• En introduktion till Islam

  Vad är islam?


  Islam är en religion som vägleder dess följare
  i varje aspekt av deras liv, det är en livsstil som man lever efter. Islam är den moderna eller det senaste version av budskapet som sändes av Gud genom Adam, Noah, Abraham, Moses och Jesus. Islam skickades till mänskligheten genom profeten Muhammad (saw). Islam är ”modern” på det vis att det har tillkommit för att komplettera de läror som introducerades genom Moses och Jesus. Islam är en religion vars strävan är att ge ett meningsfullt syfte till vårt liv här på jorden. Den syftar till att vägleda oss i att uppfylla detta syfte genom att skapa harmoni mellan oss själva, vår Skapare och våra medmänniskor

  Nedan kommer du att läsa några av de grundläggande egenskaperna hos Islam.

  Endast En och den enda Guden

  Islam är en monoteistisk religion, den menar och lär ut att det bara finns en Gud från ursprung och att det är Han som är skaparen av universum. Detta är grunden för Islam, och detta återspeglas i den kända meningen som säger att ”det finns ingen Gud utom Allah” (Allah betyder Gud på arabiska).

  Tron på Gud får oss att tänka på vårt ursprung och vägleder under vårt liv. Tron på en Gud visar att människan inte bör dyrka något materiellt eller någon person i detta universum. Genom att lära ut att det bara finns en Gud för alla människor, främjar Islam känslan av broderskap och jämlikhet i det mänskliga samhället—alla är lika relaterade till Gud på samma sätt.

  Koranen, Islams heliga bok säger:

  ”Han (Gud) är en, Gud är evig;

  Han har varken enfödde, inte heller har han varit född;

  Och det finns ingen lika med honom.”

  (kapitel 112)

  Meningen/syftet med livet
  Vårt liv här på jorden har ett specifikt syfte; Det är verken resultatet av naturens olycka, och inte heller är det ett straff för ätandet av frukten från det förbjudna trädet. Vi är här enligt Guds plan, det världsliga livet är ett test, det är en chans att visa oss värdiga/förtjänta av det evigt lycka i nästkommande liv. Gud har inte skapat oss för att vi bara ska leva ett par år av detta liv, hade vi bara skapats av detta syfte (skapas bara för denna världs liv) skulle innebära ett skämt som spelas av skaparen av mänskligheten. Muhammed, profeten av Islam, sa ”du har inte skapats för att förgås; tvärtom, har du skapats för det eviga livet”.

  Enligt Islam är den slutliga destinationen för mänskligheten livet härefter. I slutet av gången kommer alla människor att återuppstå och alla kommer att hållas ansvariga för sitt världsliga liv. Det nästkommande liv varar för evigt. Huruvida detta efterliv kommer vara lycksalig eller full av sorg beror dock på hur vi spenderar vårt nuvarande liv.

  Det var för att hjälpa mänskligheten att uppnå detta mål som Gud sände olika profeter och sändebud för att vägleda dem. Muhammed är den sista profeten och Islam är den slutliga och fullständiga versionen av Guds budskap.

  Människans status i Islam


  Den finaste skapelsen

  Människan är Guds finaste skapelse, Han säger;

  VI HAR sannerligen visat Adams söner stor heder. Vi har gjort det möjligt för dem att färdas över land och hav och försörjt dem med god och hälsosam föda och gynnat dem framför många av de andra varelser som Vi har skapat

  (Koranen: kap. 17, vers 70)

  Född syndfri


  Islam menar och lär ut att varje människa
  är född syndfri; inget barn bär bördan av hans eller hennes förfäders synder. Gud säger:

  ingen bärare skall bära bördan av andra”.

  (Koranen, kap. 35, vers 18).

  Varje människa föds med ett rent samvete som kan ta till sig och acceptera Guds sanna budskap, det är endast det sociala och familjära influenserna som skapar avstånd och tar en person från Guds budskap.

  Ansvar


  Islam lägger en stor betoning på frågan om människans ansvar och hennes
  ansvarsskyldighet, varje person är ansvarig för hans eller hennes egna handlingar. Även om Islam lär ut att Gud har förutbestämt loppet av våra liv och död, betyder det inte att även våra handlingar är förbestämda av Honom. Vi är säkerligen fria i våra handlingar och är därför ansvarig för dem. Gud förser oss endast med vägledning, det är upp till oss att veta vad som är bra och vad som är dåligt.

  Han säger:

  För att sätta henne på prov har Vi skapat människan av en droppe av ett flöde, blandat [med ett annat flöde], och så har Vi gett henne hörsel och syn. Vi har visat henne [hennes] väg, [och det är sedan hennes sak] att antingen visa tacksamhet [och följa vägledningen] eller att visa otacksamhet och så förneka [Oss]”.

  (Koranen: kap. 76, vers 3).

  Ras


  Islam är väldigt
  noga med att avvisa rasdiskriminering, den uppmuntrar känslan av broderskap och jämlikhet mellan dess anhängare. Gud säger tydligt:

  Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra.

  (Koranen: kap. 46, vers 13)

  Därför kan ingen påstå att någon är överlägsen den andra, vare sig när det kommer till ras eller tribal skillnader. En person kommer att bedömas efter sin karaktär, inte av hens färg eller ras. Gud fortsätter:

  Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast

  (Koranen: kap. 46, vers 13)

  Kön


  Inte ens kön
  räknas som ett kriterium för överlägsenhet, inom Islam är kvinnor lika mänskliga som män är. Människor värderas inte på grund av deras kön, men på grund av deras tro och karaktär. För 1400 år sedan uttalade sig Gud tydligt i denna fråga där han i Koranen säger (finns fyra verser, jag citerar bara en):

  Men den som gör gott och har tron – man eller kvinna – skall stiga in i paradiset och de skall inte lida ens så mycken orätt som [kunde fylla] skåran i en dadelkärna”

  (Koranen: kap. 4, vers 124)

  Därför finns det ingen skillnad på kvinnans rang, mänsklighet eller ära inom Islam.

  Den enda skillnaden som finns är gällande könsrollerna som Islam har tänkt för man och kvinna. Detta har inte att göra med överlägsenhet eller underlägsenhet, inom Islam har mannen och kvinnan lika rättigheter, men jämställdhet är inte synonymt med rättighet. Islam tror att mannen och kvinnan är lika men olika, religionen ser att deras olika roller i samhället inte är lika, det handlar inte om överlägsenhet eller underlägsenhet men mer som ett komplement till varandra.

  Islam- fredens religion

  Islam är en fredlig religion, detta framgår även av själva namnet ”Islam”, (”Islam” är ett arabiskt ord.) Själva ordet ”Islam” och det arabiska ordet för fred ”salam” härstammar från samma rot, ”salima”.

  Muslimer undervisas att hälsa varandra genom att säga ”salamun alaykum – fred vara över er”, även de dagliga bönerna avslutas med samma mening. Inom Islam är ett av namnen som Gud är känt för, är namnet ”Salam”, vilket betyder fred.

  Dock måste man inse att fred aldrig kan uppnås i vakuum, den är sammanflätad med rättvisa. Man kan endast uppnå fred om den baserar på rättvisa. ”Rättvisa” innebär att man sätter allt i dess rättmätiga plats, om man börjar sätta saker och ting på fel ställen så har man stört den sociala harmonin och därmed stört freden.

  Islam syftar till att främja freden på två grunder:

  1. Fred inom en själv (inre frid)

  En person kan uppnå inre frid genom att skapa harmoni och balans mellan hans huvudsakliga känslor (lust och ilska) och hans andliga jag. Med andra ord, mellan sina känslor och sitt samvete. Människans andlighet eller samvete är inte ett statiskt fenomen, den har en förmåga att både växa eller förfalla. Gud svär vid människans själ och säger:

  Vid människans väsen och Den som har format henne [med sikte på den uppgift som hon skall fylla, och nedlagt i henne både syndfullhet och gudsfruktan, Helt visst skall det gå den väl i händer som [i detta liv] strävar efter att rena [sin själ], men den som begraver den [i synd och mörker] skall gå mot fördärvet

  (Koranen: kap. 91y, vers 10)

  1. Fred med andra

  Islam har en stark betoning på de rättigheter som människor har över varandra, religionen syftar på att bevara freden i samhället genom att uppmana och utbilda sina anhängare till att uppfylla rättigheterna för varandra. Inom Islam är frälsningen inte möjlig genom att bara uppfylla Guds rättigheter, utan människan måste även uppfylla andra människors rättigheter.

  På grund av händelserna i Mellanöstern de senaste tre decennierna, har Islam tyvärr stämplats av media som en religion av våld. Under de senaste åren har själva ordet ”islamisk” blivit ett av adjektiven för ordet ”terrorism”

  Med denna bakgrund, så måste man för det första inse att händelserna i Mellanöstern kan rättvist och fullt förstås bara om man kan det historiska underlaget av vad som hände efter första världskriget i just denna region, i synnerhet de löften som gavs av britterna till araberna. För det andra så skulle ingen ärlig person tillåta sig själv att skylla på religionen Islam för de fel och missdåd av de som kallar sig själva för muslimer. Det är precis som att säga att den katolska kyrkan främjar våld och terrorism på grund av den irländska republikanska arméns aktiviteter.

  Islam föddes inte i det 7:e århundradet A.D, utan det är samma religion som Gud uppenbarat tidigare till folket, genom Hans olika sändebud (fred vare med dem).

  Islam kan ibland verka konstig för icke-muslimer eftersom det är en religion som påverkar varje aspekt av livet, allt från hur du ska äta och sova till att arbeta och spela. Det är inte bara en personlig religion, utan också en social och muslimer strävar efter att försöka leva i enlighet med Guds lagar. Genom att göra det så strävar de efter att få närhet till Gud, och samtidigt försöka segra över tillfälliga prövningar och frestelser i denna världen.

  Alla aspekter av deras rutiner så som bönen, fastan, välgörenhet och pilgrimsfärd är avsedda för att bidra till att uppfylla detta mål. Fastän Islam är strikt i sina sekulära standarder så är religionen inte en asketisk religion. Islam kräver av sina anhängare att vara aktiva deltagare i sina samfund.

  Muslimer tror på att det bara finns en Gud, Han är odelbar. Muslimer tror även på alla de kristna och judiska profeterna, inklusive Adam, Noah, Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, Joseph, Job, Moses, Aron, David, Salomo, Elias, Jonah, Johannes Döparen och Jesus (fred vare med dem). Muslimer erkänner även en annan profet som heter Muhammed (fred vare med honom och hans familj), som är en direkt ättling till Abraham, genom hans förstfödde son Ismael. Hans profetskap kan förutspås i Bibeln på flera olika ställen, den 5:e Moseboken 18:18 och John 14:16.

  Koranen är muslimernas heliga bok, den innehåller många historier som är bekanta för kristna och judar.

  Den skapades inte av människan utan uppenbarades för profeten Muhammads (frid vara över honom och hans familj) genom ängeln Gabriel på Guds befallning. Den innehåller inga vetenskapliga vanföreställningar eller interna motsättningar.

  Faktum är att Koranen innehåller många vetenskapliga kunskaper, som bara upptäcktes av forskare under detta århundrade. Koranen är en oöverträffad arabiska litterär mästerverk som dessutom överlevt i sin ursprungliga avslöjade form, till skillnad från Torahn och evangeliet. Människor som bor i väst och i hela världen bör inte tillåta sig själva att fortsätta vara okunniga när det kommer till Islam och muslimer.

  Exempelvis finns det sex miljoner muslimer som bor i USA utav de totala 1,2 miljarder muslimer som finns i världen, endast 18 % av muslimerna bor i arabvärlden. Demografer säga att Islam är den snabbast växande religionen i USA (och världen) på grund av höga födelsetal, invandring och hög konvertering till religionen.

  Fram till år 2000 spås Islam bli den näst största religionen i Amerika om det inte redan är det, den överträffar Judendomen, Mormonismen, Jehovas vittnen och andra religioner.

  Här är några saker du kan göra när det kommer till dina muslimska grannar, dina muslimska studenter samt dina muslimska anställda och medarbetare som de skulle uppskatta:

  • Respektera deras religiösa tro genom att låta dem be, klä sig, fasta och interagera socialt enligt deras tro.
  • Vara känslig gentemot att förstå deras begränsade kost, särskilt när det kommer till alkohol och fläskkött.
  • Känn dig fri att ställa frågor!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll Up