• Ramadan 6 – 40 hadither

  Fyrtio hadither om Ramadan
  Introduktion:
  Den heliga Profeten (saw) sade:
  “De bland min Ummah (gemenskap), som memorerar 40 hadither (traditioner) som handlar om de saker i religionen, som de är i behov av, kommer Allah låta återuppstå på Domedagen som juridiker och skriftlärda.
  The Holy Prophet (peace be upon him and his progeny) has said: ”Those people from amongst my ummah, who memorize forty hadith (traditions) pertaining to those issues of religion, which they are in need of, Allah shall resurrect them on the Day of Judgment as jurisprudents and scholars.”
  (Bihar al-Anwar, vol. 2, pg. 156; Al-Ikhtasaas, pg.2)
  Hadith nr 01
  Varför namnet Ramadan?
  Den heliga Profeten (saw) sade:
  “Sannerligen, månaden Ramadan har kallats så, för att den bränner bort synderna.”
  Why the name ‘Ramazan’?
  The Holy Prophet (peace be upon him and his progeny) said: ”Surely, the month of Ramazan has been named so because it scorches away the sins.”
  Kanz al-Ummal, H: 23688

  Hadith No. 02

  Ramadan: Allahs namn

  Imam al Sadiq (a.s) sade:

  Säg inte, Detta är Ramadan och Ramadan är över och Ramadan är här, för sannerligen, Ramadan är ett av Allahs namn, den Mäktige, Storslagne, som vare sig kommer, eller försvinner. Sannerligen, det som kommer och det som fösvinner är kortlivad, istället säg: Månaden Ramadan.”

  Ramazan: The Name of God

  Imam Sadiq (A.S.) has said: Say not, ”This is Ramazan” and ”Ramazan has departed” and ”Ramazan has arrived” for surely, Ramazan is one of the names of Allah, The Mighty, the Glorious, who neither arrives nor departs. Surely, arrives and departs that, which is ephemeral, Instead say: ”The month of Ramazan”.

  Al-Kafi, 4, pg. 70

   

  Hadith nr 03

  Ramadan : Månaden då Koranen uppenbarades

  Imam al Ridha (a.s) sade:

  ”Ifall någon frågar, Varför gjordes fastan obligatorisk uteslutande i månaden Ramadan och inte i andra månader? Då skulle det sägas, det är för att månaden Ramadan är månaden då Allah, den förhärlige, uppenbarade den heliga Koranen i den.

   

  Hadith No. 03

  Ramazan: The Month of Revelation of the Holy Quran

  Imam Reza (A.S.) has said: If one asks, ”Why is it that the fasts were made obligatory exclusively in the month of Ramazan and not in the other months?” it would be said, ”(this is) because the month of Ramazan is the month in which Allah, the Exalted, had revealed the Holy Quran.”

  Bihar al-Anwar, vol. 18, pg. 190

  Hadith nr 04

  Belöning för att recitera den heliga Koranen under månaden Ramadan

  Imam al Ridha (a.s) har sagt:

  ”En person som reciterar en vers ur Allahs, Den Allsmäktiges, Storslagnes, Bok, i månaden Ramadan, är som en person som reciterade hela den heliga Koranen under de andra månaderna.”

   

  Hadith No. 04

  Reward for Recitation of the Holy Quran during Ramazan

  Imam Reza (A.S.) has said: ”Someone who recites one verse from the Book of Allah, The Mighty, The Glorious, in the month of Ramazan, is like one who has recited the entire Holy Quran in the other months.”

  Bihar al-Anwar, vol. 93, pg. 344

   

  Hadith nr 05

  Månaden Ramadans belöning

  Den heliga Profeten (saw) frågades:

  ”Åh Allahs profet! Vilken av de två månaderna besitter en större belöning, Rajab eller månaden Ramadan? Den Heliga Profeten (saw) svarade: Inget kan jämföras med månaden Ramadan när det gäller belöningar.”

   

  Hadith No. 05

  Reward of the Month of Ramazan

  The Holy Prophet (peace be upon him and his progeny) was asked: O’ Prophet of Allah! Which of the two months possesses a greater reward, Rajab or the month of Ramazan? The Holy Prophet (peace be upon him and his progeny) replied: Nothing can be compared to the month of Ramazan in terms of reward.

  Bihar al-Anwar, vol. 97, pg. 49

   

  Hadith nr 06

  Ramadan: Allahs månad

  Den heliga Profeten (saw) sade:

  ”Shabaan är min månad och månaden Ramadan är Allahs, den förhärligas månad, och det är de fattigas vår.”

   

  Hadith No. 06

  Ramazan: The Month of God

  The Holy Prophet (peace be upon him and his progeny) said: Shaaban is my month and the month of Ramazan is the month of Allah, The Exalted, and it is the springtime for the poor.

  Bihar al-Anwar, vol. 97, pg. 68

   

  Hadith nr 07

  Ramadan: Den utvalde månaden

  Den heliga Profeten (saw) sade:

  ”Sannerligen, Allah den allsmäktige, storslagne, har bland månaderna (och beviljat företräde) valt månaderna Rajab, Shabaan och månaden Ramadan.”

  Hadith No. 07

  Ramazan: The Chosen Month

  The Holy Prophet (peace be upon him and his progeny) said:

  Surely, Allah, The Mighty, The Glorious, has chosen from amongst the months (and granted preference to), the months of Rajab, Shaaban and the month of Ramazan.

  Bihar al-Anwar, vol. 27, pg. 53

   

  Hadith nr 08

  Ramadan: Den storslagne månaden

  Den heliga Profeten (saw) sade:

  Sannerligen, månaden Ramadan är en storslagen månad. Allah multiplicerar i den de goda dåden, suddar ut synderna och upphöjer i den rangordningen.”

   

  Hadith No. 08

  Ramazan: The Great Month

  The Holy Prophet (peace be upon him and his progeny) said: Surely, the month of Ramazan is a great month. Allah multiplies in it the good deeds, erases in it the sins and elevates in it the ranks.

  Wasail al-Shia’h, vol. 10, pg. 312

   

  Hadith nr 09

  Ramadan: Månadernas ledare

  Imam Ali (a.s) sade:

  ”Månaden Ramadan har nalkats er. Det är alla månaders ledare och början på året.”

   

  Hadith No. 09

  Ramazan: The Chief of the Months

  Imam Ali (A.S.) said:

  The month of Ramazan has approached you. It is the chief of all months and the beginning of the year.

  Bihar al-Anwar, vol. 42, pg. 193

   

  Hadith nr 10

  Ramadan: Början av året

  Imam al Sadiq (a.s) sade:

  ”Ifall månaden Ramadan förblir säker och sund (vad det gäller synder), så kommer hela året (också) förbli så; månaden Ramadan är början på året.”

   

  Hadith No. 10

  Ramazan: The Beginning of the Year

  Imam Sadiq (A.S.) said:

  If the month of Ramazan remains safe and sound (with respect to sins), the (entire) year shall remain so (too); the month of Ramazan is the beginning of the year.

  Wasail al-Shia’h vol.10, pg. 311

   

  Hadith nr 11

  Ramadan: Barmhärtighetens månad

  Den heliga Profeten (saw) har sagt:

  Den (Ramadan) är månaden, vars början är barmhärtighet, dess mitt, är förlåtelse och dess slut, är befrielse från elden (helvetet).”

   

  Hadith No. 11

  Ramazan: The Month of Mercy

  The Holy Prophet (peace be upon him and his progeny) has said: It (Ramazan) is the month, whose beginning is mercy, its middle, forgiveness and its end, emancipation from the fire (of hell).

  Bihar al-Anwar, vol. 93, pg. 342

   

  Hadith nr 12

  Månaden Ramadans överlägsenhet

  Den heliga Profeten (saw) sade:

  ”Åh människor! Sannerligen, Guds månad närmar sig er. Månaden, som i Allahs ögon, är den mest dygdiga av alla månader. Dess dagar är de bästa av dagar och dess nätter är de bästa av nätter och dess ögonblick, är de bästa av ögonblick.

   

  Hadith No. 12

  Excellence of the Month of Ramazan

  The Holy Prophet (peace be upon him and his progeny) said: O’ People! Surely, the month of God has approached you. The month which, in the eyes of Allah, is the most virtuous of the months. Its days are the best of the days and its nights, the best of the nights and its moments, the best of the moments.

  Bihar al-Anwar, vol. 96, pg. 356

   

  Hadith nr 13

  Ramadan: Den bäste av månader

  Imam al Sadiq (a.s) sade: Den bäste av månader är Guds månad – månaden Ramadan – och månaden Ramadans hjärta, är kraftens/skapelsens/allmaktens natt (Laylat al Qadr)

   

  Hadith No. 13

  Ramazan: The Best of the Months

  Imam Sadiq (A.S.) said: The best of the months is the month of God – the month of Ramazan – and the heart of the month of Ramazan is the Night of Qadr (Lailatul Qadr).

  Bihar al-Anwar, vol. pg. 386

   

  Hadith nr 14

  Laylat al Qadr

  Den heliga Profeten (saw) sade: ”Åh folk! Sannerligen, en storslagen och välsignad månad har inneslutit er. En månad, i vars det finns en natt, där dåd är bättre än (dåd) i tusen månader.”

  Hadith No. 14

  The Night of Qadr

  The Holy Prophet (peace be upon him and his progeny) said: O’ People! Surely, a great and blessed month has enveloped you. A month, in which there is a night, deeds in which are better than of a thousand months.

  Bihar al-Anwar, vol.96, pg. 342

  Hadith nr 15

  Allahs månads gåva

  Den heliga Profeten (saw) sade:

  ”Din andedräkt är lovprisning (av Allah) och din sömn i den är tillbedjan (av Allah).”

   

  Hadith No. 15

  Gift of Allah’s Month

  The Holy Prophet (peace be upon him and his progeny) said: Your breath in it glorification (of Allah) and your sleep in it worship (of Allah).

  Bihar al-Anwar, vol. 96, pg. 356

   

  Hadith nr 16

  Fastan i månaden Ramadan

  Den heliga Profeten (saw) sade: ”Månaden Ramadan är månaden, i vilken Allah, den allsmäktige, den storslagne, har gjort fastan obligatorisk för er. Så den som fastar under denna månad, i ett tillstånd av tro och med uppsåtet av kompensation, kommer bli fri från sina synder, såsom han var den dagen hans mor födde honom.”

   

  Hadith No. 16

  Fasts of the Month of Ramadan

  The Holy Prophet (peace be upon him and his progeny) said: The month of Ramazan is the month in which Allah, The Mighty, The Glorious, has made fasting obligatory upon you. So one, who fasts in this month in a state of belief and with the intention of recompense, shall become free of his sins just as he was on the day when his mother gave him birth.

  Tahdheeb al-Ahkam, vol. 4, pg. 152

   

  Hadith nr 17

  Ramadan: Månaden för spirituellt strävande

  I hans testamente till sina söner, sade Imam al Sadiq (a.s):

  När månaden Ramadan anländer, uppåda era krafter, för sannerligen det är i denna månad som uppehället distribueras, dödens timme är föreskriven och Hajjens ankomst är bestämd. I den är en natt, där dåden är bättre än dåden under tusentals månader.

  Hadith No. 17

  Ramazan: The Month of Spiritual Striving

  In his testament to his sons, Imam Sadiq (A.S.) said:

  When the month of Ramazan arrives, exert yourselves, for surely it is in this month that livelihood is distributed, the hour of death is ordained and the arriving for Hajj is decreed. In it is a night, deeds in which are better than deeds in a thousand months.

  Al-Kafi, vol. 4, pg. 66

   

  Hadith nr 18

  Ramadan: De goda dådens månad

  Den heliga Profeten (saw) sade:

  Denna, er månad (Ramadan) är inte som andra månader. Sannerligen, när den nalkas er, så gör den det med välsignelser och barmhärtighet och när den vänder sig ifrån er, så gör den det med förlåtelse av synderna. Detta är en månad, i vilken goda dåd är multiplicerade och av godhet accepterade.

   

  Hadith No. 18

  Ramazan: The Month of Good Deeds

  The Holy Prophet (peace be upon him and his progeny) said:

  This month of yours (Ramazan) is unlike the other months. Surely, when it approaches you, it does so with blessings and mercy and when it turns away from you, it does so with forgiveness of sins. This is a month in which good deeds are multiplied and of goodness accepted.

  Wasail al-Shia’h, vol. 10, pg. 312

   

  Hadith nr 19

  Ramadan: Den välsignade månaden

  Den heliga Profeten (saw) har sagt:

  Sannerligen, månaden Ramadan, den välsignade månaden, har anlänt till er. Månaden, vars fasta, Allah har gjort obligatoriskt för er. I den, är paradisets portar öppna och Satan är kedjad, och i den, är  kraftens natt (skapelsens), som är mera ärbar än tusen månader.

   

  Hadith No. 19

  Ramazan: The Blessed Month

  The Holy Prophet (peace be upon him and his progeny) has said:

  Surely, the month of Ramazan, the blessed month, has come to you. The month, whose fasts Allah has made obligatory upon you. In it, the doors of Paradise are opened up and the Satan’s fettered, and in it is the Night of Qadr, which is more virtuous than a thousand months.

  Tahdheeb al-Ahkam, vol. 4, pg. 152

   

  Hadith nr 20

   

  Månaden Ramadan och att söka förlåtelse

  Imam Ali (a.s) sade:

  Det är er skyldighet, att be om förlåtelse och be omåttligt i månaden Ramadan. Vad det gäller bönen, med dess hjälp avvärjas katastrofer från dig, och vad det gäller att be om förlåtesle, det raderar ut dina synder.

   

  Hadith No. 20

  The Month of Ramazan and Seeking Forgiveness

  Imam Ali (A.S.) said: It is incumbent upon you to seek forgiveness and supplicate excessively in the month of Ramazan. As for the supplication, by means of it the calamities are warded off from you, and as for the seeking of forgiveness, it erases away your sins.

  Al-Kafi, vol. 4, pg. 88

   

  Hadith nr 21

   

  Öppnandet av paradisets portar

  Den heliga Profeten (saw) sade:

  ”I den (månaden Ramadan) är portarna till helvetet stängda och portarna till paradiset öppna.”

   

  Hadith No. 21

  Opening of the doors of Paradise

  The Holy Prophet (peace be upon him and his progeny) said: In it (the month of Ramazan) the doors of Hell are closed and the doors of Paradise opened.

  Bihar al-Anwar, vol. 96, pg. 363

   

  Hadith nr 22

   

  Månaden Ramadan och Itikaf

  Imam al Sadiq (a.s) sade:

  ”Den heliga Profeten (saw) brukade inledningsvis iakta Itikaf (spirituellt tillbakadragande) under de första tio dagarna i månaden  Ramadan. Senare, iakttog han det under de mellersta tio dagarna i den heliga månaden och slutligen, iakttog han dem under de tio sista dagarna i månaden och han fortsatte att göra så under de tio sista dagarna (så länge som han levde).

   

  Hadith No. 22

  The Month of Ramazan and Itikaf

  Imam Sadiq (A.S.) has said: The Holy Prophet (peace be upon him and his progeny), initially observed the Itikaf (spiritual retreat) during the first ten days of the month of Ramazan. Later, he observed it during the middle ten days of the holy month and finally, he observed it during the last 10 days of the month and then continued to do so in the last ten days (for as long as he was alive).

  Bihar al-Anwar, vol. 16, pg. 274

   

  Hadith nr 23

  Månaden Ramadan och de gudomliga böckerna

  Imam al Sadiq (a.s) sade:

  Gamla testamentet uppenbarades på den sjätte dagen i månaden Ramadan, Nya testamentet, på den tolfte natten i månaden, Psalmerna, på den 18:de natten i månaden och Koranen under Kraftens (skapelsens) natt (Laylat al Qadr).

   

  Hadith No. 23

  The Month of Ramazan and Divine Books

  Imam Sadiq (A.S.) said: The Torah was revealed on the sixth day of the month of Ramazan, the Bible, on the twelfth night of the month, the Paslms on the eighteenth night of the month and the Quran on the Night of Qadr.

  Al-Kafi, vol. 4, pg. 157

   

  Hadith nr 24

  Det bästa att göra under månaden Ramadan

  Under en predikan om Månaden Ramadans fördelar, som profeten (saw) höll. Imam Ali (a.s) sade:

  Jag stod upp och frågade: Åh Allahs Profet! Vad är det bästa att göra under denna månad? Den heliga profeten (saw) svarade: Åh Abul-Hassan! Det bästa du kan göra under denna månad är avhållsamhet från det som Allah, den Allsmäktige, Storslagne, har förbjudit.”

   

  Hadith No. 24

  The Best Deed of the Month of Ramazan

  During the course of a sermon of the Holy Prophet (peace be upon him and his progeny) about the virtues of the month of Ramazan. Imam Ali (A.S.) says: I stood up and asked: O’ Prophet of Allah! What is the best deed for this month? The Holy Prophet (peace be upon him and his progeny) replied: O’ Abul-Hasan! The best deed for this month is abstinence from that which is forbidden by Allah, The Mighty, The Glorious.

  Bihar al-Anwar, vol. 42, pg. 190

   

  Hadith nr 25

  Månaden Ramadans förlorare

  Den heliga Profeten (saw) sade:

  ”En som uppfattar månaden Ramadan och (inte strävar i den och därmed) inte förlåten i den, Allah distanserar personen från Sig.”

   

  Hadith No. 25

  Losers of the Month of Ramazan

  The Holy Prophet (peace be upon him and his progeny) said: One who perceives the month of Ramazan and (does not strive in it and hence) is not forgiven, Allah distances him from Himself.

  Bihar al-Anwar, vol. 74, pg. 74

   

  Hadith nr 26

  Imam al  Sajjad (a.s) och månaden Ramadan

  Imam al Sadiq (a.s) sade:

  ”När månaden Ramadan närmade sig, Imam Ali ibn al Hussain (a.s) slutade då att tala om något annat än förbön, glorifikationer av Allah, Istikhfar (söka förlåtelse) och Takbir (att säga Allahu Akbar)

   

  Hadith No. 26

  Imam Sajjad (A.S.) and the Month of Ramazan

  Imam Sadiq (A.S.) said: With the advent of the month of Ramazan, Imam Ali Ibn al-Hussain (A.S.) would cease to speak about anything except dua, tasbeeh (glorification of Allah), isteghfar (seeking forgiveness) and takbeer (saying ‘Allahu Akbar’).

  Al-Kafi, vol. 4, pg. 88

   

  Hadith nr 27

  Fredagarna under månaden Ramadan

  Imam al Baqir (a.s) sade:

  ”Sannerligen, fredagarna i månaden Ramadan, besitter en ställning som överstiger fredagarna under de andra månaderna, såsom Profeten (saw) besitter en ställning som överstiger de andra profeternas.”

   

  Hadith No. 27

  Fridays of the Month of Ramazan

  Imam Baqir (A.S.) has said: Surely, the Fridays of the month of Ramazan possess an excellence over the Fridays of the other months, just as the Holy Prophet (peace be upon him and his progeny) possesses an excellence over the other prophets.

  Bihar al-Anwar, vol. 69, pg. 376

   

  Hadith nr 28

  Månaden Ramadans sju förträffligheter

  Den heliga Profeten (saw) har angett:

  ”Det finns ingen Mumin (troende) som fastar en dag i månaden Ramdan, med uppsåtet att uppnå dess belöningar, utom att Allah, den Förhärlige, förlänar honom sju förträffligheter:

  1. Den förbjudna maten som har tagits upp i hans kropp, smälter bort.

  2. Han kommer närmare till Allahs, den Förhärligas, barmhärtighet.

  3. Allah sonar hans synder.

  4. Allah reducerar för honom dödens smärtor.

  5. Allah skyddar honom från Domedagens hunger och törst.

  6. Han får benådning från elden (Helvetets)

  7. Allah förser honom med dengoda och välbehagliga maten i Paradiset.

   

  Hadith No. 28

  Seven Excellences of Ramazan Fasting

  The Holy Prophet (peace be upon him and his progeny) has stated: There is no Mu’min, who fasts for a day in the month of Ramazan with the intention of attaining its rewards, except that Allah, The Exalted, grants him seven excellences:

  1. The forbidden food that had entered into his body melts away.

  2. He moves closer to the Mercy of Allah, The Exalted.

  3. Allah expiates his sins.

  4. Allah reduces for him the agony of death.

  5. Allah protects him from the hunger and thirst of the Day of Judgment.

  6. He is granted pardon from the fire (of Hell).

  7. Allah provides him the good and pleasant food of Paradise.

  Mustadrak al-Wasaail al-Shia’h, vol. 7, pg. 395

   

  Hadith nr 29

   

  Ramadan: Tålamodets månad

  Den Heliga Profeten (saw) sade:

  ”Och den (månaden Ramadan) är tålamodets månad, och sannerligen, belöningen för tålamodet är Paradiset.

   

  Hadith No. 29

  Ramazan: The Month of Patience

  The Holy Prophet (peace be upon him and his progeny) said: And it (the month of Ramazan) is the month of patience, and surely, the reward of patience is Paradise.

  Al-Kafi, vol. 4, pg. 66

   

  Hadith nr 30

  Att ge välgörenhet

  Imam al Sadiq (a.s) har sagt:

  ”Allah skall avvärja 70 olika slags katastrofer från den person som ger välgörenhet i månaden Ramadan.

   

  Hadith No. 30

  Giving Charity

  Imam Sadiq (A.S.) has said: Allah shall ward off 70 kinds of calamities from one who gives charity in the month of Ramazan.

  Wasaail al-Shia’h, vol. 9, pg. 404

   

  Hadith nr 31

   

  Belöning för en obligatorisk handling

  Den Heliga Profeten (saw) har sagt:

  ”(Belöningen för) en, som utför under den (månaden Ramadan) en enda handling från bland de obligatoriska (wajib) handlingarna, är som en person som utfört 70 hadlingar i andra månader.”

   

  Hadith No. 31

  Reward of an Obligatory Act

  The Holy Prophet (peace be upon him and his progeny) has stated: (The rewards of) one, who performs in it (the month of Ramazan) a single act from amongst the obligatory (wajib) acts of Allah, would be like (that of) one, who has performed seventy obligatory acts in the other months.

  Wasaail al-Shia’h, vol. 10, pg. 307

   

  Hadith Nr 32

  Påbudets natt

  Imam al Baqir (a.s) sade:

  ”Under Allsmaktens natt är allt bestämt – välbehagliga och obehagliga, lydnad och olydnad, födsel och död, och uppehälle – som skulle uppstå under årets gång, till nästa Allsmaktens natt.”

   

  Hadith No. 32

  Night of Decree

  Imam Baqir (A.S.) said: In the Night of Qadr is decreed every thing – pleasant and unpleasant, obedience and disobedience, birth and death, and livelihood – which would occur during the course of that year, till the next Night of Qadr.

  Al-Kafi, vol. 4, pg. 157

   

  Hadith nr 33

   

  Öka bönen i månaden Ramadan

  Imam al Sadiq (a.s) har sagt:

  ”Med månaden Ramadans ankomst, så brukade Allahs budbärare (saw) öka sina böner (Salaat); Jag ökade också mina så, (du) öka dina (också).”

   

  Hadith No. 33

  Increase Prayers in the Month of Ramazan

  Imam Sadiq (A.S.) has said: With the advent of the month of Ramazan, the Messenger of Allah (peace be upon him and his progeny) would increase his Prayers (Salaat); I also increase mine and so, (you) increase yours (too).

  Tahdheeb al-Akhaam, vol. 3, pg. 60

   

  Hadith nr 34

   

  Suhoor ätande

  Den Heliga Profeten (saw) har sagt:

  ”Ät er Suhoor (maten innan fastan börjar), även om det bara är en munfull av vatten, för Allahs välsignelser är över dem som äter Suhoor.”

   

  Hadith No. 34

  Eating of sahur

  The Holy Prophet (peace be upon him and his progeny) has said: Eat your ‘sahur’ (the morning meal before the start of a fast) even if it is (mere) mouthfuls of water, for the blessings of Allah are upon those who eat the sahur.

  Tahdheeb al-Akhaam, vol. 4, pg. 198

   

  Hadith nr 35

   

  Domedagens hunge roch törst

  Imam Ali (a.s) sade:

  ”Tänk på, med hjälp av er hunger och törst i den (månaden Ramadan), hungern och törsten på Domedagen.”

   

  Hadith No. 35

  Hunger and Thirst of the Day of Judgment

  Imam Ali (A.S.) said: Bring to mind, by means of your hunger and thirst in it (the month of Ramazan), the hunger and thirst of the Day of Judgment.

  Bihar al-Anwar, vol. 93, pg. 356

   

  Hadith nr 36

   

  Allahs rop

  Abdullah ibn al abbas ibn Abd al Muttalib, återberättar att han hörde den heliga Profeten (saw) säga:

  ”Varje natt, under månaden Ramadan, Allah, den Välsignade, Förhärlige, ropar ut tre gånger: Finns det någon som söker från Mig, så Jag kan uppfylla hans önskan? Finns det någon, som vänder sig till mig i ånger så att Jag kan vända Mig mot honom (i barmhärtighet)? Finns det någon som söker förlåtelse från Mig, så att Jag kan förlåta honom?”

   

  Hadith No. 36

  The Call of Allah

  Abdullah Ibn al-Abbas Ibn Abd al-Muttalib reports that he heard the Holy Prophet (peace be upon him and his progeny) say: Every night, in the month of Ramazan, Allah, The Blessed and The Exalted, calls out three times: Is there one, who seeks from Me, so that I grant him his wish? Is there one, who turns to me in repentance so that I turn to him (in Mercy)? Is there one, who seeks forgiveness from Me so that I forgive him?

  Mustadrak al-Wasaail, vol. 7, pg. 429

   

  Hadith nr 37

   

  Ghusl (tvagning) på Allsmaktens natt

  Imam Musa ibn Jaafar (a.s) sade:

  ”En person, som utför tvagning på Allsmaktens natt och förblir vaken (upptagen med tillbedjan), kommer få alla sina synder förlåtna.”

   

  Hadith No. 37

  Ghusl (ablution) on Night of Qadr

  Imam Musa Ibn Ja’far (A.S.) said: One, who performs the ghusl on the Night of Qadr and remains awake in it (engaged in worship), shall have all his sins forgiven.

  Wasaail al-Shia’h, vol. 10, pg. 358

   

  Hadith nr 38

  Den troende tjänarens skydd

  Allah, den Allsmäktige och Storslagne, har sagt:

  ”Fastan är den troends sköld på Domedagen, såsom era vapen skyddar er i denna värld.”

   

  Hadith No. 38

  Shield of a Believing Servant

  Allah, The Mighty and The Glorious has said: The fasts are the shield of the believing servants on the Day of Judgment, just as your weapons shield you in this world.

  Wasaail al-Shia’h, vol.10, pg. 403

   

  Hadith nr 39

  Iftaar för en troende

  Den Heliga Profeten (saw) har sagt:

  ”En som förser iftaar åt en troende under månaden Ramadan, skall få samma belöning som en som friger en slav (å Allahs vägnar) och skall få alla sina föregående synder förlåtna. Och ifall han inte besitter medel för att presentera något annat än mjölk blandad med vatten, eller en dryck gjord av vatten och en daddel, Allah skulle ge honom denna belöning.”

   

  Hadith No. 39

  Iftaar for Mu’min

  The Holy Prophet (peace be upon him and his progeny) said: One who provides iftaar to a Mu’min in the month of Ramazan, shall be granted the reward of liberating a slave (in the path of Allah) and shall have all his previous sins forgiven. And if he did not possess the means to present anything except milk mixed with water, or a drink of sweet water and a date, Allah would grant him this reward.

  Bihar al-Anwar, vol. 93, pg. 317

   

  Hadith nr 40

  Farväl till månaden Ramadan

  Den Heliga Profeten (saw) bad:

  ”Åh Gud! Föreskriv inte att denna (månad) Ramadan skall vara den siste för min fasta. Men skulle Du föreskriva att det skall vara så, så välsigna mig och frånta inte mig (Din Barmhärtighet).”

   

  Hadith No. 40

  Farewell to the Month of Ramazan

  The Holy Prophet (peace be upon him and his progeny) prayed: O’ God! Ordain not this month of Ramazan to be the last one for my fasts. But should you ordain it to be so, then make me blessed and leave me not deprived (of Your mercy).

  Badaabi Az Quran, pg. 398

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll Up