Apr 11

Sayyid Fadhallah – Musik och andra nöjen

Questions about music and recreation

16/05/2013 A.D 6/7/1434 H

By: Bayynat editor

The proper means of entertainment has been a subject of debate among scholars. It is a delicate matter that needs an extensive research and scrutiny. The following are a series of questions that people have directed to His Eminence, the late Religious Authority, Sayyed Muhammad Hussein Fadlullah (ra):

Q: What is the ruling on reading love and romance stories, knowing that some scholars prohibit them because they agitate the reader’s sexual desire? However, I read them only for amusement or when I feel exhausted due to the stress of studying, but not for excitement?

A: It is not prohibited to read love and romance stories if they do not agitate your sexual desire, but you have to be careful not to be affected by their negative impacts due to their atmosphere which is in contrast with the proper religious upbringing.

Q: Is it prohibited to listen to the songs that celebrate certain occasions such as: Eids, weddings, patriotic occasions?

A: It is permissible to listen to them in case they do not contain prohibited meanings.

Q: Is it permissible to listen to songs such as love songs in weddings? Is it permissible for women to dance in such parties, knowing that they are exclusively for women?

A: Yes, this is permissible in the weddings that are attended by women only. It is also permissible for them to dance but not in a dissolute way.

Q: Is it permissible for me to play a musical instrument in front of a group of audience?

A: It is permissible to do so if the music does not arouse the instincts.

Q: It is known that lottery is prohibited, whereas I heard that this does not mean that it is prohibited to take the money that one gains from participating in competitions, is that

A: Lottery and competitions are considered permissible. Besides, the gained money is also deemed lawful.

Q: Why do you deem it permissible to play cards, although cards are gambling tools?

A: It was proved that gambling is prohibited, but, there is no evidence to prove that playing with the gambling tools without betting is prohibited.

Q: Is it permissible to play chess?

A: It is permissible to play chess just for fun without betting, and it is an recommended precaution not to play it.

Q: What is the ruling on reading the signs of a cup of coffee and soothsaying? Is this practice deemed lawful or prohibited?

A: That is deemed prohibited if it is intended to unveil the unseen.

Q: Some people believe in Katiba (a kind of black magic) and the like… What is your opinion regarding these issues? I do not believe in such things although it might be sometimes practiced by using the Holy Quran?

A: All what is related to magic, fortune-telling and medical treatment that are not based on science or reality, is considered Batil (falsehood) and we do not believe in it. Besides, the Holy Quran is a book for guidance and it is prohibited to use it in such matters except what has been said in certain authentic traditions about the use of some verses as a kind of protection.

Q: My son wants to know if it is permissible to watch or practice magic tricks, if the answer is no, please write the reasons so that I could explain it to him?

A: This is permissible if it is a kind of magic tricks, but, the magic that deceives people and makes them believe that it is a true magic and overwhelms their minds or the ones that are made to hurt others, are deemed prohibited.

Q: What is the difference between astrology and astronomy or what is called Chinese horoscope that we read about in the daily newspapers and magazines? Would you please explain what is meant by this verse: (The astrologers lie even when they say the truth)?

A: The stars and their movement is a universal issue, but, it is not true that the unseen could be discovered through them, since, only Allah knows the unseen. The aforementioned phrase is not a verse, it is a Hadith indicating that it is prohibited to believe the astrologers because they cannot be right about the reality and they do not have the knowledge that they pretend to have, although what they say may happen by chance.

Liknande inlägg:

Apr 10

Usool al Deen

Man har, för att förklara vad pelaren av en religion är, sammanställt vissa saker, som gör dig till en troende shiamuslim. Dessa saker är grundvalarna för en shiit, pelarna. Hos våra sunni syskon finns det till exempel 5 sådana, dessa lärs även ut i skolan som pelare för alla muslimer, vi har dock gått lite längre och har delat in dem i Usool al Deen, Religionens/Trons fundament och Furoo al Deen, Religionens/Trons vägar.

Shiaislams Usool al Deen

Tawheed:    Tron på Allahs enhet, Han har inga partner och är Unik i sin Enhet. Koranen : Surah 112:

SÄG: ”Han är Gud – En, Gud, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror. Han har inte avlat och inte blivit avlad, och ingen finns som kan liknas vid Honom.”

Koranen: [20:8]

Gud – ingen gudom finns utom Han; Hans är fullkomlighetens sköna namn!

Adl:      Att Allah är den mest rättvisa och att Hans Rättvisa inte kommer straffa någon, om denne inte förtjänat det.

Koranen: [4:40]

Gud låter [ingen] lida ens så mycket som ett stoftkorns vikt av orätt. Och [varje] god handling fördubblar Han [i värde] och i Sin godhet skänker Han den som utfört den en rik belöning.

Koranen: [21:47]

På Uppståndelsens dag skall Vi ställa fram rättvisande vågar och ingen skall då lida den minsta orätt. [Allt,] till och med det som väger så litet som ett senapskorn, skall Vi dra fram i ljuset. Det är Vi som bäst håller räkning på allt.

Koranen: [10:52]

Därefter skall det sägas till dem som begick orätt: ”Pröva på det straff som skall vara i evighet! Är inte detta den [rättvisa] lönen för era handlingar?”

Nubuwah:   Erkänna att Allah skickat profeter och Profetskap budbärare till människorna för attvägleda oss.   Koranen: [62:2]

Det är Han som har sänt ett Sändebud till de olärda ur deras egna led för att framföra Hans budskap till dem och [lära] dem renhet och undervisa dem i Skriften och [profeternas] visdom – de hade förut helt uppenbart gått vilse

Koranen :[10:57]

MÄNNISKOR! Ni har nu fått ta emot förmaningar och varningar från er Herre och en läkedom mot det [onda] som bor i människors bröst, och vägledning och nåd för dem som tror.

Koranen: [53:3]

Och han talar inte av egen drift 

 

Imamah:

 

Tron på att Allah valt ut 12 Imamer, som ska vägleda mänskligheten efter Profeten.

Koranen [5:12]

GUD TOG [också] löften av Israels barn, då Vi sände ut deras tolv huvudmän och sade: ”Jag skall vara med er; om ni förrättar bönen och hjälper de behövande, tror på Mina sändebud och håller dem i ära och ger Gud ett lån av goda gärningar, skall Jag helt visst förlåta era dåliga handlingar och föra er till lustgårdar, vattnade av bäckar. Men den av er som efter detta förnekar sanningen har helt förlorat den raka vägen ur sikte.”

 

Koranen [4:59]

Troende! Lyd Gud och lyd Sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts; och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Gud och Sändebudet, om ni tror på Gud och den Yttersta dagen. Detta är bäst och det [gynnar] en riktig och lycklig utgång.

Koranen [2:246]

DU HAR nog hört om de äldste i Israel efter Moses tid, som sade till en av sina profeter: ”Låt oss få en konung, så skall vi kämpa för Guds sak.” Profeten sade: ”Kanske skulle ni neka att kämpa om ni fick [en sådan] befallning.” De svarade: ”Varför skulle vi inte kämpa för Guds sak, vi som har fördrivits från våra hem och [skilts] från våra barn?” Men när de befalldes att kämpa, drog de sig undan – alla utom ett fåtal. Gud vet vilka de orättfärdiga är.

 

Koranen [2:247]

Deras profet sade till de äldste: ”Gud har nu sänt Saul som skall vara er konung.” De svarade: ”Hur skulle han kunna härska över oss? Vi har bättre rätt till makten än han; och dessutom saknar han rikedomar.” Profeten svarade: ”Gud har valt honom framför er och har skänkt honom omfattande kunskaper och stor fysisk styrka. Gud ger Sin makt åt den Han vill; Gud når överallt och Han vet allt.”

Koranen [2:248]

Och deras profet sade till dem: ”Tecknet på hans [rättmätiga] makt är att [förbundets] ark skall återlämnas till er med en gåva från er Herre av djupt inre lugn och det som ännu består, buret av änglarna, av det som Moses och Aron och dem som stod dem nära har efterlämnat. Helt visst ligger det för er ett tecken i detta, om ni är troende.”

 

Qiyamah:

Tron på domedagen och förberedelsen för denna.

 

Koranen [20:15]

Den Yttersta stunden skall komma, även om Jag håller dess [ankomst] hemlig, för att var och en skall lönas för det som han har strävat mot.

 

Koranen [79:42]

DE FRÅGAR dig om den Yttersta stunden och när den skall komma.

Koranen [79:43]

Hur skulle du kunna säga något om detta?

Koranen [79:44]

Ingen annan än din Herre vet när den [Yttersta stunden] till sist skall komma.

Koranen [33:63]

MAN frågar dig om den Yttersta stunden. Säg: ”Ingen utom Gud har kunskap om denna [Stund].” Och hur skall du kunna veta om inte den Yttersta stunden är nära!

 

 

Fler Koranverser: [18:49, 20:102, 23:101, 27:87, 30:25, 36:51, 38:51, 39:68, 50:20, 50:42, 69:13,74:8, 78:18, 79:13-14.]

 

 

Liknande inlägg:

Apr 10

Citat – Ånger

Ånger rensar hjärtat och tvättar bort synderna

Repentance purifies the hearts and washes away the sins

Imam Al (as)
Ghurar al-Hikam no1355

Liknande inlägg:

Apr 09

Citat – Aggressiva ord

Imam al Sadiq a.s:

Säkerställ att du aldrig yttrar ett aggressivt ord, även om du beundrar (styrkan ) hos dig själv eller din stam.

Make sure that you never utter one aggressive word, even if you admire [the strength of] yourself and your tribe

al-Kafi v2 p327 no3

Liknande inlägg:

Apr 09

När nationalismen går till överdrift – Stackars kurder

Mina älsklingar, är Faylee kurderna, kurder som respekterar sin tro, och sitt land och skiter i den dumma nationalismen som vissa apor i norra Irak och i södra Turkiet kör med. Dock måste jag belysa, att det blir rätt makabert, att sitta och lyssna på hederdsmördande, getälskande bergskurder, som tror att de kan svära och spela tuffa bakom skärmen. Här fick jag av en av idioterna på ett inlägg, där jag undrade hur det kom sig att kurder och israeler, var förenade. Thats it, talade inte illa om judar, talade inte illa om kurder, bara frågan på det och att jag inte kan stödja ett Kurdistan.

Detta övergår de inavlade barnen, så de valde att bombardera min blogg, med en massa hot, svärord osv mot Islam, araber och Irak. Jaha och jag bryr mig? Jag är av uppfattningen att man får ha yttrandefrihet, det är sann demokrati, sen att ni gillar getter istället för kvinnor, det är inte mitt problem. Sen att jag är emot nationalismen, eller om jag är emot IsraHell, är väl min rätt att vara?

 

Fuck saddam
Hej@hotmail.com
90.230.218.71

HAHAHA lyssna din lilla självmordsbombare. Dela IRAK? Vi har delat Irak och tagit det som är vårt;) vakta din tunga innan vår gerilla jagar dig också. Biji Israel, biji kurdistan. Fuck Irak and filiiistiiin

Ps: Vart finns Kurdistan nånstans? Yazidis vill inte vara del av ert land, Feylis vill inte vara del av ert land och ni själva kan inte ens utropa en egen stat. Så snälla rara, bajs på dig och på dina rasistiska drömmar ;)

 

Istället för är att skärpa sig, fortsatte stackarna med sin rasism, så vad gråter idioterna för?

 

Okänd Kurd
Dickatyy@hotmail.se
83.255.23.159

Jag gillar ditt omslagsbild. Och det stämmer mycket väl att det finns tre olika sorters människor. Alla araber tillhör den kategorin ”Waste of humanity” skulle jag tippa på :)

Vi kurder stödjer den Israeliska kampen helhjärtat och vi kurder skall uppnå våra rättigheter och våran självständighet i Irak, Iran, Turkiet och Syrien! Och vi kommer högst troligt utvecklas och gå om er trots alla era brutala försök och metoder att stoppa upp kurdiska framgångar! :)

Liknande inlägg:

Apr 08

Mutah

Mutah

För Mutah krävs det vissa saker, dessa tar jag upp i ett annat inlägg, här tänkte jag kort beskriva vad som gäller när man kommit så långt, att man har hittat en partner som är laglig, för Mutah:

Saker man måste komma överens om, som med alla andra kontrakt, har Mutah sina krav och sin giltighet och sin period.

1. Tiden:

Kom överens om tiden, hur lång tid ska Mutah kontraktet gälla? För när kontraktet är slut, så är ni inte halal för varandra längre, och får inte röra varandra längre, därför är det av yttersta vikt att veta hur lång tid och när kontraktet tar slut. Om det tar slut, och ni vill vara med varandra igen, måste ni genomgå samma procedur igen.

2. Mahr/Brudgåvan:

Ni måste komma överens om Brudgåvan, Mahr, det är vad mannen ger sin fru. Det behöver inte vara nåt dyrköpt, vissa hadither talar om att Profetens följeslagare, gjorde Mutah för några daddlar.

3. Övrigt

Ni kan komma på olika saker som ni kräver ska gälla. Det är en punkt som är upp till er att bestämma nu.

 

Nu kan ni ingå kontraktet. Man kan göra det mellan sig, och behöver ingen mellanhand. Några av kraven för Mutah är:

 

  1.  Man inte är oskuld, så tjejen som är oskuld måste ha sin fars tillstånd. Det här är alltså ett bra sätt för änkor och för skilda, som behöver en partner.
  2. Man får inte vara ateist eller avgudadyrkare.
  3. Behövs inga vittnen. (Kan dock ha vittne om man så behagar)
  4. Behöver ej vara skriftligt. (Kan dock ha skriftligt om man så behagar)
  5. Meningen måste sägas på arabiska.

Meningen:

Kvinnan säger:

Zawajtuka nafsi fil muddatil malooma alaa mahril maloom
(Jag gifter mig med dig för den kända tiden för den överenskommna brudgåvan)

Mannen svarar då:

Qabiltu

(Jag accepterar)

Liknande inlägg:

Apr 08

Citat – Paradiset är fullt av de fattiga

Jag tittade in mot paradiset och såg att de flesta av dess invånare var de fattiga.

I gazed into Heaven, and I saw that most of its people were the poor

The prophet (sawa)
Sunni: Musnad Ibn Hanbal v1 p504 no2086

Liknande inlägg:

Apr 07

Citat – Förödmjukelse

Utav fruktan för att bli förödmjukad, lever mänskligheten i förödmjukelse.

Out of the fear of being humiliated mankind lives in humiliation.

 

Ali ibn Abi Taleb

Liknande inlägg:

Apr 06

Update 2014-04-06

Läs resten av detta inlägg »

Liknande inlägg:

  • Inga liknande inlägg

Apr 06

Sayyid Fadhallah Q and A

Q: Do the infallible Imams enjoy the Wilayat Takwiniya (universal or absolute authority)? Doe they have the knowledge of the unseen, if God, the Most Exalted wills so?

A: The term Wilayat Takwiniya means that Allah has given Prophet Muhammad (p.) and his household the mandate to run the universe or at least a part of it. The religious scholars are divided between those who believe in it and those who do not. And we tend to agree with those who do not, because if Allah does not interfere and has left the running of the universe to other distinguished creations (Angels, Prophets… etc) then they are independent is assuming their responsibilities and this is what the religious scholars have agreed to refuse. It is clear in this case that rejecting the mandate leads to rejecting the Wilayat Takwiniya. If this Wilayat means something else: That they (prophets and imams) were honoured by Allah in asking them to run the universe, although He is the real administrator and the only source of power. We say that since their role is to guide people to the right path, any other task does not conform with this role. It is also not necessary to enable them to perform this role. Miracles do not constitute a proof in this regard. The miracle is an exceptional action that Allah made certain Prophets perform to prove their case. But it is not a proof of the Wilayat Takwiniya, since it is not a constant attribute. In any case, what is relevant here is that Allah has ensured in His Holy Book that He is the only creator and the only one who runs this universe, and that He has no partners. If the angles were given a certain role in running certain affairs, they are not independent, rather, and according to the Quranic text, they follow His orders. Moreover it has not been proven that, with the exception of the angels, anybody else, especially, Prophets and Imams, have any role in running the universe. The traditions that say otherwise are either false because they contradict the Quran, or not authentic.

But there are others

Q: What is the ruling on those who say for example: “Ya Ali” whenever they want to lift heavy objects? Is this considered an act of polytheism because one seeks the help of the Holy persons or Ahlelbeit rather than seeking it from Allah?

A: The pious person ought to abide by the Islamic instructions of the Quran and Sunna. Thus, he has to ask only for Allah’s help in conformity with Surat Al-Fatiha: Thee (alone) we worship; Thee (alone) we ask for help.

Q: Is it permissible to supplicate and pray to the Imams with the intention that they are the means to Allah? If the answer is no, what is your opinion regarding this matter and what do you think about this Aya: {and seek mean of nearness to Allah}?

A: The supplication must be only addressed to Allah (The most Exalted) and this is what traditions of the Imams (a.s) have said. The Ayah refers to the means that guide to Allah and the Imams (a.s) are the guides to Allah because they know Allah, His religion and His message. Therefore, this Ayah does not mean that we have to address the supplication to the Imams and not to Allah (The Most Exalted).

Q: If I can ask Allah (The Most Exalted) and Imam Ali (a.s.) for a need, who is worthier to be asked, Allah or Imam Ali (a.s.)? Or, can we say that there is no priority?

A: Allah is the only one Whom we should ask for our needs, where as, asking Imam Ali (a.s.) only for the needs while, believing that he is the one who answers them, is considered as ascribing him as (a.s.) a partner for Allah.

Q: Is it prohibited according to Islamic law to say “o Ali” (ya Ali)?

A: It is not prohibited to say (ya Ali), as long as the supplication is not addressed to anyone except to Allah and Ahl El-Beit (a.s) are but the intercessors. Although the Niyyah (the intention) is so, it is better that one should not address in his supplication anyone except Allah.

Liknande inlägg:

Apr 05

Citat – Smycka dig med lydnad mot Allah

Imam Ali a.s sa:

Ingen kan smycka sig med bättre utsmyckning än lydnad mot Allah.
الإمامُ عليٌّ (عَلَيهِ الّسَلامُ): ما تَزَيَّنَ مُتَزَيِّنٌ بمِثلِ طاعَةِ اللّهِ.
No one can adorn himself with a better adornment than the obedience of Allah.

[Ghurar al-Hikam, no. 9489

Liknande inlägg:

Apr 05

Taqlid – Taabid

Tabʿīḍ: The permissibility of dividing taqlīd between more than one marjaʿ

From the Istifta’at (volume 1, page 43) of Grand Ayatullah Sayyid Muhammad Taqi al-Modarresi, may God prolong his life:
Question 22: I was following now-deceased Imam Sayyid Muhammad al-Shirazi, may God sanctify his grave, and my question is this: I have heard that you permit those following the rulings of the Late Imam to divide their taqlīd between yourself and Sayyid Sadiq al-Shirazi, may God preserve you both and lengthen your lives. What is your opinion about this issue, and am I able to do this?
Answer: Dividing taqlīd between more than one qualified mujtahid is allowed, on the condition that it is not based merely on one’s personal whims. And issues about this are addressed in the beginning of the risalat amaliyyah (of Sayyid Muhammad Taqi), Aḥkām al-ʿIbādāt.

Liknande inlägg:

Apr 04

Citat – Vänner och ensamhet

Imam Ali (as) sade:

A man who does not endure the lapses of a friend will die in loneliness

En person som inte klarar av en väns felsteg, kommer dö ensam.

Ghurar al_Hikam no9079

Liknande inlägg:

Apr 04

Kurdisk – Israeliska relationerna

1536522_688573424535773_688191867_n

Liknande inlägg:

Apr 04

Gay

1011279_223310274535219_1795515856_n

Liknande inlägg:

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg