• Umars dom mot den havande kvinnan

  En havande kvinna fördes till Kalifen Umar bin al Khattab. Hon hade erkänt att hon hade haft utomäktenskapligt sex så Kalifen dömde henne till stening. Då sade Imam Ali a.s, din dom gäller denna kvinna men över barnet i hennes mage har du ingen befogenhet.

  Umar frikände kvinnan och sade:

  ”Kvinnor kan inte föda män som Ali, om det inte vore för Ali, så skulle Umar ha varit förintad, vidare sade han, må Allah inte låta mig leva så länge att jag möter ett svårt prolem som Ali inte kan lösa”

  Sunni Källor:
  Muhammad Bin Yusuf Ganji Shafi’i in his Kifayatu’t-Talib Fi Manaqib-e-Amiru’l-Mu’minin Ali Bin Abi Talib;
  Imam Ahmad Ibn Hanbal in his Musnad;
  Bukhari in his Sahih;
  Hamidi in Jam’-e-Bainu’s-Sahihain;
  Sheikh Sulayman Balkhi in Yanabiu’l-Mawadda, chapter IV, p.75, from Khawarizmi’s Manaqib;
  Imam Fakhru’d-din Razi in Arba’in, p.466;
  Muhibu’d-din Tabari in Riyazu’n-Nazara, vol.II, p.196;
  Khatib Khawarizmi in Manaqib, p.48;
  Muhammad Bin Talha Shafi’i in Matalibu’s-Su’ul, p.113;
  and Imamu’l-Haram in Dhakha’iru’l-Uqba, p.80.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll Up