Tag Archives: fakta

Sin of presumption

Det fanns en kvinna som hade en trofast hund. Damen kunde lämna sitt barn hemma och komma tillbaka till barnet, som skyddades av hunden.

En dag skedde något tragiskt. Kvinnan gick för att handla och litade som vanligt på sin hund. När hon kom tillbaka blev hon förskräckt. Hon kom tillbaka, vaggan var itu, napparna och kläderna rivna i småbitar. Överallt fanns det blod. Chockad började kvinnan gråta och skrika och plötsligt såg hon hunden komma fram från under sängen, med blod runt munnen. Hunden slickade sig runt munnen, som om han just hade ätit något jättegott.

Kvinnan blev galen.

Utan att tänka till, slog hon ihjäl hunden. När hon sedan fortsatte leta efter resterna av sitt barn, såg hon nära sängen att ungen var i livet och oskadd. Under sängen hittade hon den döda kroppen av en varg, söndersliten. Då förstod kvinnan vad som hade hänt.

Hunden hade slagits för att skydda barnet, och det var för sent för kvinnan nu, då hennes ilska och otålighet hade lett till att hon slagit ihjäl hunden. En hund som hade förtjänat beröm och belöning för sin kamp för barnet, hade istället fått död och misshandel.

Hur ofta har inte vi missbedömt folk och slitit dem i stycken? Hur ofta har vi misstänkt människor och sedan upptäckt att vi hade fel och de var inte så hemska som vi trodde? Det här är problemet med att anta saker utan att ta reda på fakta. Ibland kan lite tålamod minska livsavgörande misstag. Jag själv har för ofta missbedömt folk.

Andra saker att tänka på…

 1. Ett skepp i hamn är säkert, men skepp är inte byggda för att stanna kvar i hamnen.
 2. Intelligens är som underkläder. Det är viktigt att man har det, men inte nödvändigt att man visar upp det för allt och alla.
 3. Om dina drömmar bestämmer din framtid, varför inte gå till sängs nu och börja drömma?
 4. När ditt enda verktyg är en hammare, då ser alla problem ut som en spik. Köp ett nytt verktyg.
 5. Testa aldrig vattnets djup med båda två fötter på en gång.

Liknande inlägg:

Sabr – Tålamod

Och ha tålamod och var uthållig, för Allah är med dem som tålmodigt håller ut.

(Qur’an, 8: 46)

 

Imam Ja’far al-Sadiq (as) sade:

“Sannerligen, är sabr vad huvudet är till kroppen. Kroppen förstörs utan huvudet, och likaså försvinner tron när sabr går.”

[Al-Kulayni, al‑Kafi, vol. 2, bab al‑sabr, p. 128, hadith # 2]

 

Meriter till själen …

 

Tålamod

(sabr)

 

När Imam Ali (as) fick frågan om tron (iman), svarade han: ”Strukturen av tron stöds av fyra pelare: Tålamod (sabr), övertygelse (Yaqin), rättvisa (‘adl) och kamp (jihad).Sen förklarade han vidare: ”Tålamod består av fyra attribut: ivrighet, rädsla, fromhet och förväntan (till döden). Så, den som är ivrig till Paradiset ignorerar onda frestelser; Den som fruktar Helvetets eld kommer att avstå från synder; Den som praktiserar fromhet kommer lätt bära de svårigheter och påfrestningar i livet i denna värld och den som förutser döden kommer skynda sig att utföra goda gärningar. ”

[Al-Amidi, Ghurar ul Hikam wa Durar ul Kalim, hadith # 2897]

 

Definitionen av sabr

q  Den kända vetenskapsmannen Nasir al‑Din al‑Tusi sade: “Sabr innebär att hålla tillbaka utvidgning när man konfronteras med oönskade personer.”

q  Den stora gnostiska (`arif) Khwajah `Abd Allah al‑Ansari sade: “Sabr innebär att själv hålla tillbaka klagomål om dold ångest .”

 

Grader och typer av Sabr

Det finns olika grader och nivåer av sabr som indikeras av de ädla traditioner belöningen och meriter varierar i enlighet med graden och nivån.

q  Imam ‘Ali (as) sade, ”Allah (saw) sändebud sade: “Sabr finns i tre slag: sabr vid lidande, sabr i avseende av lydnad, och sabr i avseende av olydnad (av Allah). Och den tredje är I högre grad av de två första.” [Al-Kulayni, al‑Kafi, vol. 2, bab al‑sabr, hadith # 15]

q  Imam ‘Ali (as) sade: “Sabr finns i två typer: sabr i vad du ogillar och sabr i vad du gillar.” [Mizan al-Hikmah, hadith # 10099]

 

Förhållande mellan Guds Sabr och Ma’ rifah

q   Så länge som en person känner inre ångest över svårigheter i livet och över motgångar är hans ma´rifah (insiktsfullhet) hos Gud fortfarande bristfällig. När en person uppnår belåtenhet (rida) och tillfredställelse över motgångar och svåra förhållande, når hans själ en högre station av närhet till Gud. Sabr som avses i  avhållsamhet från synder och uppfyllande av arbetsuppgifter (ta´at) relateras till bristande kunskap om hemligheter ”ibadat (dyrkan) och livets former av syndiga handlingar och lydnad.

q   När en person är övertygad om att det han kommer att få i den andra världen efter döden är en form av hans egna gärningar utförda i detta världsliga liv, kommer han att inte ha någon nöd när han gå igenom svårigheter och fientliga situationer. Snarare blir en sådan person nöjd med svårigheterna i  att uppfylla gudomliga uppdrag. Hans glädje blir mer än ångest av en normal person över sådana svårigheter. Hans engagemang för Gud ökar under ogynnsamma omständigheter. En manifestation av en så hög station rida exemplifierades i personligheter som följeslagare av Imam Hossein (as) vid Karbala.

q   Imam Reza (as) sade: (bland den vädjan av profeten (s) till Abu Dharr (ra): “…Om du har möjlighet att behaga (rida) Allah med fast övertygelse, så gör det. Och om detta inte är möjligt för dig är praktiken sabr i obehagliga frågor som det kommer att få massor av välsignelser.” [Al-Majlisi, Bihar al-Anwar, vol. 82, p. 136, hadith # 21]

 

Resultatet av Sabr

Sabr leder till många goda resultat som bl.a innehåller själens träning och disciplin. Om en person tålmodigt bär på katastrofer och olyckor under en period och på allvar uthärdar det lidande som medförs under dyrkan, riter och bitterheten som avstås av de förbjudna njutningarna, och om detta görs till mån av lydnad till sin herre blir det gradvis lätt för honom att bära svårigheter. Själen av en tålmodig person avstod sin tidigare okontrollerade tillstånd och han utvecklar en varaktig lysande förmåga som höjer honom över stationen i sabr att nå andra högre andliga stationer. Att öva sabr och samtidigt påbjuda gott och förbjuda det onda (amr bil Ma’ruf wa nahi ”Anil munkar) gör en person mer ståndaktig och fast.

q  Ångest och skadliga kroppsrörelser vid tidpunkten för ekonomisk förlust, död, naturkatastrofer etc., är tecken på själarna svaghet. De berövar ens personlighet av stabilitet och värdighet, försvagar beslutsamhet, och försvagar intellektet. Vid sådana fina stunder, är sabr nyckel till portarna till lycka och befrielse. Det stärker viljan och kraften i resolutionen att övervinna ogynnsamma omständigheter, fatta rationella beslut och agera klokt

q  Sabr i synder är källan till jag-ets taqwa (gudsfruktan). Sabr när det gäller lydnad (ta’at) är källan till intimitet med Gud och hans kärlek. Och sabr i olyckor är källan till rida med gudomliga bestämmelse och förordningar.

Högre nivåer av Sabr

Sabr fi Allah (sabr hos God): Det betyder ståndaktighet medan man strävar efter att bli av med onda vanor (t.ex. lögner, förtalar, girighet) och fula drag (t.ex. egoism, hyckleri, avund) och öva avhållsamhet från objekt för kärlek och attraktion (t.ex. undvika haram musik, att ge upp sömn för natten böner, äta måttligt) under självrening. Det är förnekelsen av en själv i grunden för den älskade (Gud). Detta steg tillhör de vägfarande (ahl al suluk)

Sabr ma`a Allah (sabr med God): En ivrigavstående i vägen för Gud under hans uppriktiga ibadat och strävanden når stadiet osjälviskhet så att han från tid att vittna intimitet med Gud. I ljuset av Hans attribut och namn som lyser upp hans hjärta och vision. Han måste ha tålamod och skydda sig från mindre spår av egenkärlek, stolthet osv under dessa faser för att bevittna högre stadier. Sabr `an Allah (sabr från God): Det avser de stationer för Gud som efter att ha upplevt hans intensiva kärlek måste återvända till sin egen fysiska världen och bära separation från honom. Det är det hårdaste och den svåraste av stationerna. Denna himmelska nivå sabr indikeras av Imam Ali (A) i den berömda du `a Kumayl Min Gud, min Mästare och min Herre! Även om jag kunde uthärda Din tuktan, hur ska jag bära dess separation?!”

Sabr bi Allah (sabr från God):Det är det tillstånd av perfektion när man når stadiet enbart med Gud (Baqa ”bi Allah) och formar sig med dess normer för Allah (takhalluq bi Akhlaq Allah). Det är för dem som välsignats med stabilitet och ståndaktighet, och uppnås efter sabr med Gud.

 

Belöningen av Sabr

q  Imam al-Sadiq (as) sade: “Den av de troende som bär tålmodigt en vedermöda som drabbar honom, har belöningen av tusen martyrer.”[Al-Kulayni, al‑Kafi, vol.2, bab al‑sabr, hadith # 17]

q  Imam al-Sadiq (as) sade: “När den troende går in i sin grav, är salat på hans högra sida, zakat på hans vänstra, ansikten dygd honom, sabr tar honom under sitt skydd. När de två änglarna förhör honom ,säger sabr till Salat, zakat och dygd, ”Ta hand om din kamrat, och om du misslyckas med att hjälpa honom att jag kommer att ta hand om honom själv.”[Ibid, hadith # 8]

 

Ett rådf ör att uppnå sabr

Denna värld är en troendes fängelse. Samla all den styrkan på ditt kommando och ha tålamod och överseende under all dess upp-och nedgångar. Stå emot motgångar och olyckor med mod. Få dig själv förstå att oro och ångest inom dig, som bidrar med en stor skam för sig, är meningslöst i konfrontation i lidanden och katastrofer. Vara nöjd med Gud och inte klaga framför hans skapelse om Hans oemotståndliga dekret och oundvikliga dom. Under tider av svårigheter, uppmärksam ditt hjärta på i fokus för absolut perfektion (Gud) och du kommer att se dess effekter i den här världen själv och ditt hjärta kommer att uppnå en sådan vidd att det kommer att bli den rike manifestationen av Guds suveränitet. Rikedom och förhöjning kommer då att genomsyra ditt hjärta så att allt som har med denna värld kommer att bli värdelöst i dina ögon. Sabr, fördragsamhet och återhållsamhet få rättvisa, rikliga belöningar och himmelska vackra former i världen av Barzakh (skärselden). Om du tror på Gud och tror att alla affärer ligger i hans mäktiga händer, kommer du inte klaga inför Gud Allsmäktig av det svåra i livet och de motgångar som slår dig. Snarare kommer du acceptera dem villigt, uppfylla dina plikter och tacka honom tacksamt för Hans gåvor. [Tagen från Al-Khumayni, Forty Hadith, kapitel 16, ”Sabr”]

 

Slutsats:

q  Imam ‘Ali (as) sade: “Den som praktiserar sabr kommer aldrig att berövas framgång, även om de kan ta lång tid.” [Nahjul Balagha, # 153]

Översatt av min syster Asal.

 

 

Liknande inlägg:

Ramadan – Faktabok

Ett inlägg jag skrev till förra årets Ramadan, rättat och förnyat så det är aktuellt i årets Ramadan.

Månaden som är 1000 gånger bättre än andra månader, även kallad Ramadan, är en månad av självinsikt och av viljans kontroll över begären och behoven. Jag har gjort ett längre inlägg om denna månad med hadith, Koranverser och olika tolkningar av seder och bruk. Enda riktiga skillnaden jag kunde hitta mellan shia och sunni var när Laylat al Qadr skulle infalla. Fattas det något eller ni hittar några fel så blir jag glad åt att ni påtalar det.

Texten är rätt lång men den ska nog belysa de flesta aspekterna.

Må ni ha en Ramadan Mubarek och må Allah visa oss nåd under denna heliga Månad. Må han skydda muslimerna från de hemska terrordåd som drabbat många muslimer i världen. Glöm inte att tänka på de som har det svårare än vi och glöm inte att be för mig.

Har jag sårat någon så ber jag om ursäkt och jag hoppas ni förlåter mig.

Ramadan kommer detta året infalla den  20/7 eller 21/7. Kravet på muslimerna är att det ska vara nymåne.

Innehållsförteckning:

Kalender

Vissa saker att tänka på

Laylat al Qadr

Ramadan FAQ

Continue reading

Liknande inlägg:

Ramadan – Faktabok

Ett inlägg jag skrev till förra årets Ramadan, rättat och förnyat så det är aktuellt i årets Ramadan.

Månaden som är 1000 gånger bättre än andra månader, även kallad Ramadan, är en månad av självinsikt och av viljans kontroll över begären och behoven. Jag har gjort ett längre inlägg om denna månad med hadith, Koranverser och olika tolkningar av seder och bruk. Enda riktiga skillnaden jag kunde hitta mellan shia och sunni var när Laylat al Qadr skulle infalla. Fattas det något eller ni hittar några fel så blir jag glad åt att ni påtalar det.

Texten är rätt lång men den ska nog belysa de flesta aspekterna.

Må ni ha en Ramadan Mubarek och må Allah visa oss nåd under denna heliga Månad. Må han skydda muslimerna från de hemska terrordåd som drabbat många muslimer i världen. Glöm inte att tänka på de som har det svårare än vi och glöm inte att be för mig.

Har jag sårat någon så ber jag om ursäkt och jag hoppas ni förlåter mig.

Ramadan kommer detta året infalla på onsdag  11/8 eller torsdag 12/8. Kravet på muslimerna är att det ska vara nymåne.

Innehållsförteckning:

Kalender

Vissa saker att tänka på

Laylat al Qadr

Ramadan FAQ

Continue reading

Liknande inlägg:

Ramadan – Fakta

Lite frågor och svar angående Ramadan:

Frågor från Ayatollah Sistani i hans bok om religiösa spörsmål. Han är en marja, en person som shias väljer att följa för att han gör Ijithad, tolkning, av religionen. Jag själv följer inte honom men min familj gör men de här sakerna kanske kan få mina läsare till att förstå lite mera om denna heliga månad.:

F: Måste man göra Niyyat (uppsåt att fasta under Ramadan) varje kväll under månaden?
S: En person kan göra Niyyat varje kväll under den heliga Månaden Ramadan, men det är bättre att göra Niyyat på första kvällen av Ramadan att personen ska fasta hela månaden.

Som i fallet med bönen är det rätt viktigt med dessa verbala meningar.

F: När är sista ögonblicket man kan göra Niyyat för fastan i månaden Ramadan?
S: Sista tillfället för att göra Niyyat för att observera fasta under Ramadan är några minuter innan Adhaan (kall) till morgonbönen.

Jag fick frågan om rökning under fastan. Sistani menar att det är ”obligatorisk försiktighetsåtgärd” att inte röka. Det är annars konsensus bland shia som sunnis att rökning inte är tillåten, men enligt Sistanis tolkning så finns inga bevis för det utan det är säkrast att inte göra det. Det finns några lärda inom shia som tillåter rökning, men majoriteten tolkar det som förbjudet.

Enligt Sistani så finns det 9 saker som bryter fastan

 1. Att äta och dricka
 2. Samlag
 3. Onani (en olaglig gärning ändå)
 4. Att tillskriva falska saker till den allsmäktige Allah, hans Profet eller till Imamerna.
 5. Att svälja tjock damm (dit brukar man räkna cigarettrökning)
 6. Att doppa hela huvudet i vatten.
 7. Att förbli rituellt smutsig fram till morgonbönens kall (ifall man haft sex så måste man tvätta sig och rena sig i det som kallas Janabahtvättningen, har man inte gjort det så är man rituellt oren)
 8. Lavemang med hjälp av vätskor.
 9. Att spy

Jag tar gärna emot fler frågor. Det jag främst kan tänka mig att folk frågar är vad händer ifall man dricker något men inte med flit? Då är det bara att fortsätta med sin fasta.

Ifall man missar en dag av Ramadan, så kan man ta igen det innan nästa Ramadan.

Råd från Shaitan (Djävulen) angående Ramadan

Skön arabisk låt om Ramadan (arabiska utan översättning)

Ramadan – Faktabok

Liknande inlägg:

Koranen

Allahs ord – Koranen:

Koranen består av runt 6000 Ayahs eller verser.

Koranen består av 114 Suror eller kapitel. Dessa delas in i Mecka eller Medina suror, beroende på vart Profeten Muhammed s.a.w fick sin uppenbarelse av respektive Sura. 99.1% av Koranens kapitel börjar med Bismillah (I Guds den barmhärtige, Förbarmarens namn”). Enbart Sura 9 inldes utan.

Koranens ord uppenbarades till massorna inom 23 år. Shiiterna anser att Profeten fick alla verser på en natt – Laylat al Qadr eller Kraftens/Ödets natt.

I Koranen förekommer ordet Koran 70 gånger – ordet är besläktat med ordet att läsa eller att recitera.

Koranen kan indelas i 30 delar - ”Juz”, det underlättar ifall man vill läsa Koranen i till exempel månaden Ramadan. Varje Juz kan indelas i två hizb (grupper). Koranen kan även indelas i sju manazil (faser) ifall man vill läsa klart den under en vecka.

 

Liknande inlägg:

Kul fakta

1.Q: Why are many coin banks shaped like pigs?

A: Long ago, dishes and cookware in Europe were made of a dense orange clay called ‘pygg’. When people saved coins in jars made of this clay, the jars became known as ‘pygg banks.’ When an English potter misunderstood the word, he made a bank that resembled a pig. And it caught on.

2. Q: Did you ever wonder why dimes, quarters and half dollars have notches, while pennies and nickels do not?
A: The US Mint began putting notches on the edges of coins containing gold and silver to discourage holders from shaving off small quantities of the precious metals. Dimes, quarters and half dollars are notched because they used to contain silver. Pennies and nickels aren’t notched because the metals they contain are not valuable enough to shave.

3. Q: Why do men’s clothes have buttons on the right while women’s clothes have buttons on the left?
A: When buttons were invented, they were very expensive and worn primarily by the rich. Because wealthy women were dressed by maids, dressmakers put the buttons on the maid’s right! Since most people are right-handed, it is easier to push buttons on the right through holes on the left. And that’s where women’s buttons have remained since.

4. Q. Why do X’s at the end of a letter signify kisses?
A: In the Middle Ages, when many people were unable to read or write, documents were often signed using an X. Kissing the X represented an oath to fulfill obligations specified in the document. The X and the kiss eventually became synonymous.

5. Q: Why is shifting responsibility to someone else called ‘passing the buck’?
A: In card games, it was once customary to pass an item, called a buck, from player to player to indicate whose turn it was to deal. If a player did not wish to assume the responsibility, he would ‘pass the buck’ to the next player.

6. Q: Why do people clink their glasses before drinking a toast?
A: It used to be common for someone to try to kill an enemy by offering him a poisoned drink. To prove to a guest that a drink was safe, it became customary for a guest to pour a small amount of his drink into the glass of the host. Both men would drink it simultaneously. When a guest trusted his host, he would then just touch or clink the host’s glass with his own.

7. Q: Why are people in the public eye said to be ‘in the limelight’?
A: Invented in 1825, limelight was used in lighthouses and stage lighting by burning a cylinder of lime which produced a brilliant light. In the theatre, performers on stage ‘in the limelight’ were seen by the audience to be the center of attention.

8. Q: Why do ships and aircraft in trouble use ‘mayday’ as their call for help?
A: This comes from the French word m’aidez – meaning ‘help me’ – and is pronounced ‘mayday.’

9. Q: Why is someone who is feeling great ‘on cloud nine’?
A: Types of clouds are numbered according to the altitudes they attain, with nine being the highest cloud. If someone is said to be on cloud nine, that person is floating well above worldly cares.

10. Q: Why are zero scores in tennis called ‘love’?
A: In France, where tennis first became popular, a big, round zero on the scoreboard looked like an egg and was called ‘l’oeuf,’ which is French for ‘egg.’ When tennis was introduced in the US, Americans pronounced it ‘love.’

11. Q: In golf, where did the term ‘Caddie’ come from?
A. When Mary, later Queen of Scots, went to France as a young girl (for education & survival), Louis, King of France, learned that she loved the Scot game ‘golf.’ So he had the first golf course outside of Scotland built for her enjoyment. To make sure she was properly chaperoned (and guarded) while she played, Louis hired cadets from a military school to accompany her. Mary liked this a lot and when she returned to Scotland (not a very good idea in the long run), she took the practice with her. In French, the word cadet is pronounced ‘ca-day’ and the Scots changed it into ‘caddie.’

Liknande inlägg:

Citat – Engelska ordspråk och deras ursprung

In those old days, they cooked in the kitchen with a big kettle that always hung over the fire. Every day they lit the fire and added things to the pot. They ate mostly vegetables and did not get much meat. They would eat the stew for dinner, leaving leftovers in the pot to get cold overnight and then start over the next day. Sometimes stew had food in it that had been there for quite a while.
Hence the rhyme, “Peas porridge hot, peas porridge cold, peas porridge in the pot nine days old. “

Sometimes they could obtain pork, which made them feel quite special. When visitors came over, they would hang up their bacon to show off. It was a sign of wealth that a man could “bring home the bacon.” They would cut off a little to share with guests and would all sit around and “chew the fat.”

Those with money had plates made of pewter. Food with high acid content caused some of the lead to leach onto the food, causing lead poisoning death. This happened most often with tomatoes, so for the next 400 years or so, tomatoes were considered poisonous.

 

Liknande inlägg:

Citat – Engelska ordspråk och deras ursprung

There was nothing to stop things from falling into the house. This posed a real problem in the bedroom where bugs and other droppings could mess up your nice clean bed. Hence, a bed with big posts and a sheet hung over the top afforded some protection. That’s how canopy beds came into existence. (gamla sängar med tak på toppen)


The floor was dirt. Only the wealthy had something other than dirt.
Hence the saying “dirt poor.”

The wealthy had slate floors that would get slippery in the winter when wet, so they spread thresh (straw) on floor to help keep their footing. As the winter wore on, they added more thresh until when you opened the door it would all start slipping outside. A piece of wood was placed in the entranceway. Hence the saying a “thresh hold.”

(Getting quite an education, aren’t you?)

 

Liknande inlägg:

Giftermål – Lite fakta

Fakta om engelska ordspråk..
Most people got married in June because they took their yearly bath in May, and still smelled pretty good by June. However, they were starting to smell, so brides carried a bouquet of flowers to hide the body odour.
Hence the custom today of carrying a bouquet when getting married.

Baths consisted of a big tub filled with hot water.
The man of the house had the privilege of the nice clean water,
Then all the other sons and men, then the women and finally
The children, Last of all the babies.
By then the water was so dirty you could actually lose someone in it.
Hence the saying, “Don’t throw the baby out with the bath water.


Houses had thatched roofs-thick straw-piled high, with no wood underneath.
It was the only place for animals to get warm, so all the cats and other small animals (mice, bugs) lived in the roof. When it rained it became slippery
And sometimes the animals would slip and off the roof.
Hence the saying “It’s raining cats and dogs.


Liknande inlägg:

SD – fakta som motsäger Jimmie Åkesson

6 RÄTT OCH FEL MED JIMMIE ÅKESSON

Jimmie Åkesson (SD) har vunnit många debatter och tv-framträdanden där han fått måla upp en bild av Sverige, och peka på

problem. Här är några fakta som visar upp en annan bild.

1. Sverigedemokraterna vill införa en straff-avgift på runt 40 000 kronor till staten för den som gifter sig med en utländsk medborgare.

Fakta: Hushåll där en svenskfödd gifter sig med en utlandsfödd betalar mer skatt och får mindre socialbidrag än andra.

2. Jimmie Åkesson: Segregationen ökar.

Fakta: Andelen med utländsk bakgrund i utanförskapsområden minskar. 85,9 procent bor inte där.

3 Jimmie Åkesson: Många känner som jag.

Fakta: 94,3 procent av väljarna röstade inte på SD.

4 Jimmie Åkesson: Hatbrotten ökar med muslimsk invandring.

Fakta: Sant. Fler muslimer utsätts för hatbrott.

5 SD vill avskaffa modersmålsundervisningen.

Fakta: Elever som deltar i modersmålsundervisning får högre betyg i samtliga ämnen, även svenska.

6 Jimmie Åkesson: Islam skadar jämställdheten i Sverige.

Fakta: Jämställdheten i riksdagen påverkades negativt när SD kom in. 3 av partiets 20 ledamöter är kvinnor.

viaSå det var NI som röstade på SD?.

Liknande inlägg:

Great truths

GREAT TRUTHS THAT LITTLE CHILDREN HAVE LEARNED:
1) No matter how hard you try, you can’t baptize cats.
2) When your Mom is mad at your Dad, don’t let her brush your hair.
3) If your sister hits you, don’t hit her back. They always catch the second person.
4) Never ask your 3-year old brother to hold a tomato.
5) You can’t trust dogs to watch your food.
6) Don’t sneeze when someone is cutting your hair.
7) Never hold a Dust-Buster and a cat at the same time.
You can’t hide a piece of broccoli in a glass of milk.
9) Don’t wear polka-dot underwear under white shorts.
10) The best place to be when you’re sad is Grandpa’s lap.
GREAT TRUTHS THAT ADULTS HAVE LEARNED:
1) Raising teenagers is like nailing Jell-O to a tree.
2) Wrinkles don’t hurt.
3) Families are like fudge…mostly sweet, with a few nuts.
4) Today’s mighty oak is just yesterday’s nut that held its ground.
5) Laughing is good exercise. It’s like jogging on the inside.
6) Middle age is when you choose your cereal for the fiber, not the toy.
GREAT TRUTHS ABOUT GROWING OLD
1) Growing up is mandatory; growing old is optional.
2) Forget the health food. I need all the preservatives I can get.
3) When you fall down, you wonder what else you can do while you’re down there.
4) You’re getting old when you get the same sensation from a rocking chair that you once got from a roller coaster.
5) It’s frustrating when you know all the answers but nobody bothers to ask you the questions.
6) Time may be a great healer, ! but it’s a lousy beautician.
7) Wisdom comes with age, but sometimes age comes alone.

Liknande inlägg:

Loose Change

Idag visar man ett reportage på Kalla fakta om 11/9, däribland nämns denna film om vem som verkligen låg bakom attackerna. Enligt en opinionsundersökning så tror runt 18% av svenska ungdomar att det var USA själva som låg bakom attackerna. Idag på Kalla Fakta 19:20.

Liknande inlägg: