• Strindbergs syn på judarna

  Muslimerna anklagas för en massa saker, men vad säger en nationalhjälte som Strindberg om judarna?

  När den märkvärdiga nation, som kallas judar,
  först visat sig i Sverige, kan icke bestämt avgöras;
  en svensk jude har uppgivit att de funnits här i
  alla tider och hållit sig undanstuckna bland de
  tyskar, som alltid hava funnits i huvudstaden,
  och med dem förväxlats. En annan uppgift, som
  synes bekräfta den förra, är den: på Gustav III:s
  italienska resa skall han i en stad i norra Italien
  ha blivit uppvaktad av en deputation judar, som
  till konungen framlämnat en summa pengar i guld,
  med anhållan att få besöka hans land. Den alltid
  penningbehövande konungen blev livligt tilltalad av
  den påtagliga vänskapen, och skall genast ha skrivit
  hem till vederbörande, med tillsägelse, att ett
  präktigt folk, med vilket han stiftat bekantskap i Italien,
  och som kallades judar, skulle få fritt tillträde till
  hans rike. Härpå, berättar sagan, skall vederbörande
  hava svarat, att det präktiga folket redan fanns i
  landet, och att det alltid funnits där. Huru härmed
  förhållit sig i verkligheten skola vi nu efter
  tillgängliga skriftliga källor tillse.

  Att judar funnits i Sverige före 1600-talet är icke
  troligt, emedan de först på 1500-talets senare del
  skola hava förekommit i de nordtyska städerna; att
  de däremot funnits i Sverige på 1600-talet veta vi
  (269) bestämt, ty i Stockholms kyrkors dopböcker
  förekomma rätt ofta judar, vilka tagit dopet, vilket då
  var, det enda sättet för dem att få stanna i riket. Dessa
  dopceremonier voro ett omtyckt skådespel för
  befolkningen, och hovet ansåg som en halv ära att såsom
  faddrar få befordra de vilsefördas omvändelse.
  Sålunda, och kanske på grund av nedan anförda
  avstyrkande på judarnes anhållan att få bosätta sig i
  Stockholm, läto år 1681 den 29 September två till
  evangeliska läran omvände gamle judar vid namn Israel
  Mandel och Moses Jacob, med deras hustrur och barn,
  tillsammans tjuguåtta personer, i tyska kyrkan av
  församlingens dåvarande bägge pastorer Bezelius och
  Strauch sig döpas, och voro vid tillfället närvarande
  konung Carl XI, änkedrottningen Ulrika Eleonora
  och Hedvig Eleonora samt många andra höga
  ståndspersoner. Flera sådana fall förekommo under samma
  århundrade i Katrina och under nästa i Storkyrkan.

  År 1667 fick en jude d’Azzeveda svenska
  regeringens fullmakt att följa en flotta till Medelhavet för
  att underhandla med de afrikanska furstarne. Men
  underhandlingarne avbrötos till en del på grund av
  att man ansåg affären något osnygg, då det gällde att
  skeppa ut krut och kulor till turkarne.

  Redan år 1680 avstyrkte Stockholms konsistorium
  judarnes ansökan att få i huvudstaden bosätta sig;
  och i ett kungligt brev av 3 December 1685 till
  överståthållaren heter det: »Som konsistorium i staden
  tillkännagivit att några judar skola uppehålla sig här
  och icke allenast understa sig att föröva deras judiska
  religion, utan ock ännu flere vara hit förväntandes
  med hustrur och barn, till den ändan sig här att
  nedsätta, varutav lätteligen kan följa förargelse och vara
  (270) att befara det ett och annat missbruk uti vår rätta
  evangeliska religion härav kunde sig insmyga…
  funnit för gott, det inga judar, såsom Kristi namns och
  församlings försmädare, må tillåtas här i staden eller
  annorstädes i våra provinser att vistas.» Och skulle
  de vid högsta straff förständigas; att inom fjorton dagar
  lämna staden. Vi se sålunda att judfrågan på
  1600-talet ännu höll sig på det religiösa området och icke
  blivit en rasfråga. Emellertid hade judarne, som både
  voro ett klokt och ihärdigt folk och icke höllo på
  religionen annars än då deri gagnade deras intressen,
  börjat taga dopet och därigenom undgått den så
  kallade förföljelsen; dessutom hade de med säker
  blick insett fördelen av att genast sluta sig till de
  maktägande, och vi träffa dem som hovleverantörer
  eller, som de kallas i räkenskaperna, hovjudar åtfölja
  Carl XII:s härar. Det var troligen genom den nära
  bekantskapen med den alltid penningbehövande
  kungen som de fingo rättigheten att, utan dop,
  bosätta sig i riket, vilken rättighet sålunda första gången
  meddelades dem 1718 och sedan förnyades 1727, 1746
  och 1748, dock endast i småstäderna, emedan riket
  ville ha motsvarande gagn av den medgivna
  rättigheten. Men småstäderna med sina tarvliga
  förhållanden synas icke hava varit någon lockelse för
  judarne, ty de skyndade icke att befolka dem, utan
  hade fortfarande sina blickar riktade på det rika
  Stockholm. Att judarnes kärlek för gamla Sverige
  icke varit så alldeles ren, framgår dels av de hastiga
  dopen, dels av en benägenhet, som skulle kunna kallas
  oblyg, att begära statsanslag. Sålunda ankommer till
  Carl XII mitt under krigsåret 1708 ett brev från
  rådet, vari förfrågas huru man skall handla med en
  (271) änkejudinna vid namn Hedvig Eleonora Renata, som
  i dopet tagit änkedrottningens namn. Mannen Michael
  Renatus, som ifrån den judiska villfarelsen sig
  omvänt, hade år 1686, på grund av omvändelsen eller
  några tjänster, erhållit en hyreshjälp av 200 daler
  kopparmynt; men när mannen dog och änkan satt
  med fyra barn, anhöll hon om pensionens fortfarande
  utgående. Rådet tvivlade icke att kungliga
  benådningsbrevet gällde såväl mannen som hustrun,
  »medan hon jämte honom den kristna tron antagit,
  varandes hennes tillstånd nu så mycket mera medömkan
  värt, sedan mannen fallit henne ifrån, som henne
  kunde försörja, där hon nu vid sin ålderdom sutte
  med fyra stycken faderlösa barn, vore främmande
  här på orten, och av de sina förlåten, sedan hon för
  religionen skull dem med all eljest till förväntande
  förmon övergivit och sig ifrån dem skiljt.» Vad
  kungen svarade på detta, hava vi icke forskat efter,
  men säkerligen var hans tid ute i fält för mycket
  upptagen av viktigare saker året före slaget vid
  Pul-tava, att han skulle kunna ägna någon tid åt
  utredning av den karaktäristiska motiveringen för denna
  egendomliga ansökan. Under allt detta hade judar
  härstädes funnits och drivit sin handel, och finnes
  spår efter deras framfart i Svea hovrätts handlingar
  åren 1723-37, naturligtvis rörande affärer. Och att
  de även försökt driva omvändelsen som affär, synes
  av en liten i Stockholm år 1725 utkommen skrift, kallad
  »Judischer Ceremonien, nebst ihrem dabey habenden
  Aberglauben zum Dienst der Wahrheit vorgestellt»,
  författad av en omvänd jude Christian Quttlob
  Seelig-mann, och vilken under sken av avslöjande redogör
  för judarnes bekanta ceremonier vid de olika festerna,
  (272) vilka han kallar »abscheuliche und schrechliche
  Fabeln und aberglauben».

  Året 1782 är emellertid avgörandet i judarnes
  svenska historia, ty då är det reglemente utgivet,
  varigenom de lagligen fingo under vissa betingelser
  nedsätta sig i riket och åtnjuta fri religionsövning.
  Detta reglemente ställer genast frågan om judarne
  på rätta ståndpunkten, ty det är utfärdat av
  kommerskollegium; det andas en stor humanitet, såsom
  havande sin tillkomst under upplysningstidevarvet,
  men också ett stort förutseende, grundat troligen på
  stor erfarenhet. Då judarne nu insläpptes att skörda
  i ett land, där de aldrig odlat eller sått, fingo de alla
  de »förmåner som med statens säkerhet och samhällets
  trevnad bäst kunde förenas». Sålunda fingo de icke
  besitta rikets ämbeten, då de ju icke kände riket,
  icke som riksdagsmän döma över landets intressen,
  då de ju icke hade samma intressen som landet,
  icke inrätta offentliga skolor till lärans utvidgande,
  icke genom några sina kyrkoceremonier giva
  anledning till förargelse. Men man var angelägen att få
  in ordentligt och förmöget folk, som med sina kapitals
  insättande i rörelsen gav ett vederlag för undfångna
  förmåner, och ville icke låta upp svenska landet som
  en allmänning för kringstrykande ockrare; därför
  ålades varje främmande jude att sist inom åtta dagar
  efter ankomsten till riket anmäla sig hos konungens
  befallningshavande och hos honom inlämna sina pass
  och betyg om frejd och ärende, vilka betyg skulle
  vara utfärdade av de äldste och bestyrkte av
  magistraten i den ort, där juden senast haft sitt
  hemvist. Kunde icke betygen godkännas, ägde
  myndigheten rätt att utvisa juden, och skulle man hålla noga
  (273) hand över att ingen inkommande måtte såsom
  domestiker med sig i riket insmyga så kallade
  tiggarpojkar. Sedan den inkommande juden nu blivit
  godkänd och därvid ej var något att påminna, blev
  han av konungens befallningshavande förpassad till
  någon av de tre städerna Stockholm, Norrköping eller
  Göteborg, och var han förständigad att icke på vägen,
  varken i städer eller på landet, idka någon handel
  eller något varubyte. De judar, som redan funnos i
  riket, skulle hos vederbörande förete frejdebetyg, och
  uppgiva i vilken stad de ville utöva sin verksamhet.
  I de tre nämnda städerna ägde ’främlingarne öva
  all lovlig handel, så i gross som i minut, den senare
  dock ej annorlunda än i öppna bodar, men icke genom
  kringlöpande i husen och på gatorna. De i gross
  handlande judarne hade, jämte rättighet att anlägga
  och sköta fabriker samt deltaga i skeppsrederier,
  handelskompanier och skeppsvarv, i synnerhet att
  driva handel med växlar, aktier och publika papper,
  även som dem vore obetaget att ingå i entreprenader
  och allmänna leveranser, vid vilket allt och så länge
  de sig till allmänhetens nöje uppförde de hade att
  åtnjuta samma friheter som inhemska grosshandlare.
  För övrigt hade de full frihet att nära sig med
  konstmålning, gravering, pitscher-stickning, diamanters och
  andra ädla stenars slipande, optisk glasslipning, samt
  allehanda matematiska och mekaniska instrumenters
  förfärdigande, desseiners och mönsters ritande,
  brode-ring och annan konstig söm, lack-tillverkning,
  penn-beredning, korkskärning och dylika arbeten, som ej
  hörde under skrå. Dock ägde de sätta sina söner att
  lära hantverk hos mästare, men utan utsikt för dem
  att vinna burskap, vilket skulle varit en orättvisa
  (274) mot de infödda. Men dylika arbeten, på vilkas
  utförande av judarne vederbörande ägde
  förhoppningar, behagade icke judarne, utan de höllo sig till
  sin gamla kärlek handeln, ehuru de sedan skyllt på
  att de icke fingo arbeta. Av farhåga för en dylik
  sakens gång stadgades försiktigtvis också, att var och
  en, som ville öva näring, skulle styrka att han (kläder
  och husgeråd samt ovissa fordringar oräknade) själv
  ägde i kontanta pengar eller växlar ett redbart kapital
  av två tusen riksdaler specie och detsamma med sig
  i riket inbragt. Men en i landet född eller uppfödd
  judeson behövde endast ett kapital av ett tusen
  riksdaler specie. Den rabbin eller föreståndare däremot,
  som av kommerskollegiurn inkallades för synagogans
  skull, vore befriad från skyldigheten att införa något
  kapital. Men här funnos också mindre bestämmelser,
  avsedda till såväl de inföddes som de invandrandes
  fromma. Sålunda undantogos från minuthandelsrättigheten
  försäljning av viktualievaror, vin, brännvin,
  dricka och medikamenter; att bevista marknader utom
  den stad, där han övade verksamhet, ägde juden icke
  heller.

  Som däremot lagstiftarne hade kännedom om
  vissa små förmenta religiösa föreskrifter, vilka judarne
  voro måna om att få behålla, såsom till exempel
  det barbariska bruket vid slaktning, vilket icke fick
  ske med spetsig kniv, vissa brödsorters ätande vid
  vissa tider o. s. v., så ville dessa icke göra något våld
  på de fromma känslorna, utan tilläto slakteri,
  bryggeri, bröd- och sockerbageri jämte vinförsäljning
  i minut judarne emellan. Till lagstiftarnes öron hade
  också kommit mindre goda rykten om judarnes sätt
  att handskas med guld och silver, varför de också förbjödos
  (275) att skada dessa metaller, varjämte en särskild
  paragraf författades av förmodad förfalskning av rikets
  mynt, vilket skulle straffas med spöslitning efter lag,
  och där brottet ej förtjänade döden, förvisning ur
  riket.

  Full religionsfrihet var judarne beviljad, och fingo
  de i de tre fristäderna upprätta synagoga samt hålla
  rabbin med erforderlig betjäning, ankommande på
  judarne vad titel och värdighet de inom sig ville
  lämna den person, som de valde till synagogans
  föreståndare.

  Som man dels fruktade rasblandning, dels motsåg
  religiösa tvister, förbjödos judar att gifta sig med
  svenskar. Ville de gifta sig inbördes, skulle de erlägga
  sex riksdaler till gardesbarnhuset. Denna senare
  bestämmelse förefaller egendomlig nog men var en
  ringa ersättning, som staten ansåg sig ha rätt att
  fordra för den utomordentliga förmån den i stället
  beviljade judarne, nämligen frihet från
  värvningsplakatet eller den tunga krigstjänsten.

  För att förekomma förvecklingar mellan
  stammarne, och med kännedom om folkets ovilja och
  fruktan för judarne, förbjöd man dessa att i sin tjänst
  antaga svenska undersåter, vilket förbud dock icke
  iakttogs; likaså förbjödos judarne att hålla sina
  bodar öppna om sön- och helgedagar, och de fingo
  icke tvinga sina tjänstehjon av annan bekännelse att
  på sådana dagar annat arbeta, än det som svenskt
  tjänstefolk då vanligen plägar förrätta.

  Men staten ville även skydda dessa nykomlingar
  i deras avföda; därför skulle vid dödsfall församlingens
  äldste upprätta och till förmyndarkammare eller
  magistrat inlämna bouppteckning, men förmyndarne ägde
  (275) judarne själva att förordna, och ägde rabbiner rätt
  att avgöra i arvstvister.

  Uppstod tvist mellan kristen och jude, och kunde
  sanning ej utan ed utletas, skulle då jude, efter
  domarens föregångna lagliga pröpning, avlägga sin
  ed i synagogan i domareris närvaro, på lika sätt samt
  efter enahanda edsformulär, som i dylikt fall
  vanligen nyttjas, då judar med varannan gå till rätta.
  Beträdes jude med falsk ed, antingen mot kristen eller
  jude, vare han riket förvisad.

  Vi sågo huru den judiska stammens anhållan att i
  riket få bosätta sig, genast uppfattades såsom en affär
  eller ett fritt utbyte av fördelar, och att staten satte
  sig i försvarstillstånd och icke öppnade ett gammalt
  odlat land till spekulationsfält för löst folk, vilket ville
  ha en tusenårig odling till skänks att börja handla på.
  Denna klara blick för förhållandet röjer sig också i
  sista paragrafen, där oförställt visas, att staten släpper
  in judarne mot att de i vederlag eller borgen föra
  pengar med sig. »I händelse någon av judisk nation»,
  heter det, »som vore antingen av särdeles stor
  förmögenhet, eller ock ägde någon förut obekant
  kunskap, varmed han ville hit inflytta och börja
  någon ny och förut opåtänkt handelsgren eller
  slöjdeinrättning, som finnes lända riket till en besynnerlig
  förmån och nytta, skulle sådant hos k.
  kommerskollegium tillkännagiva, så vill k. kollegium efter
  därvid sig företeende anledningar, en sådan hos
  K. Majestät i underdånighet anmäla till några speciella
  förmåners och rättigheters åtnjutande utöver vad i
  detta reglemente, som för judiska nationen i allmänhet
  är gällande, finnes stadgat.»

  Ville man sålunda å ena sidan draga in judar
  (276) med rikedom och uppfinningsförmåga i landet, så
  hade man också varit betänkt på att hålla dem i
  handen med förordningar, och man visste väl vad
  förmåner man gav i stället för vad man trodde sig
  få, och uttalade också kollegium den fordran, att
  judarne, »som äga att njuta all den säkerhet, samt
  det beskydd till liv, heder och gods, som svenska
  undersåtare tillkommer», måtte ställa sig i allo
  Sveriges lag, och regeringssätt, samt detta
  reglemente till efterrättelse.

  Detta var 1782. Men huru judarne förstodo att
  begagna de maktägandes inflytande, för att genom
  oupphörliga ansökningar om undantag småningom
  tillvälla sig rättigheter, som snart skulle inkräkta på
  infödingarnes och med dem komma i konflikt, finna
  vi redan så tidigt som 1812, eller tjugo år efter dessas
  erhållna tillstånd att i riket få vistas. Det är i den
  ryktbara processen mot hovjuvelerarne Michaelsson
  och Benedicks vi första gången träffa på judarne som
  en med de maktägande så lierad korporation, att
  icke allenast de åklagade i det närmaste friades från
  straff för sådana brott, som begagnandet av falska
  vikter, utan även allmänna åklagaren överhopades
  med smutsiga beskyllningar i en på ett högst
  ovärdigt sätt uppsatt skrivelse, förutom att judarne mot
  honom läto utgiva en anonym skandalbroschyr.*

  En egendomlig omständighet härvidlag var att fiskalen
  Junbeck några år förut haft sak med
  fabriks-fattigkasse-föreståndarne, bland vilka namnen Schiick,
  Nathan och Schönherr förekommo.

  Vad 1782 års reglemente så vist förutsett,
  nämligen att det icke vore nyttigt och välbetänkt att
  (278) låta ädla metaller gå genom judarnes händer, innan
  de skulle utlämnas till allmänheten, blev likväl
  alldeles gjort till intet genom kungliga undantag; och
  det är sålunda vi kunna tjugo år efter träffa herrar
  Michaelsson och Benedicks som hovjuvelerare,
  säljande guld- och silverpjäser åt allmänheten, oaktat
  1782 års stadga endast tillät dem Slipning av ädla
  stenar. Om nu hovet kunnat göra denna
  undantagslagstiftning med rätta eller ej, veta vi icke, men
  herrar M. och B. arbetade emellertid i guldsmedyrket,
  och i stor skala. Slutligen upptäcktes att
  smärre silverpjäser, som blivit vederbörligen
  kontrollerade, fastlöddes och nitades på större, som
  släpptes ut i handeln. Häremot var nu intet att
  anmärka, om bara de större pjäserna varit fullviktiga,
  men de voro alla underviktiga. Härför tilltalade,
  förklarade herrar M. och B. att de överlåtit allt
  ansvar för fabrikaten åt verkmästaren Wiertz. Denne
  blev syndabock och kom i fängelse, ehuru han icke
  haft något intresse av förfalskningen, men
  hovjuve-lerarne gingo fria, ehuru de utsålt falska guldarbeten
  till flera tusen dukaters vikt.

  Samtidigt härmed gör handels- och slöjdfiskalen
  Junbeck hos nämde herrar beslag på falska vikter
  och vågskålar, med den påföljd, som ovan anfördes.
  Anmärkningsvärd är den djärvhet, med vilken de
  anklagade uppträdde inför domstolen, där de
  åtminstone voro överbevisade om och öppet erkände, att
  de icke justerat sina vikter på 12 år, oaktat detta var
  vid vite påbjudet. De ville med en egendomlig
  lättvindighet »bortblanda ämnet för undersökningen och
  förvandla det till en uppenbar löjlighet»; och om
  herr B. anföres att han »med överskridande av anständighetens
  (279) gräns, visade sig så hemmastadd hos en
  högre auktoritet, att han stödde armen och största
  delen av kroppen på själva dombordet». I den
  skriftväxling, som i tryck utgavs och igenom vilken
  judarne ansågo sig rentvagne, fördes å de åklagades
  sida ett ovärdigt och övermodigt språk, fullt med
  obevisade beskyllningar, där framför allt, naturligtvis
  till åklagarens värsta andrages, att han av lusta till
  beslagsandelar, vilket utgjorde hans lön, företagit
  nämda förföljelse. Att fallet icke var enstaka, veta
  vi därav, att redan förut en annan jude, vid namn
  Marcus ’Marcuse, sålt underviktiga guldpjäser och
  därför blivit dömd till böter.

  Allmänhetens ögon hade emellertid blivit
  öppnade, och stor ovilja rådde emot judarne; härtill
  bidrog också en konkurs, den dittills största i
  Stockholm och som en jude gjorde, varvid skulderna gingo
  upp till 1,200,000 rdr, och fordringsägarne endast
  erhöllo 11 procent, på vilken bankrutt man, med eller
  utan skäl, ville skylla den kris och kursförändring,
  som rådde 1812, 13 och 14. Oviljan, som växte under
  årens lopp med judarnes småningom ökade
  rättigheter utan motsvarande skyldigheter, bröt ut i full
  låga, då år 1838 ny stadga helt enkelt utfärdades,
  varigenom judarnes så kallade rättigheter blevo snart
  sagt obegränsade. Här begagnades nu för första
  gången den taktik att kalla judarne mosaiske
  trosbekännare, ehuru judarne endast anse de mosaiske
  vara en sekt. Man ville nämligen förfalska frågan
  och göra den till en religionssak, ehuru allmänna
  tänkesättet bland de kristne var sådant, att man mest
  icke brydde sig om någon religion alls. Petitioner
  med 100,000 underskrifter ingingo till regeringen, och
  (280) oroligheter utbröto i huvudstaden, med den verkan
  att redan den 21 September samma år en ny
  förordning utkom, som upphävde den förra. Under detta
  år och de följande regnade broschyrer för och emot
  judarne och utgöra en hel liten litteratur. Därpå vilade
  saken till 1840 års riksdag, då de tre ofrälse stånden
  förenade sig i en anhållan att få 1782 års
  judereglemente återställt. Den diskussion, som då förekom
  i borgareståndet, är högst märklig, emedan detta stånd,
  som närmast kom i beröring med judarne, bäst kunde
  yttra sig om dem. Frågan är här från början ställd
  på sin rätta ståndpunkt, nämligen som rasfråga, så
  att varje motståndarnes lust att hissa den falska
  flaggan – religiös ofördragsamhet – genast betogs dem.
  Det var Carl Lidbom i borgarståndet, som vågade
  taga ut steget denna gång, och bära alla det
  filantropiska koketteriets beskyllningar för att vara oupplyst.
  Han öppnar sin motion med den förklaringen att,
  då de författningar av 1838, som åt ett främmande
  folk inrymt medborgarrätt och som rörde högst
  viktiga punkter i civil- och kyrkolagen, blivit utan rikets
  ständers medverkan samt utan högsta domstolens
  eller andlig myndighets hörande utfärdade, med
  åsidosättande av grundlagen, konstitutionsutskottet
  nog skulle beivra saken såsom ett självsvåld. Därpå
  erinrade han hurusom judiska nationen 1782
  insläpptes i riket, i tanka och under förutsättning att
  de skulle införa kapitaler och en högre slöjd- och
  handelsskicklighet i riket samt kraftigt upparbeta
  Sveriges industri, handel och sjöfart, vilka hade
  utomordentligt lidit av de häftiga skakningar i
  penningeväsendet, myntvärdet och förmögenhetstillståndet
  nästföregående årtiondet. Hade de inflyttade
  (281) »medlemmar av judiska nationen» uppfyllt nu anförde
  förutsättningar eller efterlevat de bestämmelser, som
  i 1782 års reglemente blivit gjorda, då funnes ett stöd
  för deras sökta utvidgning av förmåner. Men detta
  hade icke ägt rum, »ty judarne förstodo snart här,
  liksom på många andra ställen, att sätta sig i sådan
  förbindelse till regeringen och auktoriteter, att de
  blevo över lagen och, i uppenbar strid mot
  reglementet, tillvunno sig högst väsentliga fördelar och
  berättiganden, vilka till tomma ord förvandla flera
  av de i berörde reglemente utstakade villkoren och
  inskränkningarne vid deras inflyttning, verksamhet och
  rörelse, varpå, om så behöves, faktiska bevis i
  mängd skulle kunna anföras.*

  Ett bevis på deras servilitet lämnar den »bön som
  dagligen läses i judiska synagogan under påstående krig
  med Ryssland 1790».

  »Du allena segergivare! Lär vår
  konungs fiender att icke längre högmodas! Den sin konung
  vördar han håller din bud och är dig kär!
  Hör därföre Gustavs trogna Folks böner! Bevara din
  smorda (!) såsom en ögnasten. Förlena Konungens
  makalöse bröder, Prins Carl (XIII) beständig seger och lycka!…
  Och stärk du hans högra hand, såsom han strävar att göra
  sitt namn odödligt!»

  Den oförgätliga skriften är på judarnes äldstes Aron
  Isaacs och Gumbert Hirschs föranstaltande uppsatt av
  Marcus Maure.

  Eller vilka hava de förvärvsgrenar varit, som erfarenheten
  ådagalagt, att judarne alltifrån det de i riket insläpptes,
  förnämligast omfattat? I första rummet importhandeln.
  Knappt namnes någon enda medborgare av judiska
  nationen, som varit exportör, och än mindre är det
  känt, att skeppsrederiet, denna för vårt land så
  naturliga och nyttiga industrigren, varit av någon bland
  dem idkad. Däremot har importen, och särdeles in-
  (282) förseln och spridandet i riket av utländskt kram och
  fåfängliga lyx- och överflödsvaror, varmed judiske
  handlande i de sista tiderna, i tävlan med utländska
  provryttare, snart sagt, i ordets egentliga bemärkelse,
  översvämmat landet, utgjort den huvudsakligaste av
  judiska nationens medlemmar idkade rörelsen. Den
  industrigren, som judarne därnäst berömmas att hava
  bragt riktigt i flor uti de städer, varest de fått
  etablera sig, är procenteriet, och att denna mening
  icke måtte vara alldeles orättvis, vinner styrka därav,
  att i alla de städer, där de ej haft tillstånd att bosätta
  sig, likasom på landsbygden, procenteriet, åtminstone
  i stort, är i det allranärmaste okänt.»

  Därjämte ådagalade motionären, huru
  osannfärdigt det vanliga påståendet var att judarne måste
  slå sig på handel och ocker, därför att de icke fingo
  sysselsätta sig med annat, erinrande om de många
  yrken, som uppräknades i 1782 års reglemente.
  Vid diskussionen i ståndet utreddes frågan i
  samma sansade riktning, och många tänkvärda
  sanningar uttalades.

  Sålunda yttrade herr Gustafsson bland annat:
  »Fördragsamhet är visserligen en bland de vackraste
  kristliga dygder; men jag skall allt för mycket fela
  mot plikt och övertygelse, om jag därav lät
  förblinda mig ända därhän, att jag gillade principer,
  som tillerkände främmande trosbekännare större
  förmåner även i ekonomiskt hänseende än landets egna
  barn. Att detta senare förhållande verkligen ägt rum,
  vad den laglydiga judiska nationen vidkommer, vill
  jag med exempel bevisa. Det är nämligen bekant, att
  judiske handlanden i Norrköping Soldin, på kongliga
  kommerskollegii tillstyrkan, för sig och hustru erhöll
  (283) en vidsträcktare handelsfrihet än hittills svensk man
  någonsin ägt, nämligen att över allt i alla städer och
  på alla marknader få försälja icke blott kläde, utan,
  märk väl, alla möjliga fabriksvaror.»

  Herr Brinck frågade ståndet, om någon av dem
  skulle kunnat vara nog oblyg att anhålla om något
  sådant som herr Soldin. Därpå anförde han
  skriftligen: att han under nu pågående filantropiska skrän
  om människorätt icke kunde fatta eller erkänna någon
  allmän människorätt, som moraliskt eller politiskt
  ålägger en nation förbindelsen att inom sitt land
  inkorporera ett främmande folk och att tillåta den
  främmande folkstammen att där utbilda sig såsom
  en stat i staten. Tvärtom trodde han, att den
  allmänna människorätten och mänsklighetens stigande
  odling och förädling just gick ut på, å ena sidan att i
  varje samhälle tillintetgöra de stater i staten, som
  under barbariets och råhetens tidevarv uppstodo, samt
  å andra sidan att i en gemensam nationalitet eller till
  ett enda folk innerligt sammansmälta och förena de
  mer eller mindre besläktade folkstammar, av vilka
  varje samhälle, som utbildat sig till ett politiskt helt,
  bestod. Därpå visade han huru judarne ursprungligen
  betraktade sig som en adel, ett särskilt folk, som
  aldrig ville blanda sig med andra, emedan de voro
  Guds eget och sålunda alltid skulle sätta Mose lag
  över Sveriges rikes. »Juden blir», säger han, »så
  länge han bekänner den mosaiska tron och denna
  tro är för honom annat än ett tomt ord, alltid jude,
  a l d r i g s v e n s k.»

  Herr Nordvall visade det lögnaktiga i det bekanta
  påståendet, att judarne pressades i Sverige på pengar,
  genom att påpeka huru de genom 1838 års för-
  (284) ordning befriats från avgiften för skyddsbrev, vilken
  avgift dock fortfarande uttogs av svenska medborgare,
  som begärde burskap.

  Herr Helsingius visade huru vissa av judarne
  missbrukat gästfriheten och förstått att icke allenast
  genom tumning av våra författningar, utan ock genom
  de medel de ägt i sina händer, nedtysta auktoriteter
  och beslagare.

  Detta var också på några undantag ståndets
  allmänna mening 1840; men 1853 hade meningarne
  ändrats, och då beviljades, på förslag av en i
  borgarståndet, som var av judisk extration och därför med
  stora filantropiska syften begåvad, nya och
  vidsträckta förmåner. Vad sedan inträffat känna vi!

  Till sist några ord om judarnes religiösa
  förhållanden i det främmande landet. Redan under
  Gustav III hade den lilla församlingen inkallat en
  rabbin Levi Hirsch ifrån Alt-Strelitz i Mecklenburg.
  Första synagogan i Stockholm öppnades i Sjöbergska
  huset vid Köpmantorget. Som denna lokal redan efter
  några år visade sig otillräcklig, såg man sig om efter
  en ny sådan och stannade vid gamla auktionshuset
  vid Tyska Brunn, där den höll sig kvar intill våra
  dagar, då en ny invigdes, den nuvarande, vid
  Vahren-dorfsgatan, uppbyggd efter ritning av professor
  Scholander. Till liturgi antogs den pragiska, emedan de
  flesta av Stockholms judar voro från orter, där
  densamma följdes. I stadshagen ovanför
  Hummersberg fingo judarne sig begravningsplats anvisad år
  1789. Numera finnas synagogor i alla större städer,
  där judar funnit för gott att slå sig ner

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll Up