleza Rice, massmördaren som hjälpte Bush och hans hejdukar att starta krig och mörda och våldta och förnedra och tortera, konfronteras här och allt hon kan säga är, dra åt helvete. Nej älskling, du kan dra åt helvete för dina brott mot mänskligheten. Modig flicka som står upp och skäller ut denna massmördare!!

 

Liknande inlägg:

Baktala

Översatte den här åt en islamisk amerikansk hemsida:

tala inte illa om andra bakom deras rygg. [Eller] skulle någon av er vilja äta sin döde broders kött? Nej, den [tanken] skulle ni finna vämjelig!

(Qur’an 49:12)

Profeten Muhammad (saw) sade en gang till Imam Ali (a.s): “O ‘Ali! När någon hör baktalande av sin muslimske bror i sin närvaro, och ändå inte kommer till dennes undsättning, även då han har förmågan att göra så, då kommer Allah att förnedra honom I denna värld och i nästa..”

[Al-Hurr al-`Amili, Wasa'il al-Shi`ah, vol. 8, hadith nr. 16336]

Själens sjukdomar…

Baktala

(gheebah)

 

Abu Dharr (ra) frågade en gang Profeten Muhmmad (saw): “Oh Allahs sändebud, vad är gheebah?” Han svarade : “Det är att nämna om din bror, det han avskyr.”

Abu Dharr (ra) sa: “Oh Allahs sändebud, vad ifall det som sägs om honom verkligen är i honom?” Han svarade: “Vet att om du nämner det som finns i honom, då har du begått gheebah, och när du nämner nåt som inte finns i honom då har du förtalat honom.”

Konsekvenserna av att baktala

 

En gång gav Profeten (saw) råd åt Abu Dharr (ra) och sade: ” Oh Abu Dharr! Akta dig för att baktala, för baktal är värre än äktenskapsbrott (zina’).” Abu Dharr (ra) sade: “Varför är det på det viset, oh Allahs budbärare”  Han svarade : “Det är för att när en person begår äktenskapsbrott och ångrar det inför Allah, så accepterar Han detta av honom. Men baktal, är inte förlåten förrän offret förlåter det.”

Al-Hurr al-`Amili, Wasai’l al-Shi`ah, vol. 8, hadith nr. 18312

 

Den ädle Budbäraren (saw) sade: “Den som baktalar en muslim, förstör sin fasta och bryter sin wudhu, och kommer på uppståndelsens dag ha en mun med en värre andedräkt än lukten av ett kadaver, och det kommer irritera dem som är med honom i samma rang (mawqif). Ifall han dör innan han ångrar sig, då är hans död som såsom det är för en som anser att det som Allah har förbjudit är tillåtet.”

Al-Hurr al-`Amili, Wasa’il al-Shi`ah, vol. 8, hadith nr. 16316

 

Imam al-Sadiq (a.s) återberättar från Profeten (saw) som sade: “Oh ni som omfamnat islam med era tungor men i vars hjärtan tro ännu inte nått, nedvärdera inte muslimerna och sök inte upp deras defekter. För Allah kommer sannerligen att söka upp de defekter hos den som söker deras defekter; och den som har God efter sig, sökandes defekterna, han kommer bli förnedrad, även i sin egen boning.”

Al-Kulayni, al-Kafi, vol. 2, ”Kitab al-Iman wa al-Kufr”, ”Bab man talaba ‘atharat al-Mu’minin”, hadith nr. 2

 

Imam al-Sadiq (a.s) återberättade från Profeten (saw) som sade: “Den förstörelse som drabbar den troende och är skapad av baktal är snabbare än den som är skapad av aklah (en sjukdom som äter upp kött) på sidan av hans kropp”

Al-Kulayni, al-Kafi, vol. 2, ”Kitab al-Iman wa al-Kufr”, ”Bab al-Gheebah wa al-Buht”, hadith nr. 1

 

När baktal gör intrång på vårt beteende, lämnar det negative påföljder på vår själ. Ett av dessa är odling av fientlighet och hat gentemot offret, som efterhand ökar. Vid dödsögonblicket, när slöjan för änglarnas rike (al-malakut) lyfts bort, blir kanske baktalaren vittne om offrets höga status hos Gud. Och den heder och den höga status och välsignelse som de fått av den allsmäktige Herren. Baktalarens hat och fientlighet mot personen kommer då kanske leda till att han även hatar Gud den allsmäktige! Så han kommer lämna denna värld med fientlighet mot Gud i sitt hjärta och kommer då träda in i evig gemenhet. 

Förbud att lyssna på baktal

 

Såsom baktal är förbjudet är även lyssnandet på baktal förbjude. Faktum är att enligt vissa traditioner så är den som lyssnar på förtal likställd med den som baktalar, i alla de onda aspekterna – så stor är synden att även han måste be offret om förlåtelse..

 

Profeten (saw) sade: “Den som lyssnar är en av de två som baktalar”.”

Al-Fayd al-Kashani, Al-Mahajjat al-Bayda’, vol. 5, s. 260

 

Imam al-Sadiq (a.s) återberättar från den heliga Profeten (saw), som sags en gång ha förbjudet både att baktala och att lyssna till det. Sedan sade han: ”Hör, vem som än gör en tjänst åt sin bror genom att refuter baktal när det kommer upp i ett möte, honom kommer Gud att rädda från tusentals onda ting i detta liv och i nästa. Och om han, även om han har förmågan att göra, inte gör så, då kommer lasten av en som baktalar honom 70 gånger, vara på hans rygg.

Al-Hurr al-`Amili, Wasa’il al-Shi`ah, vol. 8, hadith nr. 16316

 

Bland de mer diskreta formerna av baktal är att lyssna uppmärksamt på det. En sådan person uppmuntrar baktalaren och får honom att bli mera färgrann i sitt förtal. Han kommer till exempel säga saker som “konstigt” eller “ ”astakhfurallah!” Eller så säger han kanske, ”Oh det visste jag inte!” eller ”Jag visste inte att han kunde göra något sådant!” Dessa uttryck är till för att bekräfta baktalarens uttalanden och att uppmuntra honom att lägga till mera. Dessa saker är faktiskt djävulens knep. Sannerligen att bekräfta baktal är även det baktal, såsom att lyssna på det eller att vara tyst inför det när det uttalas.

al-Shahid al-Thanis föreläsning som citerats i Fyrtio hadith av Ayatullah Khumayni.

Får man någonsin baktala?

Det finns mycket få situationer där det är tillåtet att tala om en annan persons brister. Man måste vara mycket försiktig att inte låta dessa undantag leda till synd. Några av dessa situationer är:

  •  För att skydda muslimer från en annan persons ondska, inklusive situationer då man ska gå i god för en persons integritet när det gäller giftermål
  •   När personen som man talar om inte döljer brotten mot de Gudomliga lagarna
  •  När man beskriver en patients problem inför en läkare för att denne ska råda om behandling

Kritik mot en förmedlare av traditioner (hadith).

Botemedlet för denna sjukdom

Om någon, må Gud förbjude, begått ett sådant fult beteende, då måste han/hon rensa bort denna synd och nära ärlighetens, enighetens och solidaritetens rötter i sitt hjärta, med hjälp av följande steg:

  •  Fundera en stund over effekterna av denna synd i denna värld och i nästa. Reflektera över de fruktansvärda former av straff som kommer drabba dig I graven, i Barzakh och på återuppståndelsens dag. Lyssna på Profetens (saw) och dennes familjs (a.s) ord, för deras visdom i denna fråga kommer att överväldiga dig. Sedan väg en kvarts nöjen, skvaller och den fantasifulla lusten mot tusentals år av umbäranden och evigt fördömande i helvetet och evigt lidande i form av tuktning. 
  •  Betänk det här: även om du har fientlighet mot en person, så får du inte tillåta att denna fientlighet leder dig till att baktala. Det är återberättad i traditionerna att de goda dåden hos den som baktalar flyttas över till offret för hans förtal och offrets synder är flyttade över till baktalarens register.
  • Ångra och sök offrets förlåtelse, om det är möjligt utan att hemska återverkningar drabbar dig, annars får du be Gud om barmhärtighet over offret.
  • Samla all din styrka för att rensa din själ från denna synd, kosta vad det må kosta, genom att göra avtal med dig själv, om att hålla dig borta från ett sådant hemskt beteende under en viss tid. Ha kontroll över din tunga, och var på din vakt, ståndaktig, alltid redo, och  håll dig själv till svars. Om Gud vill så kommer du efter en tid att finna dig själv reformerad och fri från dess sjuka spår. Efterhand kommer uppgiftens tyngd att avta, och du kommer att känna en naturlig läggning att ogilla och avsky det. Då kommer du att besitta ett spirituellt lugn och känna en glädje i att ha blivit fri från denna last
  •  Baktal är ett resultat av svaghet i förtalarens egen själ, såsom känslan av underlägsenhet. Du borde söka igenom din själ för att hitta vad för slags svaghet som fick dig att baktala din syster eller din bror, och sedan bota denna svaghet.

 

Slutsats:

 Profeten (saw) sade: “Ingen eld är snabbare i att förtära torrt ved än gheebah är i att förtära den troendes goda dygder”

[Al-Mahajjat al-bayda', vol. 5, s. 264]

Liknande inlägg:

Kapa av till armbågen?

”If the ignorant kept silent, people would not differ”. (Ihqaaq al-Haq)
”It suffices to know a man’s dishonesty when he is chosen as a trustee of the dishonest ones”.  (A’yaan al-Shia’h)

För att förstå islams storhet, behöver man Ahlul Bayt:

En tjuv skulle dömas och togs till Kalifen al Mutasim, en av de Abbassidiska regenterna. Mutasim frågade de lärda om vilket straff han skulle utdöma.

”Koranen säger att jag borde kapa av handen på denna tjuv. Ni borde tala om för mig vilken del av handen som ska kapas av.” En lärd sa, Koranen säger att du ska kapa av handen och det finns i versen om wudhoo (abulution) där det står att man ska tvätta sina händer till armbågarna. Så från armbågen nedåt anses vara del av handen, så skär av vid armbågen.

Efter en längre diskussion, frågade Mutasim samma fråga till Imam Muhammad ibn Ali al Taqi (a.s) som även han fanns i hovet. Först vägrade Imamen ge ett svar, han sa de andra har redan svarat.

Men Mutasim krävde ett svar så Imamen svarade:

”Du skall enbart kapa av fingrarna på en tjuv, för Koranen säger: ”Sannerligen platserna för bön är till för Allah (72:18), som handlar om de delar av kroppen som placeras på marken när man är bjöd i bön. Eftersom tjuven också är muslim som utför bön, behöver han sina handflator vid bönen. Så ni måste behålla dem och enbart skära av fingrarna.

Liknande inlägg:

Håna Allah och Allah hånar tillbaka

Inlägg från 2009

Några av dem som hånade Allah, och Allah gav igen:

Tancredo Neves (president i Brasilien)

Under presidentkampanjen så sade han ifall han fick 500 000 röster så skulle ”inte ens Gud kunna få bort honom från presidentämbetet”. Han fick rösterna…en dag innan han skulle svära presidenteden blev han sjuk och dog.

Gazuza (Bisexuell brasiliansk kompositör, sångare och poet.

Under en show i Canecio (Rio de Janeiro)

Medan han rökte en cigarett, blåste han ut lite rök ut i luften och sade: ”Gud, det här är för dig”. Vid 32 års ålder dog han av lungcancer, det var nog Allahs svar…

Mannen som byggde Titanic

Efter att ha byggt Titanic, frågades han av en reporter hur säker Titanic var? Med ironisk röst sade han:

”Inte ens gud kan sänka den” Vi alla vet ju hur osänkbar  Titanic var?

Bon Scott (sångare)

Före detta sångare i AC/DC. Under en av hans sånger 1979, så sjöng han så här:

”Stoppa inte mig, jag ska gå ner hela vägen, hela vägen till motorvägen mot helvetet.”

19de Februari 1980 fann man  Scott död, han hade dött av sin egen spya…raka vägen till helvetet?

Campinas, Brasilien

En grupp vänner gick för att hämta upp en väninna. Mamman följde dem till bilen och var orolig för alkoholen som hennes dotters vänner hade druckit. Hon sa till sin dotter, gå med Gud och höll hennes hand hårt.

Dottern svarade, bara ifall Gud åker med i bagageutrymmet, för här är det fullt. Några timmar senare kom nyheten om att de allihopa hade dött. Hela bilen var förstört, förutom bagageutrymmet…Nästa gång kanske man kan ha plats för Allah i sin bil och i sitt hjärta?

Ur egen erfarenhet minns jag ju Runar, som hånade islam och senare kom det fram att han ljugit om en massa saker i sitt yrke. Eller Abraaha, som anföll Mecka. Gud skyddade sitt hus. Varför inte de kristliga fanatikerna som styr USAs politik? Varje gång de gick ut och attackerade islam eller Allah, så har man upptäckt att de var otrogna, våldsamma eller bögar. Det ledde till deras fall.

Liknande inlägg:

Hadith – Giftermål

Imam Ridha (a.s) förmedlade genom sina förfäder till Ali genom Muhammed (saw) som sade:

Olycka över den kvinna som förargar sin man och glad är den kvinna vars man är trevligt nöjd med henne.

Imam Rida [a] narrated from his fathers from Imam Amir ul Mu’mineen Ali [a] from the Holy Prophet [s] who said: “Woe to the woman who makes her husband angry, and happy is the woman whose husband is pleasantly contented with her.”

Bihar-ul-Anwar, vol. 8, p. 310(21012007)

Den heliga Profeten (saw) sade:

Den som har två fruar och som inte delar sig själv eller sitt välstånd rättvist mellan dem, kommer resas på domedagen medan han är kedjad i straff och halva hans kropp är inte rak förrän han går in i helvetet.

The Holy Prophet [s] said: “He who has two wives and does not treat justly in dividing his self and his wealth between them, he will be raised on the Resurrection Day while he is chained in punishment and half of his body is not straight until he enters Hell.”

Bihar-ul-Anwar, vol. 7, p. 214

Liknande inlägg:

Dödsdömda Sakineh – Skulle inte hon stenas?

Dödsdömda Sakineh har blivit frisläppt | Nyheter | Aftonbladet.

Alltså sånt här irriterar mig, i månader har jag skrivit att Iran inte har stening som straff längre, ändå såg man artiklar, upprop och lögnaktiga motståndare till Irans regering, som hävdade att på den och den dagen, så skulle Sakinah, stenas till döds.

Nu kommer det fram att hon släppts fri. Vad ska man nu tycka och tänka på dessa lögnare som gång på gång lurade dumma och naiva västerlänningar, att Iran var hemskt, att folk stenades, att Sakineh, snart skulle stenas, bla..bla..bla.

Hoppas folk nästa gång tror på fakta och inte på myter för en gångs skull. Man har gång på gång spridit lögner, om Neda, om den gröna revolutionen, om dödsstraff och om kärnvapen, när ska folk se att allt är en komplott?

Liknande inlägg:

USA visar vägen..

Abu Ghraib, ökänt fängelse från Saddams tid, har använts till tortyr och mord även efter att Saddam försvann, då av irakiska och amerikanska trupper och deras allierade i dessa brott. Hur många barn växer upp med hatet i kroppen för USA, för väst, för sitt eget land? Hur många blev föräldrarlösa?

Lite bilder från det våld och den tortyr irakier fick uppleva under amerikanernas styre, hur många fall kom inte fram, hur många torterades utan att de blev filmade? Tack Bush, Tack USA.

Här kan man läsa om några av de övergrepp som USA låg bakom.

Amerikansk tortyr även efter Abu Ghraib – DN.se.

Liknande inlägg:

Sångare piskades 39 gånger av rabbiner

Det är rätt vanligt att västerländsk media skriver om människor som  döms till straff av muslimska rättslärda för att de har fel slags kläder på dig, eller betett sig oansvarigt, men ingen av dem belyser när judar dömer människor till liknande straff. Här skriver en judisk tidning om en sångare som sjöng inför en blandad publik, för det piskades han 39 gånger av rabbinerna.

Piskan är gjord av åsne och tjurhud, och gjordes av rabbinens far. Så visst demonstrerar emot steningen av Sakineh, demonstrera mot att folk behandlas dåligt i islamiska stater, men vart är protesten mot Israels straff? Varför protesterar man inte mot dessa okända straff? Rädd att bli kallad antisemit kanske…Låt propagandamaskinen mot islam och muslimerna fortgå och låt judarna komma undan med vad som helst..

‘Sinner’ singer given 39 lashes by rabbis.

Dn

Aftonbladet

Aftonbladet2

Liknande inlägg:

Stening i Iran – Skitsnack Aftonbladet

Nu försöker Aftonbladet tjäna poäng på Sakineh, damen som sägs ha deltagit i mordet på sin man och som även varit otrogen. Enligt Aftonbladet och västlig media, är Sakineh ett offer för ”mörkerkrafterna” i Iran och därför försöker man belysa hennes öde. Visst det har man all rätt till, men varför ljuger man så öppet om steningen i Iran? Iran har i flera år diskuterat ämnet stening och man har sedan några år stoppat alla steningar.

Att Aftonbladet, en respekterad tidning för med osanningar beror inte på att de inte vet bättre, utan det beror på att de mörkerkrafter som finns i väst, vill demonisera staten Iran. Ju fler som anser att Iran är skit, desto bättre. Några dagar sedan läste jag i en av kommentarerna om just Iran, hur läsarna önskade att USA skyndade sig på med att bomba hela Iran.

Med sådana åsikter, är det inte länge tills vi ser ett nytt Irak, men den här gången drabbas ett annat folk och de kanske drabbas värre när deras kärnkraftverk bombas och deras militär gör motstånd.

Ja stening är ett brutalt straff, för ett brutalt brott men varför anklaga en stat för något staten inte gör eller gjort på ett tag?

Wikipedia om Iran

Brottet: otrohet straffet: stening | Nyheter | Aftonbladet.

DN

Liknande inlägg: