Imam Hassan al Askari (a.s)

Namn al Hassan (a.s)
Tittel al Askari

Faderns namn: Al Hadi (an-Naqi)
Moderns namn: Hadithah (eller Susan)
Född i Medina fredagen den 8:de i Rabi ul thani år 232 Hijrah.
Mördad vid 28 års ålder i Samaraa fredagen den åttonde Rab ul Awwal år 260 Hijra, förgiftad av al Mutaamid den Abbassidiske diktatorn och han begravdes i Samaraa.

Vid 22 års ålder blev Imamen elfte Imam efter sin far an-Naqi. I sju år var han Imam. Han hade minimal med kontakt med shiiterna då han fick leva under stor Taqqiya och levde stora delar av sitt liv i fängelset. Ett fåtal fick träffa honom av hans anhängare. Under denna tid hade shiiterna ökat i antal och i makt, så det var stor förtryck och fruktan för shiiterna. Makthavarna visste att shiiterna hade honom som Imam så han sågs som ett hot. Vidare visste diktatorerna att Imamen (a.s) skulle ha en son snart, som skulle vara den utlovade Mehdin (a.s) och det skrämde dem då de visste deras slut var nära. I tidigare Imamers och Imam al Askaris ord, så skulle en Mehdi (a.s) komma och det omnämndes även i sunni som shia hadither.

Diktatorn ville med alla medel stoppa denna Mehdi (a.s) från att födas. Så när al Mutaamid fick höra att Imamen (a.s) var sjuk så skickade han sin läkare och några agenter till Imamens (a.s) hus för att kontrollera hans situation. När Imamen (a.s) dog så undersökte man slavarna och hela hushållet. I två år sökte de efter Mehdin (a.s) utan att hitta honom och gav upp till slut. Imam al Askari (a.s) begravdes i sitt hem i Samaraa.

Det ska påtalas att även om han fick träffa fåtal shias, så lyckades Imamen (a.s) ändå utbilda många hundra lärda och föra vidare sina ord till oss, genom dessa få han kom i kontakt med.

Posted in Ahlul Bayt, Hassan al Askari, Shiaislam | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Kritik

Ni alla har säkert varit med om en situation där ni vill förmedla en korrekt kritik med goda avsikter till en vän, men som har oavsiktligt lett till missnöje och irritation. Har vi någonsin tänkt på det bästa sättet att öka effektiviteten av kritik? I allmänhet, när en person gör en moralisk kritik, så eftersträvar man två saker:
1. De handlingar som kritikern finner felaktiga
2. Personen som har utfört den felaktiga handlingen.
Oftast leder den smärtsamma och betungande kritiken till ilska, agg och fientlighet som kan skada ens stolthet. Även om personen kan argumentera för sina handlingar och ge korrekta bevis för dess riktighet, så försvarar man egentligen sig själv, sin självkänsla och sin personlighet. För att säkerställa att kritik inte sårar någons stolthet eller få en att reagera negativt, så ska man visa klart att det är handlingen man kritiserar och inte själva personen. I detta fall blir kritiken konstruktiv och önskvärda konsekvenser kommer att följa med.
Ni har säkert hört denna berättelse innan, men det kan vara värt att ta upp den för er som inte känner till den:

En gammal man satt för att göra hans Wudhu (tvagning). Men hans Wudhu var inte korrekt. Imam Hasan (as) och Imam Hussain (as) såg honom och insåg omedelbart att gamlingen inte gjorde sin Wudhu korrekt, men de tvekade på att berätta det för honom direkt. Gamlingen skulle kanske känna sig förnedrad av två unga pojkar, eller att han kanske skulle förlora intresset för handling av dyrkan. Imam Hasan och Imam Hussain satt bredvid honom, de började göra Wudhu och under Wudhu så sa Imam Hasan : ”Oh Hussain min Wudhu är korrekt och mer perfekt än din”. I sitt svar insisterade Imam Hussain och sa att sin egen Wudhu var bättre än Imam Hasans. Slutligen sade de: ”Låt oss se denne herre. Han är äldre än oss och bör kunna bestämma.” Gamlingen lyssnade tålmodigt. Pojkarna utföra deras Wudhu under hans uppsikt, en efter en. Och när de hade avslutat, insåg gamlingen att pojkarnas wudhuu var metodiskt och korrekt. Det var hans egen Wudhu som var felaktig.

Imam Hassans och Hussains kritik förebrådde inte gamlingens okunnighet inom Islam. Dessutom hänvisade de inte till hans sätt att utföra Wudu, utan gjorde det själva så att kritiken kunde nås fram på ett indirekt sätt. Resultatet av denna artiga och kloka kritik var att den gamla mannen uttryckligen erkände sitt misstag, lärde sig att utföra Wudu korrekt och tackade dem med vänlighet och glädje. Att ha god moral är faktiskt det bästa sättet att kritisera och utbilda. Moral är så viktigt att enligt Imam Hassan (as) så sa han: ”bäst av bäst är att ha god moral”. Hur försiktiga är vi i de detaljer som Ahl al-Bayt har lärt oss i att kritisera våra bröder i tron? Hjälper vi andra i deras framsteg och får dem utbildade genom god moral och förmånlig behandling?

Här kommer vi in på de största skyldigheterna inom Islam: amr bilma’rof (beordra för goda handlingar) och Nahi an-almunkar (förbjuda från synder).
Allah säger i Koranen (3:104)

’’Och skapa er en nation som uppmanar varandra att göra gott och anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt. Dem skall det gå väl i händer’’

Profeten (S) frågades om vilka de svaga i sin tro, varpå Profeten (S) svarade: Det är de som inte beordrar för goda handlingar och inte säger ifrån då någon håller på att begå en synd

 

Mariam Zaki

Posted in Bra berättelser, Hassan, Imam al Hussein | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Förlåtelse

Det var en gång två vänner som reste runt tillsammans. Under deras färd genom öknen så hade de ett par diskussioner och argumentationer. Efter en hektisk diskussion slog den ena sin vän hårt i ansiktet. Den som blev slagen blev sårad och fick ont. Utan att säga något så skrev han i sanden:

’’Idag blev jag slagen i ansiktet av min bäste vän’’

Efter att de hade gått en bra bit så kom de fram till en oas där de bestämde sig för att ta ett bad. Den som hade blivit slagen fastnade bland smutsen och började drunkna, men blev räddad av sin vän. När han hade återhämtat sig så ristade han in en text på en
sten som löd:

’’Idag blev jag räddad av min bäste vän från att drunkna’’

Personen som hade slagit sin vän och sen räddat honom frågade:

’’När jag slog dig så skrev du på sand, och när jag räddade
dig så skrev du på sten, varför?’’


Den andre svarade:

’’När någon gör oss illa så bör vi skriva det i sanden där
vindarnas förlåtelse kan sudda bort det. Däremot, om någon gör något bra till oss så ska vi rista in det någonstans där varken vind eller något annat kan radera den’’

Det sägs att det tar en minut att hitta en speciell person, en timme att uppskatta dem, en dag att älska dem, men sedan en livstid att glömma dem.

Ahlul Bayt (as) talade mycket om förlåtelse, för en människa gör misstag och tänk bara på hur ofta Allah ger oss chanser…
Att ni vaknar till en ny dag är ett tecken på ny chans för er. Här kommer ett par hadither av Imam Ali (as) om förlåtelse

“The best deed of a great man is to forgive and forget.”
‘’ Forgiveness is the crown of greatness’’
‘’ The first to apologize is the bravest, the first to forgive is the strongest, the first to forget is the happiest.’’

Rent naturligt är människan en social varelse: vi är alltid
i behov av vänner och kamrater. De flesta av våra liv är beroende av samverkan med andra. Starka individer är kärnan i en stark gemenskap, något som muslimer bör alltid sträva efter

Vi vet alla att Allah har skapat oss för att testa oss.
Därmed är vi här för en relativt kort tidsperiod och att vi ska möta Allah en dag, så vi måste utnyttja vårt nuvarande liv för vad som är bäst för oss i livet efter detta. När vi vet vårt syfte och vårt mål i livet, så borde vi försöka hitta sätt att nå dem

I en hadith sade Profeten (S):

”Människan påverkas starkt av sina vänners tro, var därför försiktig med vem du umgås med..”

Profeten Muhammed (S) hade den mest ädla karaktär och
kontakter med medmänniskor gav oss ett mycket tydligt och enkelt budskap och råd när det gäller vänskap.
Hur ska vi välja våra vänner? Vi bör välja den vän som tror
och följer vår religion samt lär oss hur man bör visa stor respekt till vad Allah (SWT) och Profeten Mohammad (S) har beordrat oss. Och vi bör hålla sig borta från de som inte påminner oss om vad som behagar eller misshagar Allah

Profeten Muhammed sade:

”The believer is like a mirror to other believers (in truthfulness) Like a mirror, your friend gives you an honest image. He forgives your mistakes, but does not hide or exaggerate your strengths and weaknesses”

” Den troende är som en spegel till andra troende. Som en spegel, ger din vän dig en ärlig bild. Han förlåter dina misstag, men varken döljer eller överdriver om både dina styrkor och svagheter”

När profeten Mohammad (saw) frågades:

”Vilken person kan vara en bra vän?” 

Varpå han svarade:

”Den som hjälper dig att komma ihåg Allah (SWT), och påminner dig när du glömmer honom” 


Profeten Muhammed (saw) frågades vidare,

”Vem är bäst bland människor?” Profeten Muhammed (saw) svarade, ”Den som, när man tittar på honom, så minns man Allah (SWT)”. En sådan vän speglar kvaliteter av kärlek, barmhärtighet, ärlighet, service, tålamod, optimism, professionalism, och hela livsstilen visas av islam.

Mariam Zaki

Posted in Bra berättelser, Hadith, Profeten Muhammed | Tagged , , , , , | Leave a comment

Fredagens amaal

Torsdag idag, och snart börjar natten till fredag. Alla vet hur helig och viktig denna natt är, som tur är att idag är en ledig dag för de flesta. Så nu när man äntligen är ledig så passa på att vara uppe och utför lite extra böner, vem vet, kanske idag som din bön besvaras.
Nedan kommer jag infoga ett äldre inlägg jag tidigare har skrivit om hur viktig och helig denna natt är.
Detta är en sammanfattning och ganska få punkter om hur helig och belöningsvärd denna dag och dess natt är. Ta vara på den och glöm inte oss i era böner.

Vikten av natten till Fredag

Studier, jobb, tentor, konferenser och en massa möten. Långa dagar och stressfyllda veckor. Igår var det måndag och imorgon är det redan söndag. Dagarna flyr som ögonblick och man hinner knappt känna av de.
I vår stressiga vardag kan man tycka att det är svårt att klämma in alla dessa böner och handlingar man bör utföra. Med tanke på jobb och studier, barn och familj och en rad olika saker som stjäl vår tid. Men torsdagskvällen är av speciell vikt och är värd att man tillägnar lite mer tid för sin själ än andra dagar.
Det har inte undgått någon hur speciell torsdagskvällen är i spiritualitet. De flesta av oss förknippar denna kväll med Dua Kumayl.

Fredagen är muslimernas veckodag, det är eiddagen vi har varje vecka och är våra viktigaste dagar under året. Men även natten till fredagen är i stor vikt. Natten och dagen av fredagen är bland de mest ärofyllda tiderna under året, och vi bör känna oss välsignade över att få chansen att uppleva de varje vecka.
Profeten (SAW) sade:

‘Fredagsnatten och dagen är i 24 timmar, varje timma befrias 600 000 människor från helvetet.’

Även Imam al Sadiq (as) har sagt:

‘Den som dör mellan tiden då Torsdagens sol förfaller och tills Fredagens sol förfaller räddas av Allah från gravens torment (plågor).’

Imam al Sadiq (as) har även sagt om natten till Fredagen:

‘Fredagen och dess natt är av stor vikt och du bör akta dig från att försumma bort dess vikt och du bör utföra dina böner och Allahs dyrkan på bästa sätt. Du bör närma dig till Allah med goda handlingar och du bör lämna synderna då Allah (swt) fördubblar de goda gärningarna, förlåter synderna och förhöjer nivåerna.’
Det återberättas även om Imam al Sadiq (as) att han sade:
‘Om en troende ber om en sak under övriga dagar så besvarar Allah (swt) bönerna på fredagen för att fördubbla belöningen till den troende.’
När Profeten Yosefs (as) bröder bad sin Fader Profeten Yaqoub (as) att be Allah (swt) att förlåta de, väntade Yakoub (as) tills natten av fredagen kom så att Allah ska bönhöra honom.

Imamen (as) berättar även att

när Natten till fredagen inkommer så lyfter valarna i alla jordens hav upp sina huvuden, och även alla djur på land lyfter upp sina huvuden och höjer rösten och ber Allah swt att inte bestraffa de med människornas synder. 

I en hadith om Imam al-Baqir (as) säger han:

‘Under natten till fredagen beordrar Allah (swt) en ängel som ställer sig på Allahs tron och ropar från början till slutet av natten:
-Finns det ingen troende dyrkare som ber mig för sin Akhera och Dunya så besvarar jag denne?
-Finns det ingen troende dyrkare som ber om Tawba (förlåtelse) för sina synder innan Fajr så förlåter jag denne?
-Finns det inte ingen troende dyrkare som ber mig om större Rizq innan Fajr så ger jag denne?
-Finns det ingen troende dyrkare som är sjuk som frågar mig om tillfrisknande innan Fajr så tillfrisknar jag denne?
-Finns det ingen troende dyrkare som är fängslad av dess sorger och lidelse som ber mig om befrielse innan Fajr så befriar jag denne?
- Finns det ingen troende dyrkare som blivit orättvist behandlad som frågar mig om hämnd innan Fajr så hämnas jag för denna och ger honom seger?

Imam Ali (as) sade:

Allah (swt) har valt både natten och dagen av Fredagen till Eid, och fredagens ära är att ingen som ber Allah (swt) om en sak utan att Alah bönhör denna. Och om ett folk som förtjänar bestraffning möter straffet en fredag så förlåter Allah folket. Ty fredagen och dess natt är den bästa av alla dagar och nätter.
Amir Almo’minin har även sagt:
Undvik att synda natten av fredag, då synderna fördubblas så som de goda handlingarna fördubblas. Den som undviker att synda under denna natt förlåts för alla sina tidigare synder av Allah (swt); och den som syndar och trotsar Allah denna heliga natt, så fördubblar Allah alla synder denna har begått under sitt liv och fördubblar bestraffningen för denna synd.

Imam Ali Al-Redha (as) återberättar att Profeten Mohammed (SAW) har sagt:

Fredagen är herren över alla dagar då de goda gärningarna fördubblas, synderna förlåtes, nivåerna höjs, bönerna besvaras, probelemen löses och de svåraste av behoven utföres och underlättas.
Denna dag är när Allah befriar sina dyrkare från helvetet, och ingen av människorna som inser innebörden och vikten av denna dag belönas något annat än ett måste för Allah swt att rädda denna från helvetet och om denna människa dör under en Fredag eller dess natt så dör denna som martyr.
Och om det finns någon som hånar vikten och heligheten av denna dag genom att ta i lättja av denna dag så bestraffas denna hårt av Allah i helvetes lågor tills denna ber om tawba.

Tamadher Al-Saaid

Posted in Hadith, Shiaislam | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Profeten Yahyas martyrdöd

Martyrskap av Profeten Yahya a.s
.
En kort berättelse om Profeten Yahya a.s..
.
Han är son till Profeten Zakaria a.s som bad länge om att få en son. I en sen older fick Zakariya a.s en son efter alla hans böner. Vid födelsen fastade Zakariya a.s från att tala i tre kvällar. Barnet fick ett namn som ingen före honom hade haft, Yahya.. Sedan en tidig older var Yahya a.s en mogen och lärd person som många följde..
.
Under Yahyas a.s tid styrdes området av en mäktig och hjärtlös kung som endast följde hans drifter.. Okunnigheten och korruptionen var i en enorm utvidgning.. Kungen fick oftast höra talas om Yahya a.s från alla runtomkring sig. Nyfikenheten växte inom kungen som ville veta vem denna person var, som alla älskade, medan han var en kung och aldrig blev bemött av en sådan kärlek.
.
Under denna period var kungen mycket förtjust i sin brors dotter, samtidigt som hon delade honom samma känslor. Han hade en hög status som hennes girighet inte kunde motstå. Tillsammans med sin mor planerade dem att få kungen att falla för henne mer för varje dag. Kvinnan var envis om att inte ha ett förhållande utanför ett äktenskap, men både hon och hennes farbror visste att ett äktenskap mellan dem inte kunde hållas. Liksom idag, var det förbjudet att gifta sig med nära släkt..
.
Kungen och sin brors dotter kom överens om att gå och tala till Yahya a.s i hopp om att han skulle göra ett undantag och välsigna deras äktenskap.. Så var fallet, när de väl talade till Yahya a.s försökte de fresta honom med dyrbara ägodelar. Kvinnan hade inget emot att bryta mot religionens regler, så länge hon blev en fru till kungen och inte en älskarinna likt alla andra..
.
Yahya a.s var strikt emot denna handling och talade tydligt framför folkmassan att denna handling är en stor synd, då äktenskap med nära släkt är förbjudet. Han påpekade även till att kungens handling kan komma att vändas emot riket, att en kung som bryter mot Guds regler inte är värd för att styra ett rike.. Kungen blev ganska arg, men kunde inte göra annat än att hejda sig från detta äktenskap som skulle äventyra hans status..
.
Kvinnan fortsatte med hennes planer för att får till sig kungen o hela hans rike under hennes makt. Under en syndig natt började kvinnan sjunga och dansa i hopp om att besegra kungens vilja och få hans drifter att agera.. Kungen kunde inte motstå hennes frestelse. När han väl började närma sig henne, fick han höra det vanliga svaret dom hon hade. Utan ett äktenskap lät hon inte honom vidröra henne. Han förklarade för henne att Yahya a.s var fast vid sitt beslut och att en eventuell handling skulle påverka hans status. Hon var så pass envis att hennes girighet fick henne att begå större synder än de som hon redan hade begått. Då sa hon till kungen att hennes äktenskaps present skulle vara Yahyas a.s huvud.. Kungen levde i en djup virvel, han kunde inte motstå alla frestelser, tills han gav upp och följde hennes krav..
.
Genast skickade kungen iväg sina män till Yahya a.s.. Medan Yahya a.s var djupt försjunken i sin bön, högg männen av honom huvudet. På en fat gav de huvudet till kungen som i sin tur gav den till sin brors dotter.. Sedan begick dem ännu en synd med deras oacceptabla äktenskap..
.
.
Profeten Yahya a.s är den yngsta profeten som fick dö i en tidig ålder..
.
Assalamu Alayka ya Nabi Allah Yahya..
(Fred vare med dig Guds Profet Yahya)..
.
.
//Sara Razzaq Asadi

Posted in Bra berättelser | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Kurder skjuter ihjäl araber i ett rasistiskt illdåd

En grupp studenter från Kirkuks högskola berättar ” fred vare med er, i samband med kurdiska flaggans dag tog vi elever vid kirkuks högskola ner den irakiska flaggan och hissade den kurdiska flaggan i dess ställe. Detta inför ögonen på chefen för högskolan Dr.Behram ” . Högskolan hyser många arabiska elever i de interna klasserna.

De flesta av dessa elever har flytt från stridigheterna och har erbjudits plats på universitetet, de bor ca 100 meter från högskolans huvudbyggnad. Dessa elever hissade i sin tur den irakiska flaggan och skanderade ”Vi offrar vår själ och vårt blod för dig Irak”
De kurdiska eleverna besvarade detta med stenkastning och nidramsor där de kallades araberna för ”Baathtister , hundar och ISIS anhängare ”.

När kurdiska milismän kom till platsen med lätta och medeltunga vapen började de skjuta skarpt mot eleverna. Tjugotal skadades och två dödas av de arabiska eleverna en var en första års civilingenjörsstudent från Diyala och den andra kom från Salman Pak .

Allt detta inträffade under uppsikt av högskolans chef som inte tillkallade ordningsstyrkorna . Den enda närvarande styrkan var den kurdiska milisen.

Därefter togs den irakiska flaggan ner, som de arabiska eleverna hade placerat på taket till internklasserna och bytes till en kurdisk flagga trotts det tragiska händelsen som kostade två studenter livet. En intensiv utbredning av de kurdiska miliserna på Kirkuks gator de skjuter skarpt utan att bli tillrättavisade av säkerhetstyrkorna som befinner sig i Kirkuks.

Än en gång är frågan, om dessa apor vill ha blod, så ska de få blod. Barzani och hans apor vill ha en självständig stat och tror att IsraHell och USA ska stödja dem och rädda dem men har de glömt historien? Har de glömt när de sålde sina mödrar för att kyssa Saddam som behandlade dem som smuts?

Fatoma M.

kurder 1 kurder 2

Posted in Irak | Tagged , , , , , | Leave a comment

Högmod

Av Ali Jendel

Walid ibn al-Mughira var en stilig arab med flera barn och hade en rikedom som ingen annan individ på den arabiska halvön. Han var dessutom en domare i arabiska språket och en poet av rang. Hans poesi kunde inte jämföras med någon annan, enda tills han hörde en man läsa Surat Fussilat. Walid ibn al-Mughira brukade oftast höra av Abu Jahl att profeten Muhammad (saww) hade fascinerat majoriteten av folket med sin fantastiska arabiska. Så Abu Jahl uppmanade Walid att han bör ta tillställning knäcka profeten, med tanke på att han (Walid) hade den bästa arabiskan.

Walid går förbi Guds sändebud, när han gick förbi honom uppenbarades Surat Fussilat. Han står stilla och blir genast helt förkrossad och sade; min arabiska är den bästa, men denna Koran är säregen. Muhammads poesi är magnifik som ingen annan kan komma i närheten av. Han kunde dessvärre inte anklaga profeten att han hade lärt sig från någon skola, eftersom alla visste att Guds sändebud inte fick sin lärdom från skolor eller någon mästerlig lärare. Denna Walid blev helt förvirrad, och hans förvirring beskrivs vackert i Surat al-Mudathir i Koranen. (Läs denna Surah syskon.)

Walid vände sig hemåt. Abu Jahl såg honom och frågade; Lyssna Walid, vad är det som pågår, normalt brukar du var den mest kaxiga, fast idag ser jag dig utflippad? Han svarar; Muhammads ord gör mig vimsig, hur är han kapabel att rimma i sina meningar graciöst? Han har demolerat varenda lag av arabiska språket. Jag kunde därtill inte tillbakabevisa honom. Abu Jahl som var en shaytan av yppersta klass vände sig och sade; Walid, du måste förstå en sak, om du erkänner att Muhammad har bättre arabiska än din, då förlorar du din status. Han svarade; Låt mig tänka på saken!

Han var medveten att han hade blivit besegrad, men hans arrogans var så stor, därav ville han inte acceptera islam och fortsatte sin hätskhet mot profeten och hans religion.

En dag var han på väg hem. På vägen dit, var det smed arbetare, medan han gick förbi de, hamnade varma järnrester rakt in på hans fot. Ibland brukar de vara förgiftande om man låter dessa varma järnrester vara kvar ett tag bland blodet. Walid ville ta bort de, men hans arrogans hade inga gränser, han sade om jag böjer mig ner, kommer människorna omkring vara längre än mig. Så han fortsatte vandra hemåt haltandes i en extrem smärta.
Väl när han var framme, hade han några slavar i sitt hem. Återigen, sade han att det kommer vara historiskt om han böjer sig ner, då kommer dessa afrikanska slavarna vara längre än honom. så han skippade att ta bort järnresterna ur foten. Han gick och lade sig och vaknade aldrig mer, då han dog i sömnen.

Posted in Bra berättelser, Profeten Muhammed | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Fanns det shia eller sunni under Profetens tid?

Finns det sunni ELLER shia under Profetens (S) tid eller finns bara hans Sunnah att följa?

Svar: Ja, Shia finns.

Vad innebär då shia? Arabiskans ”Shi’a” betyder ”följare” och har varken någon positiv eller negativ klang i sig så länge man inte representerar ordet till en viss ledare. Det jag vill säga är att; om man nu är en Shia, alltså en följare, av den mest rättfärdige så ska det normalt sett inte vara fel att vara en Shia till Profeten (S).

Blir man däremot en Shia till en tyrann, då kommen man bemöta samma öde och straff som sin tyrann. Koranen nämner att under domedagen kommer människorna att komma i grupper och varje grupp är en ”Shia” till en respektive ledare, eller som Koranen säger ”Imam” på arabiska.

”One day We shall call every group of people by their respective Imams.

(Qur’an 17:71)

Vi har alltså positiva och negativa ”Imamer”, alltså ledare. Exempelvis nämner Koranen att Farao var en negativ imam åt folket och fick även dem att ha samma öde som hans.

”And We made them (but) Imams inviting to the Fire; and on the Day of Judgment no help shall they find. In this world We continued to curse them; and on the Day of Judgment they will be among the hateful”

(Qur’an 28:41-42)

Alltså kan termen ”Shia” definieras olika beroende på vilken ”Imam” man följer. I Koranen nämner Allah att en av Hans mest trogna tjänare är de som är Shi’a till Hans Proeter (S). Vi kan säga att termen Shia bättre än Sunnah vad gäller begreppet ”att följa Profetens (S) levnadssätt” Varför? Jo för Koranen nämnde Shia i Koranen med dess klara ord:

”And most surely Abraham was among the Shi’a of him (i.e., Noah)”

(Qur’an 37:83)

”And he (Moses) went into the city at a time when people (of the city) were not watching, so he found therein two men fighting, one being of his Shi’a and the other beinghis enemy, and the one who was of his Shi’a cried out to him for help against the one who was of his enemy”

(Qur’an 28:15)

Vi har exempelvis”Abrahams Shia” och ”Moses Shia”.

Profetens (S) Shia kallas Shiat Ali, för det var ingen annan än Profeten (S) som kom att kalla All (as) till sin f Shia”Glad tiding O ‘Ali! Verily you and your companions and your Shi’a (followers) will be in Paradise.”

يا علي أبشر فإنك و أصحابك و شيعتك في الجنَّة

Sunni källor:

1. Fadha’il al-Sahaba, by Ahmad Ibn Hanbal, v2, p655

2. Hilyatul Awliyaa, by Abu Nu’aym, v4, p329

3. Tarikh, by al-Khateeb al-Baghdadi, v12, p289

4. al-Awsat, by al-Tabarani

5. Majma’ al-Zawa’id, by al-Haythami, v10, pp 21-22

6. al-Darqunti, who said this tradition has been transmitted via numerous authorities.

7. al-Sawa’iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar Haythami , Ch. 11, section 1, p247

The Messenger of Allah (S) said: ”The Shi’a of ‘Ali are the real victorious in the day of resurrection/rising”

شيعة علي هم الفائزون يوم القيامة

Sunni källor:

• al-Manaqib Ahmad, as mentioned in:

• Yanabi al-Mawaddah, by al-Qundoozi al-Hanafi, p62

• Tafsir al-Durr al-Manthoor, by al-Hafidh Jalaluddin al-Suyuti, who quotes the tradition as follows: ”We were with the Holy Prophet when ‘Ali came towards us. The Holy Prophet said: He and his Shi’a will aquire salvation on the day of judgment.”

Enligt islams det väldigt viktigt att hålla ihop, så som Koranen nämner:

”‘Hold fast to the Rope of Allah, all of you together and do not diverge

(3:103)

”The Rope of Allah” är Ahlul Bayt (as) , eftersom vissa sunni lärs har återberättat att imam Jafar Sadiq (as) sade:

”We are the Rope of Allah about whom Allah has said: ‘Hold fast to the Rope of Allah, all of you together and do not diverge

(Koranen 3:103)’”

Källa till sunni tolkning av versen 3:103 i
Koranen:

• al-Sawa’iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar Haythami , Ch. 11, section 1, p233

• Tafsir al-Kabir, by al-Tha’labi, under commentary of verse 3:103

av Mariam Zaki

Posted in Hadith, Koranen, Shiaislam, Sunniislam | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Adams barns giftermål

This is what is said in the book THE PROPHETS, THEIR LIVES AND THEIR STORIES (Al-Anbiya – Hayatuhum – Qasasuhum) by Abdul-Sâhib Al-Hasani Al-‘âmili on the topic ofThe marriage of the children of Adam (as)

The marriage of the children of Adam (PUH) from each other was a matter of a lot of controversy. Some people said that their marriage first was in the manner of a brother with a sister marriage since Eve used to have a male and a female at every pregnancy and the rule with them was the marriage of the female of the next pregnancy with the male of the previous pregnancy and vice versa and a brother was not allowed to marriage the sister that was born with him at the same time. Then the consideration of lawfulness and unlawfulness is not independent of thinking itself, but it is an act of the legislator and they are created laws, the legislator can put them up or cancel them because he is the source of legislation, so then what is unlawful is what God made unlawful and what is lawful is what He made lawful, so in the beginning of this matter it was lawful for the necessity and being among them only, but then after that it was made unlawful by God when they turned to be numerous and there was no count in the later religions for the necessity nor a criticizing for any difference in the laws. In the beginning Adam let the brother get married to his sister by a commandment of God and it is lawful by the order of God and there should be no abomination because the laws were issued by Him and He is the source for them so no objection should be there from the created against the Creator, that is if this is the case.
But what is mentioned from the Household members (PUT) is that it is forbidden and they opposed it furiously. A questioner asked Al-Imam Al-Sâdiq (PUH) and the questioner showed that the whole creation is in origin from brothers and sisters then said he (PUH): praise be to God, the Exalted, the High above all what they say, do they say that the best of God’s creation and the prophets came from a taboo and that God could not Make them out of lawful ways? i swear by God that I’ve been told that some animals did not know its sister and rided over her, then it got from over its back and knew that it is the sister, it bit over its own genitals until they died.

In a speech from Zorârah ben A’yon from Abi ‘Abdullah Al-Sâdiq (PUH) in a long speech, he mentioned what is told about the marriage of sisters and brothers until he said (PUH): Woe to these (who believe in the marriage of sisters and brothers) where are they about what was agreed on by the wisemen of Hijâz and wisemen of Iraq that God ordered the pen and it wrote on the Kept Board [this is the board of destinies, you can see a similar concept in other pagan religions, like Sumerian] what is to be until the time of the doomsday and that was before the creation of Adam (PUH) by two thousands years and the books of God, the Exalted, were written by the pen and in all of them there is a prohibition for the marriage of brothers and sisters, until he said (PUH): and these are the most famous books in this world, they are the old and new testaments, book of psalms and Al-Forqân (Quran), they had been revealed by God from the Kept Board on His prophets, peace on all of them, and there is no such legislation for anything like that, and anyone said that only wanted to support the opinions of the magians.

Then he started to explain the beginning of the race from Adam (PUH) and his children, and that he had Qâbeel (Cain) and when he grew and been mature, God showed a faminine demon from Djinn called Johânah in the shape of a human so when Qâbeel saw her he loved her, and then God sent to Adam to engage her to Qâbeel. Then he got Hâbeel (Abel) and when he grew and been mature, God revealed a nymph [notice nymph here does not mean ”mermaid”, but maiden from paradise with extra-ordinary beauty] from paradise to Adam and her name was Nazlah, so when Hâbeel saw her loved her and then God sent to Adam to engage her to Hâbeel and he did so. So, Nazlah the nymph was a wife to Hâbeel ben Adam and Johânah the one from Djinn a wife for Qâbeel ben Adam and the race was out of them. And Adam (PUH) had a daughter and her name was ‘Enâq but she was a bad daughter and got a son that she called ‘Ewaj and he was a mighty one and a foe for God and His faithful slaves and for every religion and Islam and he was a giant with huge body and could take a whale with his hand from the bottom of the sea then lift it up in the sky and grill it in the heat of the sun and eat it then, and he lived for three thousands and six hundreds years as been told. Then God sent someone to his mother ‘Enâq daughter of Adam to kill her, and so she was killed and died after she gave birth to ‘Ewaj.

It is mentioned also that after Adam got four males, God revealed for them four nymphs, so each one married one of them and gave birth, then God did lift them up again, then these four married also four from Djinn and they gave birth too, and from them all did come the race and made numerous, so anyone that is clement it would be rooted to Adam (PUH) and anyone with beauty then it would be rooted to the nymphs, and anyone with ugliness or bad manners that would be rooted to the Djinn. What is mentioned by the Household (PUT) that the children of Adam (PUH), some of them married the nymphs and some of them married demons and they got children, so anyone of them would be with beauty and manners that would be from the nymphs and any one of them would be of bad manners and ugliness that would be from the Djinn (or demons), and anyway both tales leads to the same point.

And in a speech for Al-Sâdiq (PUH) he mentions that Adam (PUH) got birth for seventy times, in each time he gets a male and a female, until God gave Adam Seth without any other, then when Seth grew and God wanted to reach with the race as you see now, He revealed at the after-noon of a Thursday a nymph from paradise that was called Nazlah, so God ordered Adam to engage her to Seth and so he did. Then, He revealed another nymph from paradise too at the next day’s after-noon and her name was Monazzalah, and God ordered Adam to engage her to his son Japheth [Arabic: Yâfeth] and so he did. Then Seth had a boy and Japheth had a girl, then God ordered Adam when they grew and been mature to let them marriage each other and so he did and she gave birth to the chosen of prophets and messengers. Then said Al-Imam Al-Sâdiq (PUH): And woe to them who said about the matter of the marriage of brothers and sisters, so the marriage of Japheth and Seth with the two nymphs Nazlah and Monazzalah was for a wisdom and a secret that was kept in the knowledge of God and only He know it and no one else, and the brains of Adam’s descendants is far from understanding the true aspects of such things, and Man was created as a fool. To surrender to the real thing is a must, especially if it was beyond the abilities of human beings and can not be reached with their thinking nor their dreams.

It is mentioned by them (PUT) also that God, the Exalted, ordered Adam (PUH) to put the heritage of prophecy and wisdom within Hâbeel and teach him about it and about whatever God ordered with and whatever God prohibited, so then when he did that and Qâbeel knew about what happened from his father Adam toward his brother Hâbeel he got angry and opposed his father and said: am I not the older than Hâbeel and deserve this more than him and you should have put me before Hâbeel? So he said to him: O son, the matter is not in my hands but in the hands of God and God only made it for him and I did not do it for by my wishes, but that was from an order from my Lord, so if you do not believe, give a sacrifice and whoever God would accept his sacrifice then he is the one to be chosen and receive the heritage of prophecy. At the time, the acception of a sacrifice was to be hit by fire from heaven and burn it, and if it is not accepted no fire would come and it won’t be burnt. Qâbeel was a man of agriculture so he sacrificed with bad wheat, and Hâbeel was a shepherd and so he sacrificed with a fat sheep, then a fire came from heaven down over the sheep of Hâbeel and burnt it and did not touch the sacrifice of Qâbeel, so then Qâbeel got so mad and Iblis came to him and whispered to him and said: if you had children and your race became numerous, then for sure the children of Hâbeel would be proud over your own children for accepting of the sacrifice of their father and not accepting yours, and that God made it special for Hâbeel to take the heritage of prophecy instead of you, and that would make you with your children worried and humiliated, and if you killed him you would cut off his branch and relax your children from all these troubles and hardness, and your father would not find anyone to take the heritage but you to win. Then his soul seduced him to kill his brother and so he did. Then Iblis the damned did say to him: the fire that accept the sacrifice and burn it is called the Holy, so make it holy and build a house for it and make some people to worship it so it would accept your sacrifice and the sacrifice of everyone that worship it and be sure to worship it in a good manner and take care of it if you want to do so. So, Qâbeel did whatever Iblis ordered him to do and so he was the first to worship the fire and built houses for it and so he became a disbeliever in God.

He killed his brother in Basrah in the Kiblah (prayer niche) direction of the mosque of Al-Jâme’, and at the day that Hâbeel (PUH) was killed, his wife Nazlah the nymph was pregnant and she gave birth to a boy that was called by his grandfather Adam (PUH) Hâbeel as his father’s name, and we have mentioned before that Adam got, after Hâbeel murder within a time, a boy and called him Seth then Adam said this is te gift of God [notice: Seth or Sheth means The Gift] because he was born after some time after the murder of Hâbeel and after Adam stopped contacting Eve (PUT) for his sadness upon Hâbeel because Hâbeel had a great position towards God, and because it is the first great murder to occur on the face of earth between his sons and children, and when the gift of God Seth (PUH) got older and mature, we said that God, the Exalted, sent down for Adam a nymph called Nazlah as mentioned before in the shape of a human and God ordered him to engage her for his son the gift of God Seth and so Adam did so and then she gave birth for a boy from the gift of God Seth as mentioned before, then she gave birth for a girl also from him and called her Hooriyah [meaning: a nymph] so then God ordered him to engage her for Hâbeel the son of Hâbeel and so he did, and when the days of Adam (PUH) were to be over, God ordered him(Adam) to bequeath to his son the gift of God Seth and give him the heritage of prophecy and wisdom and ordered him to be silent and keep it a secret to avoid his brother Qâbeel to not envy him and kill him as he did with Hâbeel. It is mentioned also that when Qâbeel killed his brother Hâbeel he did not know what to do with him so God sent two crows and they fought together until one of them killed the other then the killer dag a little hole with his claws and buried the killed one, and that was just to show Qâbeel how to bury his brother Hâbeel (PUH) then Qâbeel said what it mentioned in the Holy Quran ”Woe unto me! Am I not able to be as this raven and so hide my brother’s naked corpse ? And he became repentant”(Al-Mâ’idah: 31) and so he dag a hole for him and buried him. Then after he buried him Qâbeel got back to his father and his brother was not with him, so then his father Adam (PUH) said to him: where did you leave your brother Hâbeel? Then Qâbeel did say to him: and dd you send me as keeper for him? Then his father said to him and he felt the evil and what he did with him: go with me to the place of the sacrifice and when he reached it he knew that he was killed and Adam (PUH) showed sadness and regret for losing him, and he got sad a lot and cried for him forty days and nights, and his murder was at the end of the month on Wednesday and for this Wednesdays were always days of ill-luck and in special the last Wednesday of the month.

It was been told also that when Qâbeel killed Hâbeel (PUH), the beasts, lions and birds and whatever types of animals got disturbed and departed because of their fear and every type followed its own type after they were all mixed together and used to live with human beings and do not go away from him, but after the son of Adam killed his brother they departed. It has been told that the people that would be tortured the most at the doomsday are seven persons, the first of them is the son of Adam who killed his brother, and Nemrud (Nimrud) who argued Abraham about his Lord and threw him in fire and two from Israelites that made their people Jews and Christians and the pharaoh who said I am your exalted god [meaning the pharaoh of Moses, and it might be Ramesses II], and two from this nation [nation means here either Islam nation or only the Arab nation].

We have mentioned before that Adam (PUH) lived for nine hundreds and thirty years and this is the most famous and he was buried after his death in a cave in the mount of Abi Qubays and his face towards the Holy Kaba, and mentioned that God sent to Noah (PUH) while he was in the Ark to go around the House for a week and so he did then God ordered him to carry with him the corpse of his father Adam [in Arabic you can point to the grand father of someone by father as well] to Kufa [a city in Iraq was a capital for the Islamic rule during the rule of ‘Ali ben Abi Tâlib PUH], so he got to the water and got out a tomb carrying the corpse of Adam (PUH) and his bones and carried it in the heart of the Ark then he went around the House as God desired then he got back until he reached the gates of Kufa in the middle of its mosque from where did the Ark move and from there the people departed as well as the animals, then he (Noah) took the corpse of Adam the father of Human beings and buried it in Kufa in Al-Najaf where lies the Prince of Believers (PUH), and where there is the tomb of Noah himself (PUH), and everything was by order from God and He knows everything better.

The great historian and the owner of Moruj Al-Ðahab [Fields of Gold], Al-Mas’udi, mentioned in it (the book), from the Prince of Believers (PUH) a story related to the concept of creation and some of the conditions of Adam (PUH) I would like to mention it here for this occasion and for what it contains from recent facts and brightful clues to assert the truth and refute the lies, and mentioned in it cases that its measurement aren’t doubtful, and I did not see it in Nahj Al-Balâghah, so he said: he said (Prince of Believers PUH) when God desired to Predestinate the creation and Making the livings and Invent the Inventions, He made the creation in a picture of dust, and that was before the creation of earth and lifting of the skies, and He is in His Throne and with His own power, then He released a part of light from His own light so it got sprinkled, and Took out some of His own brightness and it got bright then the light gathered in the middle of that hidden pictures and that matched the picture of our prophet Muhammad (PUH), then God, the Exalted one, did say: you are the Chosen and the one that keeps My light and the treasures of My guidance, so for you I make the earth and Wave the water and Lift up the skies, and Make the rewards and punishments, paradise and hell, and Make your Household for guidance and Give them from My wisdom that nothing would make troubles for them and nothing hidden would make them tired, and Make them the rulers over My livings and the warners for My power and My uniqueness, then God took their testaments for Himself being a Lord, and their sincerity for Himself being One, and before God took whatever He took over His creation, He selected Muhammad and his Household and Showed them that guidance is with him (the prophet) and the light is with him and the leadership in his Household, then God hid the creation in His divination and Hid it in the deeps of His wisdom, then Created the worlds and Waved the water and Excited the foam and Raised the smoke, then His Throne floated upon the water and then He made the earth upon the water’s surface, then He called them to obey and they answered, then God created the Angels from lights that He did create and souls He did invent and combined believing in Him being Holy One with believing in the prophecy of Muhammad (PUH) and so it was made famous in the heavens before he was sent on earth, and when God created Adam, He showed his virtues for the Angels and Showed them what special wisdom he has when he was asked about the names of things, so He made Adam a sanctuary and a door and a qiblah [destination of the prayer’s face] to which He made the faithful and spiritual and the lights prostrate towards, then He warned Adam for His secret and Showed him the seriousness of what He made it a fidelity for him after He called him an Imâm (leader) among the Angels, so his luck of goodness was for what did he carry from our lights, and still God did hide this light by time until it appeared with the prophet Muhammad (PUH) and he invited people in secret and in public, and he (the prophet PUH) recalled back for the keeping of the testament that he gave in the world of atoms before coming into a being, so whoever went along with him and took from the lamp of light that is given would be guided to his path and would be clear on his matter, and whoever been fooled deserved the anger, then the light transferred to our senses and got brightened in our Imâms, so we are the lights of heavens and lights of earth, so with us the safety and from us the secrets of wisdom and for us the endings of matters, and with our Mahdi the leadership would be over, the last of Imams and the saviour of the nation and the source of issues, so we are the best of the creation and the most honest believers and the leaders by the commandment of God, so let him be in grace who believes in us. Finished what Al-Mas’udi transferred from the master of Believers the prince of Believers (PUH)

Then said Al-Mas’udi in Muruj Al-Ðahab, page twenty three, part one, published by Dâr Al-Rajâ’, Baghdad, this is what was mentioned by Abi Abdullah Jafar ben Muhammad from his father Muhammad ben ‘Ali from his father ‘Ali ben Al-Husain from his father Al-Husain ben ‘Ali from the Prince of Believers ‘Ali ben Abi Tâlib (PUH), over. Then said Al-Mas’udi: what is found in the old testament (Torah) is that God started the creation on Monday and finished in Saturday and for this they had Saturday for a holiday, and people of the new testament (Injeel) claimed that Messiah (PUH) stood up from his grave on Sunday so they had this day as a holiday. [seems the emphasis on this paragraph is put here because Al-Mas’udi is a Sunnite scholar and is put here as a clue from a sunnite book on the value and level of the Household of the prophet Muhammad, which is something denied by the creed of Sunnites. But also I might be mistaken with that.]

And what is believed by the public, from scholars and tracers, is that the starting was on Sunday and the ending was on Friday and in it the soul was breathed into Adam and it is the sixth od April, then Eve was created from Adam, and lived in paradise for three hours of that day, so they stayed for three hours and it is the quarter of a day by two hundreds and fifty years from this life’s years, and Adam was down on Sarandeeb (Ceylon), and Eve in Jeddah, and Iblis in Bisan [might be a city in Turkey or Iran], and the snake in Asbahân (Asfahan). So Adam fell down in India on the island of Sarandeeb on the mount of Rahoon (?), and on him the leaves that he covered himself with from the trees of paradise, so it got dry and the wind sprinkled it and spreaded it over India, so it is said and God only knows, this is why the good scents and perfumes are brought from the land of India, because of these leaves.

Then said Al-Mas’udi: when Adam fell down from paradise he got out of it with a packet of wheat and thirty rods from paradise trees, carrying several types of fruits, ten of them from these who have a shell and they are: Walnut, Almonds, Hazel, Pistachio, Poppy, Chestnut, Bitter orange, Pomegranate, Banana, and Oak, and ten of them from these who have a pulp and they are: Peach, Apricot, Plum, Date, Mountain ash, Nabk (lotus jujube), Hawthorn, Jujube, (balsamadendron africanum) [could not find the translation for this word at all],and wild plum, and from these who have no shell nor pulp, and they are ten also: Apple, Quince, Grape, Pear, Fig, Raspberry, Citron, Snake cucumber, Cucumber, and carob. Then he said: it is said that when Adam and Eve fell down from paradise, they fell apart, so then they met each other in the position called ‘Arafah and for this meeting this position was called like that.

He mentioned also that people of the Book [meaning Christians and Jews] claimed that Adam engaged the sister of Hâbeel to Qâbeel and the sister of Qâbeel to Hâbeel and differentiated in marriage between two pregnancies, then he said: and Magians claimed that Adam did not refuse the marriage between two pregnancies and he did not check about it and they have for this a poem claiming in it the virtue and goodness in engaging a brother to his sister and the mother to her son..etc. Al-Mas’udi showed also some matters about Hâbeel and Qâbeel and investigated about it, until he said: it is said that he killed him in a desert, and it had been told that that was in Damascus in Syria, and he killed him by injuring with a stone, until he said: when he killed him, he got buffled and did not know what to do with the body, so he carried him and walked across the lands then God sent a crow (raven) to another crow so it killed the other and burried him, so Qâbeel regretted and said what the Quran did say about him ”Woe unto me! Am I not able to be as this raven and so hide my brother’s naked corpse?” then he burried him, so when Adam knew about it he got sad, afraid and frightened..etc.

Then he said in Muruj Al-Ðahab: Then God inspired to him (to Adam) I’m going to extract from you My light that is the guide in the pure worshipping and the honourable stumps of trees, and I will make it the one with pride among all the lights and Make him the end of prophets and Make his Household the best of leaders and viceroys and I will make the end of time by their end and Full up the earth with their allegation and Spread it among their followers so stand up, tuck and purify yourself, sanctify and praise and go to your wife and she is clean because My deposit will be transferred from you to the boy coming from both of you, so Adam did it with Eve so she became pregnant at the same time and her forehead got shone and the light got brightened from her eyes until her pregnancy was over she had give birth to a breeze like the finest of all the males and most respectful and prettiest in shape and most complete in his look-likes and fairly created, accompanied by light and dignity, covered with pride and majesty, and so the light transferred from Eve to him so it was brightened in his forehead and rose in his face, so then Adam called him Seth the gift of God, and so until he got older, Adam did give him the heritage and told him the responsibilities upon him and told him that he is a leader by God after him and His viceroy on earth and the doer for the rights for God, and he is the second transmission for the Holy Nucleus (Atom). Until Al-Mas’udi said: and Adam did appoint Seth over his(Adam) kids and it is said that Adam died after having forty thousands of his children and grand children, until he said: Seth did rule the people and legislated by his father’s Books and by what was revealed upon him from books and laws. Then Seth gave the heritage to his son Anush and told him about the deposit and told him the honour of this deposit and that it is their honour. Then told him also to warn his children one after the other about this honour and let everyone of them give its heritage to his descendants and make it among them as a will(testament) transferring as long as the race did exist. So the will kept on moving from century to century until God gave the light to ‘Abdul-Mottalib and his son ‘Abdullah the father of the prophet of God (PUH) then he said: At this position the people of creeds did differ, and some of them believed in ascribing and some of them believed in selection. These who believe in ascribing are Abâdhites (it is a band from Al-Khawârij) [Al-Khawârij, people popped up on the surface during the war between ‘Ali ben Abi Tâlib PUH and the prince of Umayya, Mo’âwiyah in Syria upon the leadership of the Islamic nation. They believed that the rule should be to God without any need to have a viceroy nor a prince, nor ‘Ali nor Mo’âwiyah] and they are the followers of ‘Abdullah ben Abâdh Al-Tamimi as mentioned in Majma’ Al-Bahrain for Al-Torayhi [a book’s name], and the people of Imamism from the followers of ‘Ali ben Abi Tâlib (PUH) and the purified from his descendants who mentioned that God never left an era of time without a man that rule by God’s commandments either a prophet or a viceroy appointed by God’s prophets and viceroys by names and description.

And the people of selection are some scholars and Al-Mo’tazala [people of some creed] and some bands of Al-Khawârij and Al-Morji’ah [a band that do not judge on anyone but leave it to be on Doomsday], and lot of the people of Hadith and public, and some bands from Al-Zaydiyah [a band of Shiites that believe in Zayd ben ‘Ali ben Al-Husain, the grandson of ‘Ali ben Abi Tâlib PUH, to be an Imam and a leader or caliphate. Still common in Yemen], so all of these claimed that God and His prophet appointed to the nation to select their leaders, and some eras might have no viceroy doing the commandments of God, and it is the protected Imam for the Shiites. He mentioned that Seth (PUH) is the source of the race after Adam (PUH) among all his children. And at the time of Anush the son of Seth, Qâbeel which is called by a lot of people as Qâyen [that is Cain] was killed, and Al-Mas’udi always mentions his name as Qâyen the son of Adam, and he is the killer of his brother Hâbeel (PUH). Anush did live for nine hundreds and sixty years. Anush did have a kid called Qaynân (Cainan) and died when he was nine hundreds and twenty years old, and they say his death was in July after he got a son called Mahlâ’eel (Mahalaleel) and he did live for eight hundred years and he had a son called Lud and the light is inherited and the testament is taken. And Al-Mas’udi said: it is said that lot of diversions were founded at the time of Lud, founded by the descendants of Qâyen (Qâbeel) and he is the killer of his brother Hâbeel.

There were wars between the descendants of Lud and Qâyen and stories, all were mentioned in the book of Al-Mas’udi ”Akhbâr Al-Zamân” [i.e. Tidings of Time], and also there were wars between the children of Seth and their mates from the children of Qâyen, then he said: and most of this race [maybe he means the race of Cain] is in India, and the life of Lud the son of Mahalaleel expanded for seven hundreds and thirty two years and died on March, and after him came his son Akhnukh and he is Edrees [i.e Enoch] the prophet may peace be upon him and his fathers the purified and his children the chosen from prophets and viceroys, and the Sabaeans believe he is Hermes (and it means) Mercury, and he is what God said about in his holy Book ”And We raised him to high station”(Maryam: 57) and he was the first to sew and stitch. And God revealed on him thirty pages, and Adam (PUH) got twenty one pages before, and on Seth it was revealed twenty nine pages contained the praising and sanctifying, and after Enoch comes his son Matushâleh [i.e. Methuselah] so he built up the lands and the light in his forehead and he got children and people did talk a lot about his children and they say that Russians and Slavs are from his children and his life was for nine hundreds and sixty years and died in September, and after him came his son Lamak [i.e. Lamech] and during his days there were accidents and lot of differences and died after seven hundreds and ninety years..etc what is mentioned by Al-Mas’udi we copied it by sentences for a time and by summary at another and God is the Good Donor and He is the Knower of all matters.

Posted in Hadith, Historia, Koranen | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Fatimah al Zahraah och hennes shia

 

Fatimah al Zahraah (a.s) och hennes shia

En man bad sin fru att gå till Fatimah al Zahraah (a.s) och fråga henne ifall han var en av hennes shia. Kvinnan gjorde så. Fatimah al Zahraah (a.s) svarade:

”Gå säg till din man, ifall han följer våra påbud, avhåller sig från vad vi har förbjudit, då sannerligen är han en av våra shias, annars inte.”

Kvinnan återvände och berättade för sin man, vad Fatimah al Zahraah (a.s) hade sagt. Hennes man sade:

” Åh stackars mig! Vem är det som kan vara fri från synder? Jag kommer brinna i helvetet för all framtid för den som inte är ibland deras shia, kommer brinna i helvetet för all framtid. ”

Kvinnan återvände till Fatimah al Zahraah (a.s) och berättade vad hennes man hade sagt. Fatimah (a.s) sade:

”Gå och säg till honom att det inte är så. Faktum är att våra shias är de som kommer bo i Paradiset. Alla våra anhängare, vänner till våra vänner, fiender till våra fiender och de som har accepterat oss med ärligt uppsåt, de må kanske inte följa våra påbud och följer inte våra förbud och därmed inte vara våra shias men de kommer ändå komma till Paradiset, men enbart efter de har rensats från sina synder genom att få uppleva problem och katastrofer eller genom att de får uppleva hårda straff på Domedagen eller genom att de kommer straffas genom att vara på högsta lagret i Helvetet tills de är befriade därifrån genom sin kärlek för oss och sedan komma till oss.”

 

Källa:

Tafseer of Imam Hasan Askari(as) regarding the Almighty’s words in Sura-e-Baqar, Verse 80-82:

Posted in Bra berättelser, Fatima, Koranen | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Min mor var en lögnare

Min mor var en lögnare..
.
.
Det var en gång en liten pojke vid åtta års åldern som förlorade sin mor i en förfärlig olycka.. .
Fadern kunde inte hålla sig länge utan en fru i huset, därför bestämde han sig för att gifta sig och bilda en ny familj..
.
Efter några års äktenskap, frågade fadern sin äldste son ”Vad är skillnaden mellan din gamla- och din nya mor..??”
Med en djup sorg i rösten sa sonen ”Min första mor var en lögnare… Medan den andra säger endast sanningen..”…
.
Med en förvirrad ton frågade fadern ”Hur kan detta vara möjligt? Varför säger du så..?”.. .
Då svarade sonen med en smak av smärta mellan läpparna ”När jag var ett litet barn och störde mamma medan jag lekte.. brukade hon ofta säga till mig: Om du fortsätter med att vara olydig och störa mig, kommer jag inte att mata dig”..
.
”Jag brukade inte lyda henne på allt som hon bad om, då jag även gick ut för att leka utan tillåtelse.. Men jag såg henne alltid gå runt i byn och letar efter mig.. Så fort hon fick syn på mig, tog hon min hand i sin och ledde mig hem för att mata mig”..
.
.
”Men nu… När jag inte lyder och upprepar samma sak med min nya mor, säger hon också samma mening ”Om du fortsätter med att vara olydig och störa mig, kommer jag inte att mata dig”..
.
.
Och här sitter jag och svälter..
.
.
.
Må Gud (Allah) skyddar alla mödrar och ger styrka och stöd till alla möderlösa barn..
.
.
//Sara Razzaq Asadi
.

Posted in Bra berättelser | Tagged , , , , | Leave a comment

Glädjen av att ge

Glädjen av att GE
.
.
Under en varm sommardag promenerade en lärd person med sin elev mitt bland åkrarna.. De gick och var djupt försjunkna i diskussioner om gåtan bakom livets gåvor.. Mitt i diskussionen slutade eleven med att snacka och tappade koncentrationen på det som läraren berättade om. Hans blick fångades av en gammal och sliten sko som hade lämnats på den lilla vägen bland åkrarna..
.
Med ett leende på läpparna, vände han sig åt sin lärare och pekade på den slitna skon och sa ”Åh min käre lärare, kan inte vi driva lite med ägaren av denna sko, för skojs skull?”.. Med en frågande blick kollade läraren på sin elev i hopp om att få en förklaring på vad han menade.. Då sa eleven ”Vi gömmer skon och gömmer oss i närheten av den.. Sedan kan vi iaktta bondens reaktion när han inte hittar sin sko.. Det kommer att vara hur roligt som helst”.. Efter en paus svarade läraren ”Jo min käre elev, men vi ska inte glädje oss med att såra andra.. Men, ska jag leda dig till en handling som gör dig ännu lyckligare?”.. Eleven svarade med att nicka (Ja).. Då sa läraren ”Du är en mycket rik pojke och en liten summa pengar kommer inte att påverka dig.. Så vad sägs om att lägga några mynt i bondens skor och iaktta hans reaktion?”.. Eleven tyckte om förslaget och ville gärna se bondens reaktion.. Han gjorde som han blev tillsagd, la några mynt i bondens skor och gick tillsammans med sin lärare för att iaktta bonden från ett längre håll..
.
Efter en stunds väntan kunde de äntligen urskilja bonden mellan alla höga träd.. Med trötta steg gick han fram till hans skor för att gå hem och vila ut sig från den varma dagens slit.. Precis då bonden hade trätt sina fötter i skon, kunde de se en förvåning som spreds över hans trötta ansikte.. Bonden kunde inte tro sina ögon, det var pengar, pengar i hans skor, han kunde inte tro det och var rädd att han skulle plötsligt vakna ur en dröm.. Men nej, det var ingen dröm, det var verklighet.. Läraren och eleven såg hur mannen började kolla runtomkring sig i hopp om att finna ängeln som hade lagt dessa mynt i hans skor.. När bonden inte kunde se någon i närheten av honom, fall han på huk, med ögonen riktade mot himlen och började stor gråta.. De kunde tydligt höra bondens höga röst bland hans rinnande tårar och snyftningar ”Åh tack min Herre (Allah), tack för att du visste att min fru är sjuk och mina barn är svältande och du räddade mig och mina barn från vårt lidande”.. I denna ställning satt bonden en lång stund och fällde tårar över Guds välsignelse..
.
Då började läraren kolla på sin elev, som var gråtfärdig över allt som skedde framför honom, och sa ”Är inte du mycket lyckligare nu, än om vi hade gömt bondens skor så som du föreslog?”..
Med ögonen fortfarande fastklistrade på den gråtande bonden, sa eleven ”Jag har lärt mig en läxa som jag aldrig någonsin kommer att glömma bort”.. När de första tårarna fall ner för elevens kinder sa han ”Nu har jag lärt mig betydelsen av ord som jag inte begrep.. Den som ger kommer att uppleva större glädje än den som tar”..
.
Läraren gick närmare sin elev och la handen på hans axel och sa ”Lyssna min son, du ska veta att det finns olika sorters gåvor:
– Att förlåta när du har möjlighet till det, är en gåva..
– Att be Gud om förlåtelse för dina syskon utan att de vet, är en gåva..
– Att häva upp många ursäkter för en handling som dina syskon har gjort, utan att anklaga dem, är en gåva..
– Att inte baktala och hindra andra från att göra det, är en gåva..
– Att älska alla så som de är, är en gåva..

.
//Sara Razzaq Asadi

att ge

Posted in Bra berättelser | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Fatima Masoomah

Av Tamadher Al Saaid

Sayida Fatima al-Masouma (as), var dotter till Imam Musa al-Kadhim (as), syster till Imam al-Redha (as) och faster till imam Mohammad al-Jawad (as). 
Sayida Fatima (as) växte upp i hennes faders frånvaro då Han (as) var fängslad hos Haron al-Rashid i B
aghdad. Hon växte upp hos sin broder Imam al-Redha (as) och blev uppfostrad av honom.

Hon föddes i Madinah, och dog i Qom efter att hon följde efter hennes broder Imam al-Redha (as).

Hon var bland de stora av Allahs tjänare, och i flera ahadith benämns hon som bla ”Karimet AhlulBayt (as). Hon var en talare och spred hennes farfäders budskap och liv. Redan som barn besvarade hon folkets olika frågor och funderingar, särskilt vid hennes faders och broders frånvaro, och vid ett tillfälle när ett sällskap hade åkt till Madinah för att möta Imamen (as) och få svar på deras frågor och inte fann honom eller Imam al-Redha (as) närvarande, skrev hon ner svaren på ett papper och gav det till männen. När Imam al-Kadhim (as) fick höra om detta sa han ” Fadaha Abaha”; ”Må hennes fader offras för henne.”

Hon var en kvinna av stor kyskhet, kunskap och renhet. Namnet ‘Masouma’ betyder oskyldig eller oskyldighet på persiska, och denna benämning fick hon av Qom-borna. Namnet Masouma har hon även fått pga att hon anses vara felfri, fast självklart inte på samma sätt som de 14 felfria.

Sayida Masoma (as) dog strax under 30-årsåldern, hon dog ogift likt hennes systrar. Förutom hennes grav kan man även besöka hennes ”Mihrab” i Qom. Där hon brukade dyrka och tillbedja Allah (swt).

Imam al-Redha (as) säger att den som besöker Fatima al-Masouma (as) är som att besöka mig.  I en annan hadith sägs det att den som besöker Sayida Masouma (as) garanteras paradiset.

Redan innan hennes födsel nämns hon i flera ahadith från bla Imam al-Sadiq (as). al-Sadiq (as) berättar att paradiset har tre dörrar i Qom, och att Fatima al-Masouma (as) kommer bli en Shafi’a, och att genom hennes shafa’a kommer hela mitt shia att beträda paradiset.

Må Allah (swt) skänka oss äran och lyckan att få besöka denna stora och ärofyllda kvinna.

Posted in Imam Ridha, Musa al Kadhim, Shiaislam | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Antalet Imamer och lögnaren Ahmed al Hassan

I följande hadith, bevisar Imam al Sadiq (a.s) att Ahmed al Hassan, lögnaren från Basrah, talar osanning när han sprider sina myter. I hadithen framkomer det att det kommer finnas 12 imamer och inte 24, som Ahmed al Hassan hävdar. Imamen får en fråga om antalet och han svarar:

 ”Jag sade (till Imamen a.s): Tala om för mig ert antal.” Han (a.s) sade: ”Vi är tolv och från början av skapelsen var vi nära vår Herres tron – Den magnifike och Allsmäktige. Den förste av oss var Muhammed, i vår mitt finns Muhammed och den siste av oss är Muhammed.”

 

فقلت: أخبرني بعدتكم
فقال: نحن اثنا عشر هكذا حول عرش ربنا جل وعز في مبتدأ خلقنا، أولنا محمد، وأوسطنا محمد، وآخرنا محمد

 

[…] I said [to the Imam]: ”Tell me about your number.” He (as) said: ”We are Twelve, and from the very beginning of our creation we were near to the throne of our Lord – the Magnificent and Almighty -. The first of us is Muhammad, the middle of us is Muhammad, and the last of us is Muhammad.”

1415110736_cover-kitab-al-ghayba 1415110755_kitab-al-ghayba-pg-57-h-37

Källa: Shia
Source: Kitāb al-G̲h̲ayba byan-Numani, page 57, Hadith # 37

Posted in Hadith, Shiaislam | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Dödsängeln och Imam al Hussain (a.s)

Av Tamadher al Said

 

Dödsängeln och Imam al-Husayn (as)

Dödsängeln bad om att inte gripa tag i al-Husayns (as) själ, så vem var det som utförde det istället för dödsängeln?

Imam al-Sadiq (as) berättar:

‘Jag ska berätta till er en Hadith som Allahs (swt) tron skakas av.

När min farfader al-Husayn (as) föll ner på marken från sin häst, badande i sitt blod och kroppen full av sår, satte sig a-Shimr (Må Allah förbanna honom) på gränsle över den törstige Imamens (as) bröst. Den förbannade a-Shimr tog tag i al-Husayns (as) heliga huvud och började kapa av halspulsådrorna och huvudet medan al-Husayn (as) ropade ‘O vilken törst!’.

Under detta ögonblick lät Allah (swt) alla skapelser på jorden och i himlarna att åskåda Imamen (as), Allah (saw) sade: ‘Betrakta Profetens (swt) käraste, betrakta hur hans tålamod är över världens tragedier när han är i detta läge.’

Samtidigt beordrade Allah (swt) Dödsängeln att gripa tag i Imamens (as) heliga själ.

-Dödsängeln ‘Izrail svarade:

‘Jag söker skydd från Allah att du Ya Allah beordrar mig, då jag inte kan utföra din order och inte heller neka dig din önskan, då jag står i tvivel i din älskades sons situation.. Men jag tänker; O min Gud, jag ber och bönar för dig att för din älskade; barmhärtighetens Profet, att du godtar min ursäkt från att gripa tag i din kärastes sons själ, den förtryckte, den törstige Aba Abdillah al-Husayn (as).’

-Då svarade Allah (swt) dödsängeln:

‘O ‘Izrail, vad är det som får dig tro att jag besvarar din önskan?’

-Då sade Dödsängeln:

‘O Gud! Det finns inget som är helt kvar i Hans (as) kropp som jag griper tag i hans själ ur! Och jag skäms för din Profet (saw), och jag skäms för Amiru al-Mo’minin.. och jag skäms för Fatimatu al-Zahraa, och du vill att jag ska gripa Hans (as) själ?’

-Då ropade Allah (swt): ‘O Dödsängeln! Grip tag i själen ur Hans (as) huvud.’

-Dödsängeln sade: ‘Du är den vetande Ya Allah om att Han (as) sköts med pilar i ögonen.’

-Allah (swt) sade: ‘Grip tag i själen ur Hans (as) mun.’

-Dödsängeln: ‘Han blev beskjuten med en pil i Hans (as) mun och hans tänder krossades.’

-Allah (swt) sade: ‘Från hans bröst.’

-Dödsängeln: ‘4000 sår befinner sig i hans bröst.’

-Då sade Allah (swt): ‘Grip tag i själen från hans panna.’

-Dödsängeln: ‘Han blev kastad i pannan med en sten.’

-Allah (swt): ‘Från hans midja.’

-Dödsängeln: ‘Han blev huggen i midjan och föll ner av slaget till marken.’

-Då talade Allah (swt) ilsket till alla skapelser i himlarna och på jorden:

‘O folk av förtryckarna! Ni har förtryckt er profets dotterson! Jag svär vid min heder och värdighet, jag är stolt över hans martyrskap ty han offrade sig själv för er!

Ni skall veta att ingen som sörjer Honom (as) eller besöker Honom (as), eller gråter över Honom (as), eller får rysningar över Honom (as) kommer att någonsin beträda Helvetet då jag har förbjudit det för denne och jag för denna person till Paradiset även om denne har både människornas och jinns synder.’

-Allah (swt) sade sedan:

‘Jag griper tag i al-Husayns (as) själ själv.

O, Dödsängeln, O mina änglar,
O, ni som bor i Himlarna, och ni som bor på Jorden,
O, ni bärare av Tronen,

stig ner till Karbala,
och när jag griper tag i al-Husayns (as) själ,
då ska ni sörja och beklaga er för Mohammed al-Mustafa och Ali al-Murtadha och Fatimatu al-Zahraa.

Gråt och sörj!’

Sedan talade Allah till al-Husayns själ och sade:

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ
[89:27] [Då säger Gud till den rättfärdige:] ”Du själ, som har kommit till ro!

[89:28] ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً
[89:28] Vänd tillbaka till din Herre, tillfredsställd [med Hans gåvor och] omsluten av Hans välbehag!

[89:29] فَادْخُلِي فِي عِبَادِي
[89:29] Stig in med skaran av Mina tjänare!

[89:30] وَادْخُلِي جَنَّتِي
[89:30] Stig in i Mitt paradis!”

Posted in Ashura, Bra berättelser, Imam al Hussein | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment